ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 107

Montenegristika

Montenegristika kao slavistički studij bavi se crnogorskim jezikom i crnogorskom književnošću. Utemeljitelj montenegristike je jezikoslovac dr. Vojislav P. Nikčević. Montenegristika je dio slavističkog jezikoslovlja. Na državnom Filozofskom fakul ...

Morfosintaktički poredak

Morfosintaktički poredak je u jezikoslovlju naziv za sustav koji neki jezik koristi za označavanje argumenata glagola. Neke različite argumente možemo ovako označiti: S = jedini argument neprijelaznog glagola O = trpitelj radnje prijelaznog glago ...

Naglasak

Naglasak ili akcent je isticanje sloga u riječi jačinom i visinom glasa. Naglasci se koriste u svakodnevnom govoru i zastupljeni su u svim tonskim jezicima. U hrvatskome standardnom jeziku postoje četiri naglaska: dugouzlazni, dugosilazni, kratko ...

Natural Language Toolkit

Natural Language Toolkit, poznatiji pod nazivom NLTK je niz biblioteka i programa za simboličko i statističko obradivanje pomoću programskog jezika Pythona. NLTK uključuje grafičko prikazane ogledne primjerke te je popraćen opsežnom dokumentacijo ...

Nazalizacija

Nazalizacija je fonološka promjena koja nastaje spuštanjem nepčanih resica kako bi se struja zraka namijenjena proizvodnji zvuka usmjerila kroz nosnu šupljinu. Najbolje poznati primjer nazalnih glasova jest francuski jezik. U frazi Un bon vin bla ...

Njemački prefiksi

Gang -hod Aufgang -izlazak, izlaz, stube Ausgang -kraj, izlaz Durchgang -prolaz Eingang -ulaz Fortgang -odlazak, napredak Hergang -tijek dogadaja Jahrgang -godište Lehrgang -tečaj Seegang -valovitost, uzburkanost mora Umgang -druženje Zugang -pri ...

Obrtaljka

Obrtaljka, odnosno palindrom je igra riječi u kojoj se čitanjem jedne riječi ili čitave rečenice obrnutim redom dobiva isto značenje kao i pravilnim čitanjem. Riječ je grčkog porijekla - palíndromos: koji trči natrag palin - + - drom.

Pangram

Pangram ili pangramska rečenica je rečenica u kojoj se sva slova abecede koriste bar jednom. Načelno, zanimljivi su samo kratki pangrami, jer je sastavljanje rečenica sa što manjim brojem slova vrlo izazovna zadaća. No i duži, domišljati, humoris ...

Paralelizam

Paralelizam je stilska figura ponavljanja istog slijeda riječi; simetrična konstrukcija kod približno istog skupa riječi; ili sadržajno i gramatički jednakomjerno gradeni dijelovi rečenice. Oblik ponavljanja koji predstavlja kombinaciju sintaktič ...

Patois

Patois je pojam kojim se na francuskom jeziku označuje za lokalni jezik ili narječje koje se razlikuje od standardnog jezika. Tako se govor Parižana smatra standardni, dok jezici manjinskih naroda, primjerice okcitanski ili bretonski su patois. P ...

Pinyin

Pinyin je pomoćno kinesko latinično pismo kojim se bilježi izgovor standardnog kineskog jezika, putonghua. Pinyin kod Kineza ne zamjenjuje kinesko pismo. Sama riječ pinyin znači" spajanje glasova”, a u širem smislu glasovno pismo, fonetski alfabe ...

Policentrični standardni jezik

Policentrični standardni jezik je jezik kojim govori više nacija tako da svaka nacija ima svoju standardnu nacionalnu varijanatu prepoznatljivu po nekim jezičnim razlikama. Te jezične razlike su uvrštene u kodificirajuće knjige dotične varijante ...

Poliglot

Poliglotom se smatra osoba koja posjeduje mogućnost komuniciranja na više jezika i to na višem stupnju komunikacije. Osoba koja se služi s dva jezika naziva se bilingualnom a shodno tome osoba koja komunicira na tri jezika je trilingualna. Osobe ...

Povijest hrvatskog jezika (nakladnički niz)

Ovaj opsežni projekt započet je 2008. godine. Nakana pokretača bila je sustavno i kvalitetno opisat povijesni razvitak hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća. Obraduju opis vanjske povijesti, t.j. povijesnih, političkih i kulturnih ...

Prirodni jezik

U filozofiji jezika, prirodni jezik je jezik kojim se govori, piše ili simbolički označava od strane ljudi u općenitu svrhu komunikacije, kao suprotnost konstruktima kao što su računalni programski jezici ili "jezici" korišteni u proučavanju form ...

Računarska lingvistika

Računarska lingvistika, znanstvena je disciplina koja se bavi razvojem programske podrške koja omogućava računarsku obradbu prirodnoga jezika. Predstavlja interdisciplinarno polje istraživanja, objedinjujući rezultate iz teoretskog računarstva, j ...

Semiotika

Semiotika je znanost o znakovima i simbolima, odnosno proučavanju načina na koji funkcioniraju znakovni sustavi. Uporabom znakova, upućuje se, navodi na nešto drugo, što nije neposredno zamjetljivo. Posebno se bavi jezičnim znakovljem, odnosima i ...

SIL International

SIL International je medunarodna, neprofitna, evangeličko-kršćanska organizacija čiji je glavni cilj proučavanje, razvijanje i dokumentiranje manje poznatih jezika u svrhu širenja jezikoslovnog znanja, promicanja pismenosti i podrške razvoju manj ...

Slovo (časopis)

Izlazi redovito i uglavnom kao godišnjak od 1952. godine. Dosadašnji urednici bili su Josip Hamm, Vjekoslav Štefanić, Anica Nazor, Milan Mihaljević, Ivanka Petrović i Marica Čunčić.

Sročnost

Sročnost ili kongruencija slaganje je riječi u rečenici prema gramatičkim kategorijama, kao što su npr. rod, broj i padež. Princip je da se jednoj ili skupu riječi prilagode neke ostale riječi, koje to mogu i trebaju. Jednostavan primjer je u hrv ...

Standardni jezik

Standardni jezik je nadregionalni oblik jezika svih slojeva društva. Nadregionalnost je njegovo osnovno svojstvo i glavni motiv njegova nastanka. Svojom nadregionalnošću standardni jezik se razlikuje od dijalekata, koji su regionalni idiomi. A sv ...

Stilska sredstva

Alegorija Način prenesenog izražavanja u kojemu se metaforičko ili preneseno značenje ostvaruje u cijeloj slici ili cijeloj radnji; katkada i u cijeloj pjesmi. Alegorija pokazuje općenito i pojmovno u pojedinom, npr. ljubav prikazuje u liku Amora ...

Stopljenica

Stopljenica jezikoslovni je naziv za novu riječ nastalu "stapanjem" dvaju značenja. Engleski izraz potječe iz knjige Alisa s one strane ogledala autora Lewisa Carrolla, a nosi korijene od francuske riječi portemanteau kojom se ranije nazivao veli ...

Strojno prevodenje

Strojno prevodenje - je proces u kome računalni program analizira tekst na jednom jeziku, i potom proizvodi tekst istoga značenja na drugom jeziku, bez učešća čovjeka u tome procesu.

Stručni jezik

Stručni jezik je specifičan jezik koji vrijedi za odredenu struku ili za odredenu industriju. Temelji se na običnim jeziku koji je proširen stručnim izrazima ili tudicama, te je s njim u recipročnom odnosu.

Sufiks

Sufiks u gramatici označava afiks koji dolazi nakon korijena riječi. Uobičajeni primjeri su padežni završeci koji označavaju gramatičku sklonidbu imenica ili pridjeva te glagolski završeci koji čine konjugaciju glagola. Sufiksi mogu nositi gramat ...

Tečaj opće lingvistike

Tečaj opće lingvistike bilješke su s predavanja slavnog jezikoslovaca Ferdinanda de Saussurea koje su poslije njegove smrti objavili njegovi studenti. U ovom djelu De Saussure lingvistiku odreduje dijelom semiologije, zadaje jezik kao predmet lin ...

Tekst

Tekst je ograničena, povezana izjava pisanim jezikom, u širem smislu, i nepisanim jezikom, kao što je pjesma, film ili kazalište.

Transkripcija i transliteracija

Transkripcija je prenošenje znakova iz jednog pisma u drugo, pri čemu se vodi računa o izgovoru. Takoder, transkribiraju se i imena s istog pisma, točnije u našem slučaju, latinice, kad posudenice prolaze kroz fonološku, morfološku i značenjsku p ...

Turkologija

Turkologija je filološka znanost o jezicima, književnostima, civilizaciji i kulturi turkijskih naroda, a filolozi koji se znanstveno bave turkologijom nazivaju se turkolozima. U užem smislu naziv turkolog rabi se za filologa i stručnjaka koji pro ...

Ugroženi jezici

Ugroženi jezici, u lingvistici označava one jezike kojima prijeti izumiranje, a u Ethnologue ih je nabrojeno 473 u svijetu, i to u Africi, u Amerikama, Aziji, Europi, i Pacifiku.

Urban Dictionary

Urban Dictionary je osnovao Aaron Peckham 14. listopada 2001. i jedan je od najpoznatijih online-rječnika čije definicije pišu korisnici. Zamišljen je kao rječnik slenga, no, kako korisnici definiraju pojmove koji su njima važni, definirane su i ...

Vigezimalan

Vigezimalan ili vicezimalan odnosno vicenalan - koji traje 20 godina. U mnogim jezicima, naročito u Europi 20 je baza u jezičnoj strukturi imena odredenih brojeva. Prema njemačkom jezikoslovacu Theu Vennemannu, vigezimalni sustav u Europi je bask ...

Vijeća za normiranje jezika

Vijeća za normiranje jezika, ustanova koja se odnosi na službene, obično državne institute koji se bave pitanjima jezika jedne ili više država.

Vijeće za poljski jezik

Vijeće za poljski jezik je organizacija za njegu i očuvanje poljskoga jezika. Osnovano je 9. rujna 1996. i sadrži 36 članova. Vijeće je savjetodavno tijelo za pitanja uporabe poljskoga jezika. Njezin prvi predsjednik bio je profesor Valery Pisare ...

Višejezičnost

Višejezičnost označava sposobnost osobe da govori više od jednog jezika. Podrazumijeva i uporabu više jezika u odredenoj jezičnoj pokrajini, društvu, državi ili tvrtci. Osoba koja govori dva jezika je dvojezična a kad govori nekoliko jezika zove ...

Zajednički europski referentni okvir za jezike

Zajednički europski referentni okvir za jezike - ZEROJ, prvi put je objavljen 2001. Sadrži smjernice koje je Vijeće Europe izradilo zajedno s ustanovama ALTE i EAQU- ALS. Glavni cilj je bio na objektivan način opisati znanje učenika stranih jezik ...

Muzeologija

Muzeologija je znanost o prikupljanju, znanstvenom obradivanju, čuvanju i izlaganju muzejskih predmeta. Dijeli se na opću muzeologiju i specijalnu muzeologiju.

Antun Bauer (muzeolog)

Antun Bauer rodio se u Vukovaru 1911. godine. Pohadao je osnovnu školu u Vukovaru a gimnaziju u Osijeku. Doktorirao je 1935. godine na Sveučilištu u Beču. Od 1936. do 1945. godine radio je kao asistent i predavač na Sveučilištu u Zagrebu. Godine ...

Bolest bronce

Bolest bronce je ireverzibilan korozijski proces do kojeg dolazi kod kontakta bakra ili njegovih slitina sa spojevima klora. Zahvaćena su mjesta tamno zelene ili praškaste svijetlo zelene boje, najčešći je izvor spojeva klora natrijev klorid. Pri ...

Ivan Crnolatac

Roden u Sarajevu 1913. godine. U Bihaću završio gimnaziju. U Zagrebu je studirao biologiju, a magistrirao je geologiju. U Geološko-paleontološkom muzeju kustos od 1941. godine. Ondje je zajedno s kolegama Krešimirom Sakačem, Melitom Pavlovskom i ...

Tomo Čubelić

Tomo Čubelić je bio hrvatski povjesničar i zemljopisac, predavač, aktivist i muzealac. Pisao je povijesne udžbenike, predavao noviju povijest.

GLAM (sektor)

GLAM odnosi se na kulturne institucije čija je misija pružanje pristupa znanju. GLAM institucije i organizacije prikupljaju i održavaju materijale kulturne baštine u javnom interesu. Kao institucije za prikupljanje, GLAM-ovi čuvaju i čine dostupn ...

Daina Glavočić

Rodena je u Rijeci. U Rijeci je završila Prvu riječku gimnaziju. U Sloveniji u Ljubljani studirala je povijest umjetnosti i engleski jezik i književnost. Magistrirala je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu s temom O ...

Hitno reagiranje u muzejskom okruženju

Hitno reagiranje u muzejskom okruženju pojam je koji se odnosi na mjere i odluke potrebne za pripremu i reagiranje na izvanredne situacije u muzejskim institucijama. Te bi izvanredne situacije mogle biti prirodne katastrofe, napad štetnika, teror ...

Vlado Horvat

Vlado Horvat rodio se u Vukovaru 1930. godine u obrtničkoj obitelji. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnome gradu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1954. godine diplomirao je povijest. Kratko vrijeme radio je kao profesor vukovarske gim ...

Konzervacija-restauracija

Konzervacija-restauracija ili konzerviranje-restauriranje, često odredena i samo kao konzervacija, zanimanje je, odnosno djelatnost posvećena očuvanju i održavanju kulturne baštine. Konzervatorsko restauratorske aktivnosti uključuju provjeru stan ...

Želimir Koščević

Roden u Zagrebu. U rodnom je gradu diplomirao povijest umjetnosti i etnologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Jednu je godinu radio u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, zatim je vodio Galeriju Studentskog centra, u njezinom najznačajnijem ...

Krakelire

Krakelire su fina mreža malih pukotina koje nastaju na površini raznih materijala. Termin se najčešće rabi u odnosu na slike i keramiku.

Kustos (muzej)

Kustos je voditelj ili čuvar institucije kulturne baštine. Kustos je specijalist odgovoran za zbirke baštinske institucije te je uključen u interpretaciju bašinskog materijala.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →