ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 123

Teslin transformator

Teslin transformator, rezonancijski transformator ili Teslina zavojnica je transformator za proizvodnju visokog napona i izmjenične struje visokih frekvencija koji je izumio Nikola Tesla 1891. Primar Teslina transformatora sastoji se od električn ...

Tesline struje

Teslina struja je visokofrekventna izmjenična električna struja nastala u sekundarnom strujnom krugu Teslina transformatora. Primjenjivala se u medicinskoj elektroterapiji jer električna struja frekvencije veće od 10 000 Hz ne izaziva kontrakcije ...

Titrajni krug

Titrajni krug ili oscilatorni krug je električni krug koji se sastoji od zavojnice i kondenzatora spojenih serijski ili paralelno. Takav krug se ponaša kao harmonički oscilator jer se ukupna energija periodički razmjenjuje izmedu energije elektri ...

Toplinski učinak električne struje

Prolazak električne struje kroz vodiče ili poluvdiče uzrokuje njihovo zagrijavanje. Taj učinak zovemo toplinskim učinkom električne struje, a nastaje kao rezultat sudaranja elektrona sa atomima, koje elektroni izbijaju dalje od ravnotežnog položa ...

Transformator

Transformator ili električni transformator je električni uredaj bez pokretnih dijelova koji meduinduktivno povezuje dva električna kruga izmjenične struje i izmjeničnu električnu struju zadanoga električnoga napona pretvara u izmjeničnu struju vi ...

Trofazna struja

Trofazna struja je sustav od triju izmjeničnih struja koje su medusobno fazno pomaknute. Fazni pomak izmedu napona pojedinih faza u simetričnom trofaznom sustavu iznosi 120°. Sustav se slikovito predstavlja pomoću tri vektora koji rotiraju fazora ...

Unutarnji otpor električnog izvora

Električnim izvorom općenito smatramo svaku napravu ili sustav koji stvaraju tzv. elektromotornu silu na svojim izlaznim priključnicama. Svojstvo je svakog električnog izvora da uz nazivnu elektromotornu silu ima i neki unutarnji otpor. U elektro ...

Uzemljenje

Uzemljenje, u užem smislu, je vodljivi spoj neke točke električne mreže, dijela električnog postrojenja ili pojedinih električnih uredaja s tlom preko uzemljivača. Uzemljenje, u širem smislu, je sustav za odvodenje nepoželjne električne struje u tlo.

Valna funkcija

Valna funkcija predstavlja sinusnu funkciju iz koje možemo izračunati većinu podataka vezanih za val. Valna funkcija glasi: Y = Y 0 ⋅ sin ⁡ ω ⋅ t − k ⋅ x {\displaystyle Y=Y_{0}\cdot \sin\omega \cdot t-k\cdot x} gdje je: Y 0 – maksimalna elongacij ...

Van de Graaffov generator

Van de Graaffov generator je vrsta elektrostatskog generatora koji zasniva svoj rad na električnoj influenciji, a može postići vrlo visoke električne napone, i do 5 milijuna volti, zbog čega se upotrebljava za istraživanja u nuklearnoj fizici. Gl ...

Vodiči i izolatori

Najsitniji djelići materije zovu se molekule, a sastavljene su iz različitih kombinacija atoma. Atomi su najsitnije čestice od kojih su sastavljeni čisti kemijski elementi. Po pojednostavljenom, tzv. Bohr-ovom modelu, atomi se sastoje od pozitivn ...

Žrtvovana anoda

Žrtvovana anoda ili galvanska anoda je anoda izradena od metala elektronegativnoga u odnosu na metal konstrukcije. Žrtvovana anoda upotrebljava se u sustavu katodne zaštite. Zaštita žrtvovanom elektrodom zaštita je željeza ili čelika protiv koroz ...

Energetika

Energetika je znanost o energijskim transformacijama. Budući da se energija pojavljuje na svim razinama, od kvantne razine preko biosfere i svemira, energetika je jako široka disciplina, koja obuhvaća na primjer termodinamiku, kemiju, biokemiju, ...

Gorivi članak

Gorivni članak je elektrokemijski uredaj koji služi za neposrednu pretvorbu kemijske energije, sadržane u nekom kemijskom elementu ili spoju, u istosmjernu električnu struju. Gorivni se članak, isto tako kao i baterija, sastoji od dviju elektroda ...

Alternativne tehnologije

Alternativna tehnologija odnosi se na tehnologiju koja je prijateljski orjentirana prema ekologiji više od funkcionalno ekvivalentnih tehnologija dominantnih u sadašnjoj praksi. Cilj alternativne tehnologije je štedljivo korištenje resursa za raz ...

Anaerobna digestija

Anaerobna digestija je skup procesa kod kojih mikroorganizmi razlažu bio-razgradivi materijal bez prisustva kisika. Proces se koristi za potrebe industrije i domaćinstava kao način zbrinjavanja otpadom ili za proizvodnju goriva. U prirodi nailazi ...

Bežični prijenos energije

Bežični prijenos energije ili bežično slanje energije je proces koji se odvija u bilo kojem sustavu gdje se električna energija prenosi od izvora do trošila, bez spajanja istih u električni sklop. Bežični prijenos je savršen u slučajevima kada je ...

Biobaterija

Biobaterija je poznata kao uredaj u kojem se supstrat, organski ili anorganski, pretvara u električnu energiju. Pretvorba se odvija uz pomoć različitih bioloških ili biokemijskih sredstava, kao što su enzimi ili mikroorganizmi. U prisutnosti ovih ...

Biomimikrija u energetici

Biomimikrija je nova grana znanosti koja se bavi proučavanjem najboljih dizajna i idejnih riješenja koja se mogu pronaći u prirodi. Te ideje i postupci se onda oponašaju i koriste u rješavanju različitih problema u drugim granama znanosti Biomimi ...

Breakthrough Energy

Breakthrough Energy je privatno poduzeće, kojega je 2016. godine osnovao vodeći tehnološki kapitalist Bill Gates radi okupljanja financijski ekstremno moćnih investitora koji će ulagati u ekološki prihvatljiviju proizvodnju energije - uključujući ...

Brzi oplodni reaktor

Brzi oplodni reaktor je tip nuklearnog reaktora kod kojega se lančana reakcija uzrokuje brzim neutronima, a svrha mu je da osim što proizvodi električnu energiju stvara više fisibilnog materijala nego što ga troši. Interes za ovom tehnologijom se ...

Centralizirani toplinski sustav

Daljinsko grijanje ostvaruje se u postrojenju koje se sastoji od: centralne kotlovnice s kotlovima, skladištem goriva, crpkama, ekspanzijskim posudama pod tlakom, uredajima za mjerenje, pripremu vode i s ostalim uredajima, cjevovodne mreže ili cj ...

Centralno grijanje

Centralno grijanje je vrsta grijanja kojemu je svojstveno da se toplina proizvodi centralno u zajedničkom uredaju ili postrojenju te pomoću nekog prijenosnika topline dovodi u pojedine prostorije, a kod daljinskoga grijanja i skupine zgrada ili c ...

Coulombova barijera

Coulombova barijera, koja je nazvana prema Coulombovom zakonu, po poznatom fizičaru Charlesu-Augustinu de Coulombu, energetska je barijera zbog elektrostatskog medudjelovanja izmedu dvije jezgre, koje one trebaju savladati, da bi se ostvarila nuk ...

Dinamička tehnologija energije plime i oseke

Dinamička tehnologija plime i oseke još je neisprobana, ali obećavajuća, tehnologija za dobivanje energije iz plime i oseke. Zamišljena je tako da se napravi dugačka struktura nalik brani okomito na obalu s barijerom na kraju koja bi bila paralel ...

Ekonomika energetike

Okomito integrirani sustav električne energije sastoji se od baznih elektrana, vršnih elektrana, prijenosnika i dispečera koji omogućuju distribuciju te kasnije naplatu od potrošača. Cijeli taj sustav je pod kontrolom službe za održavanje.

Elektrane i elektroenergetske mreže

Elektrane su postrojenja u kojima se oblici primarne energije ili energija Sunčeva zračenja preobražuju u električnu energiju. Primarne oblike energije možemo podijeliti na klasične i alternativne. Klasični oblici energije su unutarnja energija, ...

Elektrane na biomasu i otpad

Elektrane na biomasu i otpad su takva vrsta termoelektrana u kojima se umjesto konvencionalnih goriva, najčešće fosilnih: nafte, ugljena i plina, spaljuje biomasa i otpad, koji se nalaze u kategoriji obnovljivih izvora energije. Kao i u svakom te ...

Električni luk

Električni luk je električni proboj plina, koji rezultira u stvaranju plazme i električnoj provodljivosti plina ili zraka, koji su u normalnim uvjetima izolatori. Za električni luk su potrebni manji naponi nego kod recimo" tinjanja” kod tinjalica ...

Energetska bilanca podzemnih voda

Energetska bilanca podzemnih voda je bilanca podzemnih voda u smislu dolazne hidraulične energije povezane s protokom koji ulazi u kontrolni volumen i protokom koji izlazi iz kontrolnog volumena. Takoder ova bilanca obuhvaća promjene mehaničke en ...

Energetska sigurnost

Energetska sigurnost je dio nacionalne sigurnosti koja je povezana s prirodnim resursima koji se koriste za dobivanje i korištenje energije. Jedno od glavnih obilježja politike i ekonomije 21. stoljeća je borba i utrka za relativno jeftinom i uči ...

Energetska unija

Energetska unija je plan Europske komisije pokrenut u veljači 2015. godine kojim će se za gradane i poduzeća Europske unije osigurati sigurna, cijevno dostupna i ekološki prihvatljiva energija. Projekt je predložio sadašnji predsjednik Europskog ...

Energetske transformacije

U fizici, pod pojmom energija, opisuje se količina rada koja potencijalno može biti izvršena silom ili brzinom ili razlikom visina unutar sustava bez obzira na ograničenja u transformaciji nametnuta entropijom. Promjene u ukupnoj energiji sustava ...

Energetski certifikat zgrade

Energetski certifitkat zgrade je dokument koji sadrži zapis o energetskim svojstvima zgrade, a izdaje ga ovlašteni energetski certifikator. Na svakom energetskom certifikatu nalazi se i grafički prikaz energetskog razreda i to u obliku strelice s ...

Energija

Energija je djelotvorna sila, životna djelatnost, odlučnost, odrješitost. Energija, u fizici, je sposobnost nekoga tijela ili sustava da obavi neki rad; veličina koja karakterizira gibanje, mirovanje ili položaj tijela, tekućine, čestice ili sust ...

Energija iz ishlapljivanja vode

Znanstvenici su otkrili ogroman potencijal obnovljivog izvora energije koji bi mogao riješiti problem same energije, a bazira se na ishlapljivanju vode. Sam proces je tek u ranoj fazi i neće tako skoro doći na tržište, ali rezultati su jako obeća ...

Energija nuklearne fuzije

Energija nuklearne fuzije je energija koja se dobiva nuklearnom fuzijom. Kod nuklearne fuzije, dvije lagane atomske jezgre se spoje zajedno da stvore jednu težu jezgru, i uz to se oslobada velika količina energije. Dobivena energija bi se trebala ...

Europski pomorski energetski institut (EMEC)

Europski pomorski energetski institut je ovlašteni centar za ispitivanje i istraživanje usredotočen na razvoj iskorištavanja energije valova, plime i oseke. Nalazi se sjeverno od obale Škotske, na Orkneyskim otocima. Institut pruža inženjerima pr ...

Europsko energetsko tržište

Integracija energetskih sustava zemalja u tranziciji prirodan je proces pri ispunjavanju cilja ulaska u Europsku Uniju. Prva od mnogih reformi je restrukturiranje energetskih sustava na nacionalnoj razini s naglaskom na razdvajanju djelatnosti pr ...

Evaporator

Evaporator ili isparivač je naprava koja služi da bi neku tvar pretvorila iz tekućeg u plinoviti oblik. U njoj se nekoj tekućini dodava toplinu i pretvara je u paru, čime se vrši postupak obrnut od postupka u kondenzatoru. U isparivaču se vrši pr ...

Filtar zraka

Filtar zraka ili zračni filtar je filtar koji zadržava grube nečistoće iz zraka, a koristi se za čišćenje zraka koji sadrži manje od 10 g/m³ praha. Filtri za čišćenje zraka najčešće se ugraduju u sustave za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju, ...

Geološko skladištenje ugljičnoga dioksida

Geološko skladištenje ugljičnoga dioksida Potencijalni podzemni skladišni objekti koji se smatraju najprimjerenijima za skladištenje CO 2 su: Slani vodonosnici – imaju velik potencijal skladištenja, ali općenito nisu toliko dobro poznati. Iscrplj ...

Goriva

Goriva su sve tvari koje sagorijevanjem daju toplinu i svjetlost. Toplinska energija dobiva se iz goriva kemijskim procesom koji se zove oksidacija ili gorenje. U najviše slučajeva oksidacija je spajanje gorive tvari i kisika. Gorive tvari su čes ...

Grijanje

Grijanje je postupak održavanja odredene temperature u stambenim i radnim prostorijama iskorištavanjem topline izgaranja čvrstoga, tekućeg ili plinovitoga goriva, pretvaranjem električne energije u toplinu ili iskorištavanjem prirodnih izvora top ...

Gustoća energije

Pojam gustoće izvorno je vezan za gustoću tvari, gdje je gustoća tvari odredena omjerom mase neke tvari i njezina obujma, a izražava se u Medunarodni sustav mjernih jedinica kg/m 3. Širenjem saznanja iz elektromagnetizma i elektrostatike uvedeni ...

Hibridno električno vozilo

Hibridno električno vozilo tip je hibridnog vozila koje za pogon koristi kombinaciju tradicionalnog motora sa unutarnjim izgaranjem i elektromotora. Električni pogon se koristi radi smanjenja emisije ugljikova dioksida ili želje za boljim perform ...

Hladna fuzija

Hladna fuzija i priča o njoj započela je na konferenciji za tisak u ožujku 1989. Stanley Pons i Martin Fleischmann, obojica elektrokemičari, tada na sveučilištu u Utahu u Salt Lake Cityju, izvijestili su da su otkrili nuklearnu fuziju pomoću akum ...

Hladenje

Za ekonomičnost svakog rashladnog uredaja mjerodavan je stupanj iskoristivosti. Stupanj iskoristivosti definiramo kao omjer korisne energije koju možemo iskoristiti za neki koristan rad i ukupne energije utrošena energije. Ovaj omjer nikad ne mož ...

Hot-Dry-Rock postupak

Hot-Dry-Rock ili skraćeno HDR je geotermalni postupak kojim se iskorištava toplinu koja je sadržana u Zemlji na dubini od 3 do 6 km. Na istom principu rade takoder HFR i EGS postupci. Postupak temelji se na uspostavi i radu predimenzioniranog izm ...

Indikatori energetske učinkovitosti

Indikatori energetske učinkovitosti od velike su važnosti za ciljeve energetske politike i politike okoliša. Sadašnja provedba politike u zemljama Europske unije, obveze povezane s klimatskim promjenama, nadziranje bijele knjige Komisije za energ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →