ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 121

Piramida (arhitektura)

Najpoznatija je starogrčka piramida u Hellinikonu, selu kraj Arga Grčka. U Faliconu na krajnjem jugoistoku Francuske sagradena je jedna piramida, a u Rimu 27 metara visoka Cestijeva piramida. Amaterski arheolog, po zanimanju ekonomist i politolog ...

Prostorija

Prostorija je prostor unutar gradevine. Najčešće je odvojena zidom i vratima. U povijesti, prostorije su se gradile još u minojskoj kulturi. Postoji mnogo prostorija, od kojih su najvažnije dnevni boravak, kuhinja, spavaća soba, kupaonica i dvora ...

Ruka (nastamba)

Ruka, oblik kuće kod južnoamričkih Indijanaca iz skupie Araukanaca. Ove kuće pozmnate su još iz 16. stoljeća, a održale su se u nekim ruralnim krajevima medu Araukancima još i danas. Kuće su dosta nalik onima kod sjevernoamerićkih Irokeza poznati ...

Rustika

Rustika ili rustikacija je izraz u arhitekturi za način dekoriranja fasade, grubo isklesanim kamenim blokovima na vanjskom frontalnom dijelu.

Salaš

Salaš je ruralno imanje s gospodarskim zgradama, uglavnom namijenjenim poljodjelstvu. Svojstveno je za panonske krajeve, istočnu Hrvatsku i na sjeveru Bačke, u madarskom i vojvodanskom dijelu. Nalazi se udaljeno od grada, ali može biti i udaljeno ...

Sauna

Sauna je manja prostorija ili mala kuća koja se u cijelosti sastoji od drveta. Oblikovana je kao mjesto koje ze zagrijava grijačem na temperature izmedu 80° C i 100° C uz suhi zrak. Temperatura može biti i do 130° C. Sauna se često nalazi u kombi ...

Solatube

Solatube je sustav koji prenosi dnevno svjetlo u unutarnje prostorije doma ili radnog prostora i tijekom dana je odlično rješenje za osvjetljenje svih prostorija koje nemaju izvor dnevnog svjetla ili nemaju dovoljno svjetla za boravak i rad. Kori ...

Herman Sörgel

Rodio se u Regensburgu od bavarskih roditelja. Od 1904. do 1908. studirao je arhitekturu na Tehničkom sveučilištu u Münchenu. Projekt po kojem je poznat začet je kao rješenje ekonomskih i političkih previranja koji su razdirali poslijeratnu Europ ...

Stancija

Stancija ili dvori je graditeljski i gospodarski kompleks temeljen na obiteljskoj zadruzi kao gospodarskoj jedinici i povezan s gospodarskim korištenjem prostora koje se zasniva na ugovornom pravu iz razdoblja posljednje kolonizacije Istre u 17. ...

Stepenice

Stubište stvaraju pojedine stube i stubišni krakovi. Izmedu stubišnih krakova se nalazi odmorište ili podest. Postoje razna stubišta jednostruko i dvostruko stubište a može biti i polukružno i kružno kao i drugih oblika. Stuba ima horizontalnu po ...

Suvremena arhitektura u Bosni i Hercegovini

Suvremena arhitektura Bosne i Hercegovine obuhvaća više razdoblja. Suvremena arhitektura obuhvaća razdoblje sredine i kraja 20. stoljeća. Bosanskohercegovačku suvremenu arhitekturu moguće je podijeliti na ova razdoblja: Razdoblje od 1966. do 1970 ...

Šadrvan

Šadrvan je vrsta javne fontane koja se gradi u dvorištu džamija, medresa, tekija, karavan-saraja, hanova. Ovaj tip fontane ima dvije namjene, jedna je dekorativna a druga je omogućavanje obrednog umivanja većem broju ljudi.

Toranj

Toranj je, u širem smislu, svaka ljudska tvorevina koja je viša no što je šira, izgraden često na veoma maloj osnovi; u užem smislu, to je visok arhitektonski objekt različita tipa i raznovrsne namjene. Tornjevi se grade upravo zbog njihove visin ...

Tradicijska arhitektura

Tradicijska arhitektura nazivana i pučkim, seljačkim graditeljstvom, odn. tradicijskim, folklornom ili ruralnom arhitekturom), skupni je pojam za umijeće gradnje i gradevine podignute izvan gradskih sredina, nastale za potrebe socijalno i obrazov ...

Trg

Trg je otvoreni prostor okružen kućama koji se obično nalazi u srcu tradicionalnog grada i na kojem se okuplja zajednica. Često su na trgu važne ustanove, kao što su sudnica ili gradska vijećnica. Trgovi su prikladni za tržnice, koncerte, politič ...

Trg sloge

Trg sloge je najveći trg u Parizu, površine 21.35 hektara, i drugi najveći trg u Francuskoj. Nalazi se u centru grada u osmom arondismanu. Od njega polazi Avenija Champs-Élysées koja završava kod Slavoluka pobjede. Trg je oblikovan izmedu 1755. i ...

Trullo

Trullo je tradicionalna kamena nastamba kupastog krova koja je karakteristična za dolinu Itria u oblasti Murge talijanske pokrajine Apulija. Mogu se pronaći u mjestima: Alberobello, Locorotondo, Fasano, Cisternino, Martina Franca i Ceglie Messapi ...

Tumul

Tumul, još i gromila i mogila je veći ili manji zemljani ili kameni humak pod kojim se nalazi jedan ili više grobova. Tumuli se mogu pronaći širom svijeta, a može se sastojati od dolmena, kosturnice cista, grobne kuće, i dvoranske grobnice. "Tumu ...

Zgrada

Zgrada je gradevina koja se sastoji od vanjskih zidova i krovne konstrukcije, s jednom ili više zatvorenih prostorija kojima je omogućen pristup. Može služiti za zaštitu ljudi, životinja ili imovine. Zgrade mogu biti različitih vrsta i namjena - ...

Zlatni rez

Zlatni rez je matematičko-strukturalni pojam kojeg se najčešće veže za umjetnost, jer je u povijesti umjetnosti najčešće korišten. To je način podjele neke vrijednosti s djeliteljem od približno 1.6. Poznat je i kao zlatna sredina te božanski ili ...

Alexandersonov alternator

Alexandersonov alternator je alternator koji je 1904. izumio Ernst Alexanderson radi stvaranja visokofrekventne izmjenične struje frekvencije do 100 kHz, koju bi se primjenjivalo u odašiljačima. Jedan je od prvih uredaja sposobnih stvarati kontin ...

Alučel

Alučel ili alučel vodič je naziv za materijal od kojega se izraduje jedna vrsta kombiniranih električnih vodiča za dalekovode. Jezgra takva vodiča usukana je od čeličnih žica koje preuzimaju mehanička naprezanja, a glavni je električni vodič vanj ...

Analogne električne mreže u medicini

Analogna elektronika je grana elektronike koja se bavi analizom i obradom analognih signala koji su po vremenu i amplitudi kontinualni. Pojam analogna se odnosi na proporcionalost signala i veličine koja ga opisuje, bila to struja ili napon. Zada ...

Brzina zanošenja

Brzina zanošenja ili driftna brzina je srednja brzina koju pozitivno električki nabijena čestica u električnome polju postiže u pravcu električnoga polja. Može se izraziti kao umnožak električne pokretljivosti µ slobodnih električki nabijenih čes ...

Coulombov zakon

Coulombov zakon je jedan od osnovnih zakona elektrostatike koji je 1785. utvrdio Charles-Augustin de Coulomb: F = 1 4 ⋅ π ⋅ ε 0 ⋅ q 1 ⋅ q 2 r 2 {\displaystyle F={\frac {1}{4\cdot \pi \cdot \varepsilon _{0}}}\cdot {\frac {q_{1}\cdot q_{2}}{r^{2}}} ...

Četkica

Četkica su elektrode koje čini spoj izmedu nepokretnih žica, i pokretnih dijelova električnog stroja, najčešće osovina. U početku su pravljene od snopa bakrenih ili mjedenih žica, potom tijelo pravokutnog ili kružnog presjeka od prirodnog ili sin ...

Dalekovod

Dalekovod je elektroenergetski nadzemni vod izmjenične ili istosmjerne struje visokog električnog napona koji služi za prijenos električne energije, bilo velikih snaga, bilo na velike udaljenosti, ili oboje. Električna energija prenosi se neizoli ...

Georges Darrieus

Georges Darrieus roden 24. rujna 1888 u Touloseu gdje je i umro 15. srpnja 1979, bio je francuski inženjer i znanstvenik. On je igrao važnu ulogu u elektrotehničkom području, osobito na ugradnji velikih distribucijskih elektroenergetskih mreža. N ...

Debyeva duljina

Debyeva duljina ili Debyev polumjer je doseg električnog polja nekog naboja u plazmi. U plazmi je broj elektrona i iona jednak, tako da je ona električki neutralna. Ako u nju unesemo točkasti pozitivni naboj, on će privlačiti okolne elektrone i o ...

Efektivna vrijednost električnog napona i struje

Pojam efektivne vrijednosti električnog napona i struje od temeljne je važnosti pri razmatranju rada i snage izmjeničnog električnog napona, odn. struje. Efektivna vrijednost napona i struje kvantitativno povezuje amplitudu i oblik izmjeničnog na ...

Električna admitancija

Električni otpor je definiran kao mjera suprostavljanja prolasku istosmjerne električne struje kroz strujni krug, dok je električna vodljivost opisana kao veličina recipročna električkom otporu. Električna impedancija je definirana kao mjera supr ...

Električna impedancija

Nalik na električni otpor koji je mjera suprostavljanja prolasku istosmjerne električne struje kroz strujni krug, električna impedancija je mjera suprostavljanja prolasku izmjenične struje kroz strujni krug.

Električna otpornost i provodnost

Električna otpornost, zastarjeli naziv specifični električni otpor, je fizikalna veličina koja opisuje svojstvo tvari da se opire protjecanju električne struje. Električna otpornost je recipročna električnoj provodnosti. Može se odrediti mjerenje ...

Električna polarizacija

Električna polarizacija je usmjeravanje električnih dipola molekula ili induciranje električnoga dipola pod utjecajem električnoga polja. Učinak u dielektriku odgovara razdvajanju površinskoga električnoga naboja pod utjecajem električnoga polja.

Električna rasvjeta

Električna rasvjeta je primjena svjetlosti dobivene uz pomoć električne struje. U žaruljama svjetlost nastaje zračenjem užarenoga tijela, a potrebna se temperatura postiže prolaskom električne struje kroz tijelo s dovoljnim električnim otporom. T ...

Električna reaktancija

Prolaskom kroz električne vodiče i otpornike električna struja nailazi na električni otpor koji je odreden strukturalnim osobinama materijala od kojeg je neki električki vodič, odn. otpornik načinjen. Električna struja u električnim strujnim krug ...

Električna rezonancija

Električna rezonancija je pojava pri kojoj za odredenu frekvenciju u električnom titrajnom krugu nastupa titranje s ekstremno velikom ili ekstremno malom strujnom amplitudom. Pojam rezonancije povezan je s porastom jakosti titraja kada se učestal ...

Električna struja

Električna struja je usmjereno gibanje nabijenih čestica. U metalima te čestice su elektroni, u poluvodičima struju čine elektroni i šupljine, u elektrolitima su to pozitivni i negativni ioni, u plazmi elektroni i ioni, a u supravodičima parovi e ...

Električna susceptibilnost

Električna susceptibilnost je fizikalna veličina kojom se opisuje svojstvo dielektrika da se u električnom polju mogu polarizirati. Ona iznosi: χ e = ε r − 1 {\displaystyle \chi _{\text{e}}\ =\varepsilon _{\text{r}}-1} gdje je: ε r - relativna di ...

Električna vodljivost

Električna vodljivost je fizikalna veličina koja opisuje svojstvo tijela da propušta električnu struju, veličina recipročna električnomu otporu R: G = 1 R {\displaystyle G={\frac {1}{R}}} Električna vodljivost je količnik jakosti električne struj ...

Električna zavojnica

Električna zavojnica je električni vodič načinjen od izolirane žice, smotan u spiralu ili petlju, dio strujnoga kruga i mnogih električnih naprava koji se, stvarajući magnetsko polje, opire promjenama smjera i jakosti električne struje. Zavoji el ...

Električni izolator

Električni izolator, u fizici, je tvar koja ima vrlo malenu električnu provodnost a u elektrotehnici, konstrukcijski je dio električnih vodova, te energetskih i telekomunikacijskih postrojenja, koji nosi i učvršćuje električne vodiče i ujedno ih ...

Električni kapacitet

Električni kapacitet je fizikalna veličina koja opisuje koliko električnoga naboja fizikalno tijelo može primiti uz odredeno povećanje električnoga napona. Električni kapacitet je količnik električnoga naboja Q i električnoga napona U: C = Q U {\ ...

Električni kondenzator

Električni kondenzator je dio električnoga strujnoga kruga kojemu je osnovno svojstvo sposobnost pohrane energije u obliku električnoga naboja razdvojenoga priključenjem električnoga napona izmedu dviju vodljivih ploha, medusobno odvojenih nevodl ...

Električni naboj

Električni naboj ili količina elektriciteta je fizikalna veličina koja opisuje temeljno svojstvo čestica koje uzajamno djeluju električnim silama. Postoje dvije vrste električnoga naboja, pozitivni i negativni, koji su po svojim učincima suprotni ...

Električni otpor

Električni otpor je fizikalna veličina koja opisuje utjecaj vrste tvari, duljine i debljine električnog vodiča ili električnog izolatora na tok električne struje. Električni otpor R vodiča kroz koji teče istosmjerna električna struja može se izra ...

Električni potencijal

Električni potencijal je skalarna fizikalna veličina koja opisuje potencijalnu energiju električki nabijene čestice u statičkom električnom polju. Električni potencijal je količnik izmedu potencijalne energije električki nabijene čestice E pot i ...

Električni vod

Električni vod je skup od jednog ili više električnih vodiča, električnih izolatora i različite druge opreme koja služi za prijenos, raspodjelu, razvodenje i priključivanje električne energije ili u telekomunikacijske svrhe. Vod za prijenos elekt ...

Električni vodič

Električni vodič je električki vodljiva tvar, to jest tvar kroz koju električna struja može stalno teći. Električnim vodičem se smatra tvar kojoj je električna provodnost veća od približno 10 7 S/m. Električna provodnost kovina temelji se na grad ...

Električno polje

Električno polje je prostor u kojem električni naboj djeluje privlačnom silom na drugo električno tijelo. Električki nabijena tijela okružena su električnim poljem. Teorijski se to polje prostire u beskonačnost, a praktički je ono vrlo maleno. Sm ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →