ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 139

Alat

Alat je orude za oblikovanje materijala i izvodenje radnih operacija, izraden od različita materijala, najčešće sa svojstvima poluge, kosine ili klina, na primjer kliješta, svrdlo, sjekira, čekić. Izrada alata i njihova uporaba bitna su značajka ...

Automat

Automat je uredaj koji potpuno samostalno obavlja koristan rad prema čovjekovoj zamisli. Iako se prvi automati pojavljuju još u starom vijeku, tek je primjena centrifugalnog regulatora za regulaciju broja okretaja parnoga stroja, što ga je 1784. ...

Automatizacija

Automatizacija označava tijek prijenosa rada čovjeka na strojeve, obično kroz tehnički napredak. U industrijalizaciji nastavak je mehanizacije. Dok mehanizacija rada omogućava ljudima u pogonu lakše uvjete rada, automatizacija smanjuje potrebu za ...

Bregasto vratilo

Bregasto vratilo ili grebenasto vratilo je vratilo s izbočinama jajolika oblika za periodično otvaranje ventila, uključivanje sklopki i slično.

Broj okretaja

Broj okretaja ili brzina vrtnje u minuti se vrlo često koristi u tehnici da bi se izrazila kutna brzina, a mjerna jedinica je broj okretaja u minuti je sljedeća: ω = n ⋅ π 30 {\displaystyle \omega =, Mjerna jedinica SI za kružnu frekvenciju je ra ...

Brtva

Brtva je strojni dio, izraden od brtvenoga materijala, koji služi za sprječavanje ili smanjenje prijelaza tvari izmedu dvaju funkcijski odvojenih prostora, dakle na mjestima kao što su rastavljivi cijevni spojevi i ulaz nekog strojnog dijela u un ...

Brtvenica

Brtvljenje nabijanjem u brtvenice dolazi u obzir najviše za spojeve dijelova koji se gibaju razmjerno sporo. Izvodi se kako s pomoću brtvila od kojih se brtve prave na samome mjestu tako i s pomoću već gotovih brtava. Zajedničko svim tim materija ...

Brtvljenje vakuuma

Brtvljenje vakuuma ili vakuumsko brtvljenje ima za cilj brtvljenje spojeva uredaja i instalacija u kojima vlada vakuum jest da se spriječi štetno prodiranje zraka u njih. Za brtvljenje vakuuma do oko 98% mogu se upotrijebiti brtvila koja se upotr ...

Centrifugalna spojka

Centrifugalna spojka je spojka koja se ukopčava povećanjem broja okretaja pogonskoga stroja, a zadatak joj je olakšavanje ubrzanja stroja. Centrifugalne spojke omogućuju da pogonski strojevi dodu na približno pun broj okretaja i time imaju pribli ...

Cijevni navoj

Cijevni navoj ili Whithworthov cijevni navoj ima teorijski profil jednak jednakokračnom trokutu s kutom profila navoja 2β = 55°. Profil navoja zaobljen je na tjemenu i u korijenu navoja, te je standardiziran prema ISO 228, DIN 2999 i DIN 3858. Zb ...

Čeljusna kočnica

Čeljusna kočnica ili bubanj kočnica spada u tarne kočnice. Kod tarnih kočnica dolazi nakon uključivanja kočionog dijela s oblogom do trenja izmedu pokretnih dijelova kočnice i obloge koja miruje. Kočenjem smanjena kinetička energija pretvara se u ...

DALIT

DALIT, tvornica strojeva i ljevaonica željeza u Daruvaru. Preteča joj je strojobravarska radionica koju je 1890. osnovao Franjo Effenberger, strojobravar i ljevač iz Liberca u Češkoj. U Dalitu za godinu osnivanja uzimaju 1905. godinu. Kupio je zg ...

Diferencijal

Diferencijal ili mehanizam za izjednačivanje, u strojarstvu, je mehanizam koji omogućuje rastavljanje i mehanički prijenos torzijskoga momenta sile s jednog vratila na druga dva pod kutom od 90°, pri čemu broj okretaja na obje poluosovine može bi ...

Dijagram cjevovoda i instrumentacije

Dijagram cjevovoda i instrumentacije je dijagram ili nacrt koji se koristi u procesnoj industriji, a prikazuje procesne tokove i pripadajuća osjetila, mjerne pretvornike, te izvršne sprave. Dijagramom cjevovoda i instrumentacije se imenuju sve os ...

Dinamička brtva

Dinamička brtva je strojni dio kojim se osigurava brtvljenje spojeva uzajamno pokretnih dijelova strojeva. Kod dinamičkih brtvi potrebno je optimalno uskladiti dva oprečna zahtjeva: što je moguće veći pritisak uzajamno pokretnih površina kako bi ...

Dosjed

Dosjed je odnos dvaju oblikovanih strojnih elemenata, koji imaju jednake nazivne mjere. Pri tom je jedan element odreden unutrašnjom nazivnom mjerom i uvijek okružuje drugi, koji je odreden istom nazivnom mjerom. Oba dosjedna dijela imaju svoje m ...

Elektromagnetska spojka

Elektromagnetska spojka je vrsta spojke koju pogoni istosmjerna struja koja se dobiva iz mreže izmjenične ili trofazne struje i ispravlja pomoću selenijskih ili silicijskih ispravljača. Uobičajeni električni naponi kod jednopovršinske ili dvopovr ...

Evolventno ozubljenje

Evolventno ozubljenje se zbog svojih prednosti kao što su relativno jednostavna izrada zupčanika i neosjetljivost prijenosnog omjera na manje promjene osnog razmaka, najčešće koristi za izradu profila boka zuba zupčanika u obliku evolvente. Evolv ...

Harmonijski prijenosnik

Harmonijski prijenosnik je posebna izvedba zupčastog prijenosnika koji se sve više upotrebljava u industrijskim robotima. Taj se mehanički prijenosnik neposredno veže za elektromotor koji ima veliku brzinu vrtnje. Harmonijski prijenosnik omogućuj ...

Hidraulički ležaj

Hidraulički ležaj je ležaj čija se nosivost isključivo zasniva na tankom sloju tekućine ili plina, odnosno fluida. Oni su mogu podijeliti na hidrostatske i hidrodinamičke ležaje. Hidrostatski ležaji imaju vanjsku pumpu, koja vrši tlak na fluid, a ...

Hidrodinamička spojka

Hidrodinamička spojka, turbohidraulička spojka ili strujna spojka je spojka koja prenosi zakretni moment iskorištavanjem kinetičke energije struje tekućine. Tako na primjer turbohidraulička spojka Voith-Sinclair ima na pogonskoj strani rotor crpk ...

Homokinetički zglob

Homokinetički zglob je strojni dio koji omogućuje pogonskoj osovini da prenosi snagu preko promjenljivog kuta, koji su veći od kardanskog prijenosa, pri konstantnoj brzini obrtanja, bez značajnog porasta u trenju i slobodnom hodu. Uglavnom se kor ...

Hrapavost površine

Hrapavost površine je u općem smislu mikrogeometrijska nepravilnost površine, koja nastaje tijekom postupaka obrade ili drugih utjecaja. Hrapavost površine u odredenim slučajevima bitno utječe na radna svojstva strojnih dijelova, posebno na mjest ...

Kandžasta spojka

Kandžasta spojka, pandžasta spojka ili čeljusna spojka spada u izvrstive spojke koje omogućuju razdvajanje spoja i tijekom pogona, kod kojih je za ukopčavanje ili iskopčavanje potreban kratkotrajni prekid pogona ili samo okretnoga momenta. Kandža ...

Kardanski ovjes

Kardanski ovjes je mehanizam kojim se učvršćuje neko fizikalno tijelo, a koji ne sputava njegovo zakretanje na sve strane. Kardanski ovjes se sastoji od triju prstenova, od kojih svaki omogućuje zakretanje oko jedne od triju medusobno okomitih os ...

Kardanski prijenos

Kardanski prijenos služi za prijenos snage, odnosno okretnog momenta, izmedu pojedinih razmaknutih pogonskih sklopova automobila koji nisu medusobno kruto vezani, ili im se osi vratila ne poklapaju, ili je čak medusobni položaj pojedinih sklopova ...

Kidalica

Kidalica je mjerni instrument ili stroj za vlačno ispitivanje čvrstoće materijala. Svaka kidalica se sastoji iz: uredaja za mjerenje sile, uredaja za ispis dijagrama naprezanja F – ΔL. uredaja za mjerenje deformacije ispitnog materijala, uredaja ...

Kinetic Energy Recovery System

Kinetic Energy Recovery System ili kratica KERS je sustav za spremanje kinetičke energije dobivene kočenjem. Trenutačno je razvitku, a koristi se na bolidima Formule 1. FIA je u sezoni Formule 1 2008./09. dopustila korišenje KERS-a od 60 kW.

Klin (strojni dio)

Klin je strojni dio stožastog oblika, obično s nagibom 1:100, koji se primjenom sile umeću izmedu glavčine i vratila. Time se na dodirnim površinama stvara sila trenja potrebna za prijenos okretnog momenta. Dok glavina uvijek ima izraden žlijeb s ...

Klizni ležaj

Klizni ležaj je ležaj koji omogućuje vodenje pokretnih strojnih dijelova i prijenos opterećenja s rukavca osovine ili vratila na blazinicu ležaja. Klizne površine podmazane su uljem, a rjede mašću ili krutim sredstvima za podmazivanje. Prema djel ...

Klizni pločasti ležaj

Klizni pločasti ležaj ili jednostavni ležaj je vrsta kliznog ležaja, koji se uglavnom sastoji od dviju ploča koje klize jedna po drugoj. Klizni pločasti ležaj se koristi uglavnom kod konstrukcija gdje se pojavljuje veliko toplinsko istezanje, kao ...

Kočnice

Kočnice su uredaj za usporavanje ili zaustavljanje vozila, zrakoplova, stroja, njihova pokretnoga dijela i slično. Kočnice su takoder i naziv za jednostavan mehanizam kojim se sprječava pokretanje nekog uredaja ili njegova dijela iz osnovnoga pol ...

Kolutna spojka

Kolutna spojka zapravo je dotjeranija vrsta prirubne spojke. Slično kao i kod prirubnih spojki, dva glavna dijela kolutne spojke ugraduju se na vratila prešanjem ili toplim navlačenjem. Osim toga osiguravaju se klinovima. Uložak medu glavnim dije ...

Kompenzacijska spojka

Kompenzacijska spojka je torzijski kruta spojka koja se upotrebljava kada pri prijenosu okretnoga momenta s jednoga vratila na drugo njihove osi nisu suosne. U grupu kompenzacijskih spojki može se ubrojiti i zglobna spojka koja prenosi okretni mo ...

Konopni prijenos

Konopni prijenos ili užni prijenos kao bitne dijelove mehaničkog prijenosa imaju dva kola i gibljivi dio koji prenosi snagu s jednoga na drugo kolo. Za gibljivi dio ovih prijenosa služe konopi od prirodnog ili umjetnog vlakna i čelična užad, pa s ...

Dražan Kozak

Rodio se u Derventi od roditelja, prosvjetnih radnika. Otac je bio nastavnik njemačkog, a mati učiteljica razredne nastave. Djeda mu je protjerao Treći Reich prije Drugog svjetskog rata iz Boleslawieca u Poljskoj. Po materinoj strani je iz Žerava ...

Kritični broj okretaja

Kritični broj okretaja je broj okretaja nekog stroja koji odgovara vlastitoj frekvenciji titranja nekoga dijela stroja ili stroja u cjelini. Ako se rad stroja približi kritičnomu broju okretaja, nastaje rezonancija, to jest rad uz povećane progib ...

Kuglični ležaj

Kuglični ležaj je vrsta valjnog ležaja, koji je u osnovi namijenjen za prenošenje radijalnih opterećenja, iako neke izvedbe omogućavaju i prijenos aksijalnih opterećenja. Kuglični ležaj ima kao valjna tijela kuglice. Kuglice mogu biti izradene od ...

Labirintna brtva

Labirintna brtva je vrsta brtve u kojoj se učinak brtvljenja za plinove i pare postiže razlikom tlaka u nizu raspora izmedu rotora i statora. Ona spada u bezdodirne brtve koje sprječavaju trenje pri velikim brzinama vrtnje.

Lamelna spojka

Lamelna spojka, lamelna tarna spojka ili tarna spojka s lamelama je vrsta tarne spojke koje trenjem svojih tarnih ploha prenose okretni moment i najčešće se koriste na motornim vozilima, gradevinskim i sličnim strojevima.

Lanac

Lanac, u tehnici, je niz gibljivo povezanih čeličnih dijelova koji, nalik užetu, služi za prijenos snage, vezivanje, vješanje tereta i drugo. Člankasti lanac sastavljen je od kovanih karika okrugla presjeka, koje imaju slobodu kretanja u svim smj ...

Lančani prijenos

Lančani prijenos, slično remenskom prijenosu sa zupčastim remenom, mehanički prijenos snage vrši pomoću veze oblikom. Plosnatim i klinastim remenom prenosi se snaga i gibanje pomoću veze silom. Lančani prijenos se upotrebljava tamo gdje je remens ...

Lančanik

Lančanik je posebna vrsta kolotura koji služi za prijenos sile s vratila na lanac. Za člankaste lance kolotur je užlijebljen, s gnijezdima za karike, za zglobne je lance nazubljen. Lančanik je dio lančanog prijenosa, uz zglobni lanac, u strojevim ...

Ležaj

Ležaj, u strojarstvu, je strojni dio koji služi za nošenje, vodenje ili oslanjanje pokretnih dijelova na mirujuće dijelove. Uz prenošenje sila s jednog strojnog dijela na drugi, osnovna mu je zadaća smanjivanje trenja izmedu njih. Prema smjeru dj ...

Lisnata opruga

Lisnata opruga ili lamelna opruga je vrsta opruge koja može biti izradena kao plosnata od jednog lista nekog materijala ili od više njih složenih u slojeve. Jednostavne lisnate opruge dijele se, prema tome kako su poduprte, na jednokrake i dvokra ...

Božidar Liščić

Rodio se u Karlovcu 17. siječnja 1929., a gimnaziju je završio u Bjelovaru 1947. Diplomirao je 1954. na Strojarskom odjelu Tehničkog fakulteta, a doktorirao 1975. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje FSB. Usavršivao se u SR Njemačkoj 1959. i 1 ...

Ljepilo

Ljepilo ili adheziv je kemijska tvar koja služi za lijepljenje materijala, to jest za njihovo spajanje stvaranjem veznoga filma medu slijepljenim površinama. Djelovanje ljepilâ temelji se na njihovu prianjanju uz površinu predmeta i njihovoj unut ...

Magnetni ležaj

Magnetni ležaj je ležaj koji omogućuje vodenje pokretnih strojnih dijelova, kao što su osovine i vratila, korištenjem magnetske levitacije. Osovine i vratila se okreću bez ikakvog fizičkog dodira, a trenje i trošenje dijelova je izuzetno malo. Ko ...

Ante Maletić

Rodio se je u Splitu. 1950. završio je Industrijsku školu − elektrosmjer. Zaposlio se je u splitskom Brodogradilištu gdje je radio kao KV električar. Privatno je polagao ispite i uz rad maturirao u Realnoj gimnaziji u Splitu. Elektrotehnički faku ...

Manipulator

Manipulator je ručno upravljani uredaj za rad s predmetima s kojima je izravan dodir opasan ili nemoguć. Razvijen je 1940-ih za potrebe rada s radioaktivnim tvarima u nuklearnim laboratorijima, a preteča je industrijskog robota, za razliku od koj ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →