ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 122

Elektroda

Elektroda, u elektrokemiji, je višefazni sustav u kojem se uspostavlja oksidoredukcijska ravnoteža izmedu faze s elektronskom vodljivošću i faze s ionskom vodljivošću. Najčešće se pritom radi o ravnoteži u redoks sustavu koji se sastoji od metala ...

Elektrodni potencijal

Elektrodni potencijal je električni potencijal elektrokemijske ćelije u kojoj je ispitivana elektroda spojena kao katoda, a standardna vodikova elektroda kao anoda. Na katodi se uvijek dogada redukcija na anodi oksidacija. Elektrodni potencijal j ...

Elektrokemijska polarizacija

Elektrokemijska polarizacija ili elektrolitska polarizacija je pojava električnoga napona suprotnoga naponu galvanskoga članka ili narinutomu naponu pri elektrolizi, zbog čega napon na stezaljkama članka opada ili sasvim nestaje, a provodenje ele ...

Elektrolit

Elektrolit je kemijski spoj koji je električki vodljiv ili to postaje u otopljenom ili rastaljenom stanju jer sadrži ili stvara pokretljive ione koji mogu prenositi električni naboj. Elektroliti koji su vodljivi u čvrstom stanju, kristalni su, io ...

Elektromagnet

Elektromagnet je naprava koja pokazuje magnetska svojstva samo dok njome teče električna struja. Naime, električna struja u prostoru oko električnog vodiča kroz koji prolazi stvara magnetsko polje. Za razliku od trajnoga magneta, kojemu je magnet ...

Elektromehanika

Elektromehanika je grana tehnike koja kombinira elektrotehniku i strojarstvo: proizvodnju i primjenu električnih uredaja s pokretnim dijelovima. Pod time se obično podrazumijevaju i komplicirani uredaji poput električnih pisaćih strojeva, telepri ...

Elektromotorna sila

Elektromotorna sila je u elektrotehnici veličina kojom se izražava rad potreban za razdvajanje nosilaca električnih naboja u izvoru električne struje, pri čemu sila koja djeluje na električne naboje nije direktna posljedica električnog polja. Def ...

Energija električnog polja

Energija električnog polja je pojava koja nam objašnjava da električno polje u sebi sadržava energiju. Gustoća energije sadržane u električnom polju jest: u = 1 2 ⋅ ϵ 0 ⋅ ϵ r ⋅ E 2 {\displaystyle u={\frac {1}{2}}\cdot \epsilon _{0}\cdot \epsilon ...

Franjo Majdandžić

Franjo Majdandžić, doktor elektrotehničkih nauka. Diplomirao je 1965. godine, a magistrirao 1975. na Elektrotehničkom fakultetu u Ljubljani, smjer energetika. Doktorirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu 1990. na temu Matemat ...

Galvanski elementi

Galvanski elementi ili galvanski članci su primarni električni članci ili neobnovljivi izvor električne struje u kojima se, za razliku od sekundarnih članaka, kemijska energija nepovratno pretvara u električnu. Prvi galvanski članak konstruirao j ...

Grada materije

Najsitniji djelići tvari zovu se molekule, a sastavljene su iz različitih kombinacija atoma. Atomi su najsitnije čestice od kojih su sastavljeni čisti kemijski elementi. Po pojednostavljenom, tzv. Bohr-ovom modelu, atomi se sastoje od pozitivno n ...

Dugovalni odašiljač Grimeton

Dugovalni odašiljač Grimeton kod Varberga je dugovalni radio odašiljač koji ima jedini operativni Alexandersonov alternator na svijetu. Ovaj alternator je prvi proizvodio izmjenjivu električnu struju do 40 kHz za radijske valove potrebne za ampli ...

Impregnacija

Impregnacija je prožimanje, promakanje poroznih čvrstih materijala prikladnim impregnacijskim sredstvima radi zaštite, stvaranja otpornosti ili poboljšanja svojstava, a time i radi povećanja njihove trajnosti. Prema vrsti materijala i njegovoj na ...

Ispravljač

Ispravljač je elektronički sklop koji služi za pretvaranje izmjenične struje u istosmjernu. Najčešće se u ispravljačima koriste poluvodičke diode kao glavni elektronički elementi kojima se vrši ispravljanje. Osim dioda, koriste se i tiristori. Po ...

Izmjenična električna struja

Izmjenična električna struja ili izmjenična struja je ona električna struja kojoj se smjer mijenja u vremenu. Pri promjenljivom strujanju električnog naboja struja je promjenljiva, a njezine vrijednosti mogu se za svaki trenutak vremena saznati a ...

Kirchhoffovi zakoni o struji i naponu

Kirchhoffovi zakoni sadržani su u dvije matematičke jednakosti koje razmatraju očuvanje električnog naboja i energije u električnim krugovima, a prvi ih je formulirao Gustav Kirchhoff 1845. godine. Kirchhoffovi zakoni temeljni su zakoni električn ...

Koaksijalni kabel

Koaksijalni kabel ili suosnik je izvedba električnog kabela kod koje je jedan vodič smješten unutar drugog šupljeg vodiča tako da oba imaju zajedničku os.

Koherer

Koherer je detektor radio valova u prvim bežičnim, radiotelegrafskim prijamnicima. Bila je to staklena cjevčica s dvjema elektrodama, napunjena željeznom strugotinom, koja praktički nije mogla voditi električnu struju. Medutim, visokofrekventno e ...

Kotva

Kotva, u elektromagnetu, dio uredaja izraden od feromagnetičnoga materijala koji je tako smješten da se može pomicati djelovanjem magnetne sile. Elektromagnet releja, okidača ili sličnih uredaja privlači kotvu kako bi obavio rad, na primjer uspos ...

Kratki spoj

Posljedica kratkog spoja jednog dijela električnog kruga je povećanje električne struje u ostalim dijelovima. Kratki spoj, medutim, naponskog električnog izvora ima za posljedicu toplinsko uništenje električnog izvora, a zato što je električna st ...

Laplaceova transformacija

Laplaceova transformacija je integralna transformacija s brojnim i važnim mogućnostima primjene u matematici, fizici, elektrotehnici, teoriji vjerojatnosti i drugdje. Laplaceova transformacija je povezana s Fourierovom transformacijom, no gdje Fo ...

Leidenska boca

Leidenska boca ili Kleistova boca je prvi oblik električnoga kondenzatora, koji su 1745. neovisno načinili Ewald Georg von Kleist u Njemačkoj i Pieter van Musschenbroek u nizozemskom gradu Leidenu. Bila je to staklena boca, prvotno s vodom ili ži ...

Lem

Lem je metalno vezno sredstvo koje se koristi kod lemljenja, kojemu je talište barem 50 °C niže od tališta lemljenoga materijala. Spoj se ostvaruje nanošenjem rastaljenoga lema na površinu spajanih dijelova, difuzijom lema u površinske slojeve te ...

Lemljenje

Lemljenje je spajanje metalnih dijelova s pomoću rastaljenoga metalnoga veznoga sredstva, kojemu je talište barem 50 °C niže od tališta lemljenoga materijala. Spoj se ostvaruje nanošenjem rastaljenoga lema na površinu spajanih dijelova, difuzijom ...

Ignac Lovrek

Ignac Lovrek, hrvatski stručnjak za telekomunikacije i informacije. Redoviti je profesor u trajnom zvanju u Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Redovni član HAZU od 2016. godine. Prvi je hrvats ...

Magnetna polarizacija

Magnetna polarizacija ili magnetna susceptibilnost je fizikalna veličina kojom se opisuje svojstvo tvari da mogu biti magnetizirane u magnetskom polju. Iznosi: χ m = μ r − 1 {\displaystyle \chi _{m}=\mu _{r}-1\,} gdje je: μ r - relativna magnetsk ...

Magnetski učinak električne struje

Magnetski učinak električne struje je pojava da se oko strujnog toka stvara magnetsko polje. Ono oblikuje koncentrične magnetske silnice oko vodiča. Pri tome smjerom silnica zovemo smjer, u koji će se pod utjecajem strujnog toka postaviti kraj ma ...

Maxwellove jednadžbe

Maxwellove jednadžbe, nazvane po škotskom fizičaru Jamesu Clerku Maxwellu, osnovne su jednadžbe elektromagnetizma. One izražavaju povezanost električnog i magnetskoga polja u prostoru i vremenu, tako da promjene u jednome polju uzrokuju promjene ...

Mehanički učinak električne struje

Ako kroz vodič prolazi električna struja, oko vodiča stvara se magnetno polje zbog magnetskog efekta električne struje. Ako je vodič postavljen u magnetsko polje tako da struja teče u pravcu okomitom na tok magnetskih silnica, zbog medusobnog odb ...

Meko lemljenje

Meko lemljenje je spajanje metalnih materijala pomoću rastaljenog dodatnog materijala ili lema, čije je talište niže od tališta osnovnog materijala koji se spaja, a iznosi ispod 350 ºC. S druge strane, tvrdo lemljenje se spaja s temperaturom lema ...

Mjerenje napona i struje

Mjerenje veličine napona i struje pruža neposredan način kontrole električnog napona i struje u strujnom krugu. Lijeva shema prikazuje način mjerenja napona, tj. priključenja voltmetra. Voltmetar mjeri napon, tj. razliku potencijala izmedu točaka ...

Napon

Električni napon ili električna napetost je razlika električnih potencijala dviju točaka električnoga polja ili strujnoga kruga. Ako se u električnom polju pomiče pozitivni električni naboj protiv djelovanja sila polja, troši se za taj rad neka e ...

Naponski električni izvor

Električnim izvorom općenito smatramo svaku napravu ili sustav koji stvaraju tzv. elektromotornu silu na svojim izlaznim priključnicama. U elektrotehnici, elektronici i drugdje stvarne električne izvore prikazujemo nadomjesnim pojednostavljenim n ...

Nulovanje

Nulovanje je vrsta zaštite od previsokoga dodirnog električnog napona. Izvodi se tako da se metalno kućište električnih trošila zaštitnim električnim vodičem spoji s neutralnim vodičem. U slučaju kvara u kojem nastaje dodir faznoga vodiča s vodlj ...

Ohmov zakon

Ohmov zakon je zakon prema kojemu je jakost električne struje I u električnom vodiču, pri konstantnoj temperaturi, odredena kao omjer električnoga napona U koji električnu struju prouzročuje i električnoga otpora R: I = U R {\displaystyle I={\fra ...

Oscilator (elektrotehnika)

Oscilator je elektronički sklop za stvaranje titraja stalne amplitude. Frekvencija titraja najviše ovisi o vrijednosti ugradenih električnih zavojnica, električnih kondenzatora i električnih otpornika. Različite vrste oscilatora grade se za pojed ...

Osigurač

Osigurač, što doslovno znači prekidač kruga. Svrha osigurača je štićenje opreme iza osigurača. Postojanje osigurača ne znači zaštitu ljudi. Pojam osigurača je vezan uz namjerno oslabljeno mjesto uklopljeno u električnu instalaciju, koje prekida n ...

Otpornik

Otpornik je dvoprilazna, pasivna elektronička komponenta koja pruža otpor struji, pri čemu je odnos izmedu jakosti struje i napona izmedu priključaka u skladu s Ohmovim zakonom. Karakteristična veličina otpornika je električni otpor koji je jedna ...

Permitivnosti

Permitivnost, dielektrična permitivnost ili dielektričnost je fizikalna veličina koja opisuje utjecaj dielektrika na medudjelovanje električnih naboja. Ako su električni naboji točkasti i udaljenost medu njima stalna, električna sila medu njima o ...

Potenciometar

Potenciometar je otpornički razdjelnik električnoga napona, sa stalnim rasporedom ili s promjenljivim rasporedom otpora. Kako su padovi napona na pojedinim dijelovima otpornika razmjerni električnim otporima tih dijelova, mogu se odabrati odreden ...

Prilagodenje električnog izvora

Razmatranje unutarnjeg otpora električnog izvora izrazito je značajno jer je to jedna od odlučujućih veličina koje je potrebno uzeti u obzir pri odluci o tome kakvo opterećenje je dozvoljeno priključiti na izvor, da bi se osiguralo optimalno pril ...

Pupinov svitak

Pupinov svitak ili Pupinova zavojnica je svitak koji je godine 1900. Mihajlo Pupin konstruirao da bi rješio problem gubitka jakosti signala kod telegrafskog i telefonskoga prijenosa na velike udaljenosti. Danas se tu svrhu koriste pojačala.

Rat struja

Rat struja naziv je za sukob izmedu Thomasa Edisona i Nikole Tesle koji se vodio oko borbe za široku primjenu izmjenične struje koju su zagovarali Nikola Tesla i George Westinghouse koja je mnogo učinkovitija od istosmjerne struje koja se nalazil ...

Relativna dielektrična permitivnost

Relativna dielektrična permitivnost ili relativna dielektričnost je fizikalna veličina koja opisuje električnu propusnost tvari u odnosu na dielekričnu permitivnost vakuuma; količnik je dielektrične permitivnosti tvari ε i dielektrične permitivno ...

Rezonantna frekvencija u električnim titrajnim krugovima

Pojam rezonancije povezan je s porastom intenziteta titraja kada se učestalost vanjske sile, koja uzrokuje titraje, podudara s učestalošću rezonantne frekvencije sustava. Premda postoje brojne vrste fizikalno različitih vrsta titranja, u elektrot ...

Selsin

Selsin je sustav za daljinski sinkroni prijenos kutnoga zakreta, razlike kutnih zakreta ili električnog signala razmjernoga kutnomu zakretu. Selsin se u načelu sastoji od dvaju identičnih izmjeničnih električnih strojeva malih izmjera: predajnoga ...

Servomotor

Servomotor je elektromotor koji prema primljenom upravljačkom signalu zauzima odredeni zakretni položaj ili mjesto na nekoj putanji, odnosno razvija odgovarajući zakretni moment ili silu. Pokretanjem i zaustavljanjem servomotora upravlja se regul ...

Standardna vodikova elektroda

Standardna vodikova elektroda sastoji se od elektrode od spužvaste platine uronjene u otopinu vodikovih iona aktiviteta 1 kroz koju se propušta plinoviti vodik pod tlakom od 101 325 Pa. Standardna vodikova elektroda u članku dogovorno se prikazuj ...

Standardni elektrodni potencijal

Standardni elektrodni potencijal odreden je mjerenjem relativnih elektrodnih potencijala uz standardne uvjete prema standardnoj vodikovoj elektrodi. Elektrodni potencijal je električni potencijal elektrokemijske ćelije u kojoj je ispitivana elekt ...

Strujni električni izvor

Električnim izvorom općenito smatramo svaku napravu ili sustav koji stvaraju tzv. elektromotornu silu na svojim izlaznim priključnicama. U elektrotehnici, elektronici i drugdje stvarne električke izvore prikazujemo nadomjesnim pojednostavljenim n ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →