ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 103

Isus u islamu

Isus u islamu nema značaj koji ima u kršćanskoj religiji. U Kuranu ga se spominje u 14 sura, odnosno u 93 ajeta. U toj svetoj knjizi islama Isus je nazvan Isa. Islamska teologija vidi Isusa kao od Boga odabranog čovjeka, a ne kao Boga. Može se re ...

Isusov drugi dolazak

Isusov drugi dolazak je kršćansko vjerovanje, da će Isus ponovno doći na svijet na Sudnji dan i da će tada konačno suditi svim živima i mrtvima. Dobri ljudi bit će spašeni, a zli osudeni na vječnu propast. Drugi Isusov dolazak ponekad se naziva i ...

Jansenizam

Jansenizam je bio vjerski pokret unutar Katoličke Crkve tijekom 17. i 18. stoljeća. Tvorac mu je bio belgijski biskup iz Ypresa, Cornelius Jansen. po kome je i dobio naziv. Dok renesansa i humanizam naglašavaju čovječju vrijednost i um, jansenist ...

Jastvo

Jastvo predstavlja cjelovitu suštinu, odnosno jednu idealnu veličinu koja kao nad-pojam, u smislu potpunosti, obuhvaća i svjesno ja. Pojam se u množini imena i simbola javlja u područjima filozofije i religije. Od prošlog stoljeća, kao dominantnu ...

Kalvinizam

Kalvinizam je teološki sistem i pristup kršćanskom životu koji naglašava vladavinu Boga nad svim stvarima. Ova varijanta protestantizma je nazvana po francuskom reformatoru Jeanu Calvinu. Calvin je naučavao apsolutnu predestinaciju po kojoj su je ...

Kateheza

Kateheza je odgoj vjere djece, mladeži i odraslih. Ovaj odgoj posebice sadrži sustavno poučavanje kršćanskog nauka radi uvodenja učenika u puninu kršćanskog života. Starija definicija koja je šira katehezu odreduje sveukupnim nastojanje Crkve uči ...

Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu

Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu je visokoškolska ustanova i članica Sveučilišta u Sarajevu. Osnovan je 1890. godine. Prethodno su postojale Vrhbosansko bogoslovno sjemenište i Vrhbosanska visoka teološka škola. Fakultet nudi teološku pou ...

Kraj svijeta

Kraj svijeta ili grecizam apokalipsa = otkriće) označava tematski poseban dio religiozne literature u kojoj je "sudnji dan" ili "potop svijeta" u središtu pozornosti. Proročki i vizionarski, Apokalipsa najavljuje katastrofe koje dovode do "kraja ...

Kristologija

Kristologija je kršćanski nauk o božanskoj i ljudskoj naravi Isusa Krista. Učenje je uspostavljeno na ekumenskim saborima sintezom novozavjetnih učenja i bizantske patrističke teologije. Isus Krist, Sin Božji i Riječ Božja, druga je osoba Presvet ...

Kristološka usmjerenja

Kristološka usmjerenja su različiti modeli teološko-kristološkog razmišljanja o otajstvu Isusa iz Nazareta. Veliki broj raznolikih struja svoje početke ima već kod novozavjetnih pisaca. Dok sinoptici nude narativnu kristologiju, pisac četvrtog ev ...

Krivovjerje

Krivovjerje ili hereza je vjerovanje koje su crkveni autoriteti ocijenili iskrivljavanjem kršćanske vjere. U srednjem vijeku su oni što su naučavali protiv službenog nauka o doktrini vjere riskirali da budu proglašeni hereticima. Još su ranokršća ...

Kršćanska objava

Kršćanska objava Hrvatski prijevod Biblije služi se riječima" objava” i" otkrivenje”. U Starom zavjetu uporabljeno je nekoliko riječi i izraza kojima se opisuje božansko otkrivenje: jārāh, gālāh, rā’āh, hāzāh, rō’eh, mar’eh, hōzeh i hāzôn vid te ...

Kršćanski ateizam

Kršćanski ateizam jest kontradiktivni svjetonazor koji odbacuje vjeru u Boga, ali prihvaća Isusovo učenje, naročito Isusovo moralno učenje. Kršćanski ateizam karakterizira stav o nepostojanju Boga, distanciranje od Crkve kakva postoji u današnjem ...

Monoteizam

Monoteizam ili jednoboštvo je vjerovanje u samo jedno, univerzalno i sveobuhvatno božanstvo, tj. Boga. Danas su glavne takve religije: kršćanstvo, židovstvo i bahaizam. islam, Zoroastrizam se takoder smatra monoteističkom vjerom. Danas su većina ...

Moralna teologija

Moralna teologija ili teološka etika je znanstvena disciplina koja proučava djelovanje čovjeka u svjetlu njegove metafizičke datosti i božanske objave. Njen cilj je istina, odnosno dobro čovjeka, a tri glavna smjera su: fundamentalna moralna teol ...

Moralni relativizam

Moralni relativizam je filozofsko shvaćanje o moralnim prosudbama različitih ljudi i kultura. Postoji više vrsta moralnog relativizma. Opisni moralni relativizam govori o tome, da se ljudi ne slažu o tome što je moralno; meta-etički moralni relat ...

Nebeska majka

Nebeska majka je u nekim religijskim pokretima supruga Boga Oca. Različite religijske grupe različito tumače tko je ona i u kojem je odnosu s ljudima.

Nova revija

Nova revija je bila hrvatska dvomjesečna bogoslovna revija. Izdavali su ju franjevci iz franjevačkog samostana u Makarskoj, a tiskala se je u Dubrovniku. Izlazila je u Makarskoju. Uredivao ju je Bernardin Topić. Tekstovi su bili na hrvatskom i fr ...

Novotomizam

Novotomizmom se naziva ponovno oživljavanje tomizma u katoličkom svijetu i imalo je svoj vrhunac tijekom vladavine pape Lava XIII. On je pokrenuo novotomizam kroz encikliku Aeterni Patris 1879., zajedno sa svojim bratom i kardinalom Giuseppeam Pe ...

Ortodoksija

Ortodoksija od riječi orthos "ispravan" i doxa "mišljenje"), odnosno pravovjerje je izraz kojim se označava prihvaćanje odredene doktrine koja se smatra jedino ispravnom. Izraz se tradicionalno rabio u povijesti kršćanstva kako bi se označio služ ...

Pakao

Pakao je prema religijskim i mitološkim vjerovanjima mjesto gdje duše ljudi koji umru u smrtnom grijehu trpe vječnu patnju i kaznu. Pojam pakla kao onozemaljskog mjesta prokletstva i muke poznat je u mnogim svjetskim religijama, a osobito u kršća ...

Pali andeo

Pali andeo je, prema judeo-kršćanskom vjerovanju, andeo koji je protjeran s neba. Ta kazna je posljedica neposlušnosti i pobune dijela andela protiv Boga. Najpoznatiji pali andeo je Lucifer.

Pastoral

Pastoral je prema novim definicijama, "mnogoliki rad crkvene zajednice potaknut Duhom Svetim, za ostvarenje Božjega nauma spasenja u vremenu, u odnosu prema čovjeku i njegovoj povijesti, u okviru stvarnih životnih okolnosti". Sama riječ pastoral ...

Patrologija

Patrologijom ili patristikom obično nazivamo prvo razdoblje povijesti kršćanske literature, a definira se kao nauka o životu i književnoj djelatnosti starih crkvenih pisaca. Ograničuje li se samo na izlaganje života i djelatnost crkvenih pisaca, ...

Pneumatologija

Pneumatologija je znanost o Duhu Svetome. Obraduje otajstvo treće božanske osobe s biblijskog, teološkog, povijesno-koncilsko-dogmatskog i eklezijalnoga stajališta u sustavnom promišljanju njegove naravi i djelovanja u otajstvu spasenja.

Pokajanje

Pokajanje ili kajanje je obraćenje, promjena mišljenja i djela kojom se nastoji ispraviti zlo i postići oprost od oštećene osobe. U vjerskom kontekstu obično se tumači kao priznanje grijeha Bogu, kajanje, prestanak grijeha protiv njega i odluka d ...

Politeizam

Politeizam ili mnogoboštvo je vjera u više bogova. Od monoteizma je starija forma religije. Nastao je od primitivnog totemizma i animizma personifikacijom sila i pojava prirode. Visoko razvijene politeističke religije, a najviše grčka i rimska na ...

Polupelagijanstvo

Polupelagijanstvo, Semipelagijanizam ili semipelagijanstvo je izraz kojim se opisuje kršćanska soteriološka doktrina koja pokušava napraviti kompromis izmedu nauka o predodredenju i pelagijanskog nauka o tome da čovjekovo spasenje ovisi isključiv ...

Praktična teologija

Praktična teologija je grana teologije. U širem smislu pojam je istovjetna pojmu pastoralne teologije, barem u katoličanstvu: sav bogoslovski rad koji kritički promišlja i zamišlja praksu ljudi. Na njemačkom govornom području praktična teologija ...

Predodredenje

Predodredenje ili latinizam predestinacija je učenje po kome su sva dogadanja unaprijed predodredena sudbinom ili Božjom voljom. Predodredenost ne isključuje potpuno slobodnu volju i slobodu djelovanja, već ih samo ograničava i podreduje Božjoj v ...

Raj

Raj je pojam koji se najčešće rabi u religiji i duhovnosti, a katkada i u filozofiji. Čest je i kao pjesnička figura u poeziji. U kontekstu religije i duhovnosti raj kao pojam označava stanje blaženstva u kojemu je čovjekova duša združena s Bogom ...

Slobodna volja

Slobodna volja je filozofski termin u kojem su misli i ponašanje neke osobe odredeni vlastitom voljom, a ne vanjskim čimbenicima. O tom pojmu se vjerojatno raspravlja više od dva tisućljeća. Termin slobodna volja ima vjerske, etičke i znanstvene ...

Soteriologija

Soteriologija je grana teologije koja se bavi spasenjem, osobito spasenjem kroz Isusa Krista. U govoru o Kristovu otajstvu razlikuje se sustavno razmišljanje o osobi Isusa Krista, koje nastoji odgovoriti na pitanje: "Tko je Isus Krist" kristologi ...

Spasenje

Spasenje je pojam, kojim se označava oslobodenje čovjeka i cijelog čovječanstva od različitih oblika zla, grijeha i smrti. Spasenje je predvladavanje čovjekovoga ugroženog stanja i postizanje oslobodenja i punine života.

Spol Boga u hinduizmu

Hinduizam je religija koja naučava da postoji mnogo duhovnih puteva - puteva koji vode do spoznaje Boga. Mnogi hinduisti smatraju da Bog - vrhovno biće - nema spola, to jest, pripisivanje spola Bogu nema smisla jer je Bog "iznad spola”. Postoje i ...

Strast

Strast je vrlo jak osjećaj prema nekome ili nečemu. Razlikuje se od afekta po tome što ne nastupa kao trenutno stanje, nego predstavlja trajno usmjerenje čitave čovjekove duše. Strast se često povezuje sa seksom, ali ona može biti i profesionalna ...

Sudbina neukih

Sudbina neukih eshatološko je pitanje o konačnoj sudbini ljudi koji nisu bili izloženi nijednoj teologiji ili nauku, pa stoga nemaju mogućnost njezina prihvaćanja. Pitanje je zapravo da li će oni koji nikad nisu čuli za zahtjeve iskazane putem bo ...

Svesci – Communio

1969. godine Centar za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije "Kršćanska sadašnjost" objavljivao je časopis Sveske. Godine 1975. Kršćanska sadašnjost pokrenula je teološki časopis Svesci – Communio. Urednik je bio Tomislav Janko Šagi ...

Šabat u kršćanstvu

Sabat ili Šabat je dan odmora u judaizmu, koji traje od zalaska sunca u petak do zalaska sunca u subotu. Najraniji kršćani, koji su prije toga bili Židovi, su se držali Tore i obilježavali Šabat. Tijekom kasnijih stoljeća se obilježavanje Šabata ...

Teodiceja

Teodiceja se svrstava u specijalnu metafiziku. Razlikuje se od objavljene ili dogmatske teologije lat. theologia dogmatica, koja se temelji na objavi i na božanskom autoritetu. Filozofska teologija ili teodiceja temelji se samo na iskustvu i razu ...

Teologija oslobodenja

Teologija oslobodenja je bogoslovna škola, koja u Isusu Kristu pored iskupiteljskog, daje značaj "osloboditeljskom" potlačenima i prezrenima u svijetu. U politici je vezana uz kršćanski socijalizam.

Teološka antropologija

Teološka antropologija je bogoslovska znanstvena disciplina koja poštuje doprinose drugih antropologija, kao što su biološka, filozofska, kulturološka, religijska, sociološka i dr., ali ima svoju viziju čovjeka, koja se ne podudara uvijek s preth ...

Tomizam

Tomizam je oblik teološkog i filozofskog razmišljanja koje potiče od Tome Akvinskog, kojim su se posebno koristili dominikanci, i koji je imao jak utjecaj unutar Katoličke Crkve, čak i tijekom 19. stoljeća. Učilište za tomizam otvoreno je 1538. g ...

Trojezična hereza

Trojezična hereza je naziv kojim je sv. Konstantin Ćiril početkom 9. stoljeća, okarektizirao ideju stanovitih teologa toga vremena, koji su zastupali gledište da su samo tri jezika dostojna oltara: grčki, latinski i židovski. Središnji dio Konsta ...

Zlo

U kontekstu Abrahamove vjere u židovskim spisima, zlo je vezano za griješenje, židovski "Chata" što se odnosi na "promašaj cilja" kao streljački pojam. Zlo se odnosi na moralan neuspjeh prema Bogu, zbog pomanjkanja vjere što na kraju rezultira od ...

Bjeloruska enciklopedija

Bjeloruska enciklopedija opća je enciklopedija na bjeloruskome jeziku. Bjeloruska enciklopedija prva je nacionalna enciklopedija neovisne Bjelorusije. Izdavala ju je izdavačka kuća Bjeloruska enciklopedija "Pjatrus Broŭka” u Minsku izmedu 1996. i ...

Enciklopedija Jugoslavije

Enciklopedija Jugoslavije nacionalna je enciklopedija Jugoslavije. Enciklopediju je objavio Leksikografski zavod FNRJ u dva izdanja. Prvo izdanje ima 8 svezaka te je objavljeno od 1955. do 1971. godine, dok drugo izdanje ima 6 svezaka te je objav ...

Estonska enciklopedija

Estonska enciklopedija je opća enciklopedija izdana na estonskome jeziku. Izdana je izmedu 1985. i 1991. kao drugo izdanje Estonske sovjetske enciklopedije te od 1991. do 2006. kao Estonska enciklopedija. Izdala ju je izdavačka kuća Eesti Entsükl ...

Hrvatska enciklopedija (LZMK)

Hrvatska enciklopedija, nazvana i Hrvatska opća enciklopedija, temeljno je izdanje Leksikografskoga zavoda Miroslava Krleže i jedan od središnjih i trajnih programa nacionalne kulture.

Hrvatska enciklopedija (Ujević)

Prvu ideju za pokretanje enciklopedije dao je Dragutin Stjepan Schulhof, većinski vlasnik ondašnjeg najvećeg hrvatskog grafičkog i novinsko-izdavačkog poduzeća Tipografija d.d. Svoju misao povjerio je g. 1938. profesoru dr. Mati Ujeviću znajući d ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →