ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 149

Predak

Predak, takoder poznat kao pretka ili predradnik, je roditelj ili staratelj prethodnika, predak je "svaka osoba od koje potječe. Po zakonu osoba od koje je ime naslijedeno." Dvije osobe imaju genetski odnos ako je jedan predak drugog ili ako imaj ...

Pretpovijesni život

Pretpovijesni život započinje prije više od 3800 milijuna godina kada su hladenjem Zemlje od tekuće vode nastali oceani u kojima su se razvili sićušni jednostanični organizmi. Mnogi ih smatraju prvim znakovima života. Ti pradavni počeci nazivaju ...

Primatologija

Primatologija proučava primate, time predstavljajući prilično raznovrsnu disciplinu. Primatolozi se mogu naći i u biologiji, antropologiji, psihologiji, kao mnogim drugim znanostima. Primatologija je povezana sa antropologijom, koja je primatolog ...

Prirodni okoliš

Prirodni okoliš ili prirodna sredina je skup svih živih bića i nežive prirode, koji se prirodno pojavljuju na nekom prirodnom staništu. U suprotnosti je s izgradenim okolišem. Tijekom svojih aktivnosti, koje mogu biti urbanizacija ili eksploataci ...

Punktualizam

Punktualizam ili isprekidana ravnoteža je jedan od modela tijeka evolucije. Za razliku od gradualizma, u punktualizmu se pretpostavlja da evolucijski procesi neke svojte teku brzo, da veći dio filogenije ona biva ista i nepromijenjena. Dokazi koj ...

Razlike biološke i kemijske evolucije

Kemijska evolucija je zaslužna za stvaranje molekula, nakon što je nastao svemir prije otprilike 13.8 milijarda godina, te je zaslužna za pokretanje biološke evolucije. Biološka evolucija je nastala prije otprilike 3.8 milijardi godina, te traje ...

Reprodukcija

Reprodukcija je pojam koji označava izradbu ili izvedbu kojom se nastoji postići što veća sličnost s izvornikom, primjerice kopiranje kakva likovna djela. U biologiji se rabi kao izraz za tumačenje procesa kojim živi organizmi stvaraju potomstvo ...

Sporangij

Sporangij ili trusnik, nespolni rasplodni organ različitih skupina nižih organizama u kojem se redukcijskom diobom razvijaju haploidne nespolne rasplodne stanice, spore ili truske. Mnoge vodene vrste iz skupina protista imaju zoosporangije u koji ...

Sporofit

Sporofit je diploidna biljka koja mejozom proizvodi haploidne spore koje se razvijaju u generaciju koja proizvodi gamete. Sporofit proizvodi spore otuda i ime procesom mejoze. Ove spore razvijaju se u gametofit. I spore i gametofit su haploid, št ...

Stanična kultura

Stanična linija ili stanična kultura je stalno etablirana stanična kultura koja će beskonačno proliferirati, uz zadani svježi medij ili prostor. Predstavlja uzgajanje životinjskih stanica u laboratoriju u kontroliranim uvjetima. S uzgojem se prvi ...

Supstrat (ekologija)

Supstrat je, u biološkom smislu, podloga na kojoj žive biljke i nepokretne životinje. Materijal koji čini supstrat može biti abiotičke ili biotičke prirode. Primjer biotičkog supstrata čini npr. mahovina ili žive alge na kojima se razvijaju drugi ...

Sustav organa

Sustav organa je skup svih organa koji imaju zajedničku funkciju i vrše odredeni zadatak u organizmu. Jednostavni sustavi organa kod ljudi, sisavaca i drugih životinja su oni koji se sastoje od grupe vrlo sličnih ili čak istih organa. Primjeri ta ...

Šuma kelpa

Šume kelpa su podvodna područja s velikim brojem jedinki raznih vrsta kelpa. Priznata su kao jedna od najproduktivnijih i najdinamičnijih ekosustava na Zemlji: rastu u cijelom svijetu u umjerenim i polarnim područjima oceana. Šume kelpa su 2007. ...

Termodinamika bioloških procesa

Termodinamika bioloških procesa je fraza koja se ponekad odnosi na bioenergetiku, studiju transformacije energije u biološkim znanostima. Termodinamika bioloških procesa može biti definirana kao kvantitativna studija prenošenja energije koja se j ...

Tolini

Tolini "mutni" ili "blatni" ; od drevne grčke riječi koja znači "tinta sepija") široki su niz organskih spojeva nastalih solarnim ultraljubičastim ili kozmičkim zračenjem jednostavnih ugljikovodika koji sadrže spojeve poput: ugljičnog dioksida CO ...

Popis osnovnih tema u fizici

Fizika je prirodna znanost koja proučava materiju i njeno gibanje kroz prostorvrijeme zajedno s usko povezanim idejama kao što su energija i sila. Šire, fizika je opća analiza prirode u svrhu razumijevanja kako svemir funkcionira.

Aerobalistika

Aerobalistika, grana opće balistike koja proučava kretanje bombe puštene iz zrakoplova. Zadaci su joj da postavi matematičke osnove za proračun putanje da bi se dobili podaci za sastavljanje tablica bombardiranja, proračun nišanskih elemenata i k ...

Agregatna stanja

Agregatno stanje je stanje tvari opisano kvalitativnim svojstvima koja ovise o temperaturi i tlaku. Agregatno stanje je stanje mnoštva molekula neke tvari. Na prvi pogled postoje 3 osnovna stanja u kojima se tvari pojavljuju: čvrsto, tekuće i pli ...

Anihilacija

Anihilacija znači "totalno uništenje" a u fizici označava proces u kojem se čestica sudara sa svojom antičesticom. Pošto energija i impuls prvobitnih čestica moraju biti očuvani, čestica i antičestica se u sudaru ne pretvaraju u ništa nego u nove ...

Atomska fizika

Atomska i molekularna fizika je grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i molekula, njihovih energetskih stanja i medudjelovanja s ostalim česticama i poljima. Uspješan je primjer primjene kvantne mehanike. Važniji su ogranci atom ...

Balistika

Balistika je grana fizike, koja izučava gibanje bačenih tijela, napose o brzini, stazi i dometu projektila ispaljenih iz vatrenog oružja. U posljednje vrijeme bavi se i projektiranjem projektila kako bi se postigao željeni učinak. "Ocem" balistik ...

Crvotočina

Crvotočina je spekulativna struktura koja povezuje različite točke u prostor-vremenu. Temelji se na posebnom rješenju Einsteinovih jednadžbi polja riješenom pomoću Jakobijanske matrice i determinante. Crvotočina se može prikazati kao tunel s dva ...

Danijelov članak

Daniellov članak je poboljšani naponski članak izumljen 1836. godine. Predstavio ga je javnosti britanski kemičar John Frederic Daniell. Ova vrsta članka tijekom svog rada daje stalnu struju. Daniellov članak je galvanski članak. U njemu su elekt ...

Dimenzija

Dimenzija je karakteristika prostora, identificira prostor i objekte u njemu. Ona je minimalan broj realnih parametara potrebnih, da se jednoznačno opiše položaj točke u danom prostoru. Dimenzije koje sastavljaju prostor su duljina x, širina y i ...

Eksplozija

Eksplozija je izuzetno brza kemijska reakcija praćena praskom, oslobadanjem velike količine topline i naglim povećanjem volumena zbog stvaranja plinovitih proizvoda. Osnovna je značajka eksplozije nagli skok tlaka u sredini gdje je ona izazvana. ...

Elektrodinamika

Elektrodinamika je grana fizike koja obuhvaća pojave vezane uz gibanje električnih naboja, svojstva električnih struja, električnih vodiča i nabijenih subatomskih čestica te elektromagnetsko zračenje, uz prisutnost električnoga i magnetskoga polj ...

Elektronski neutrino

Elektronski neutrino je jedan od tri vrste neutrina. Smatra se elementarnom česticom iz skupine fermiona. Zajedno s elektronom čini prvu generaciju leptona po kojem je i dobio pridjev "elektronski". Prvi ga je teorijski predvidio Wolfgang Pauli 1 ...

Elektrostatska indukcija

Približimo li električni vodič A vodiču koji nije električan, a sastavljen je od dva dijela B1 i B2 na kojima vise malene bazgove kuglice, vidjet ćemo da će se kuglice otkloniti sl. a. Znači, tijelo je postalo električno. Uklonimo li vodič A, kug ...

Fizička meteorologija

Fizička meteorologija proučava fizikalna svojstva i procese Zemljine atmosfere kao sastav zraka i oblaka, zračenja, akustiku, optiku i elektricitet atmosfere.

Fizika elementarnih čestica

Fizika elementarnih čestica je grana fizike koja se bavi proučavanjem elementarnih sastavnih dijelova tvari i zračenja. Često se koristi i naziv visokoenergetska fizika ", jer se pokusi ne odvijaju u normalnim okruženjima kakva se nalaze u prirod ...

Fundamentalne interakcije

Fundamentalne interakcije, osnovne sile ili temeljno medudjelovanje je medudjelovanje elementarnih čestica: gravitacijsko, elektromagnetsko, jako i slabo. Sva poznata medudjelovanja posljedica su tih 4 temeljnih medudjelovanja. Temeljna medudjelo ...

Geofizika

Geofizika je prirodna znanost koja proučava fizikalna svojstva Zemlje i procese na njoj, a katkad i na drugim planetima. Obuhvaća niz disciplina, koje se mogu svrstati prema tome bave li se čvrstom Zemljom, vodama ili zrakom koji ju okružuje. Prv ...

HAARP

HAARP američki je civilni i vojni istraživački program pri kojem se rabe visoko frekventni radio valovi za istraživanje gornjih dijelova zemljine atmosfere. Druga svrha je istraživanje širenja radio valova, komunikacije i navigacije. Nalazi se sj ...

Harmonices mundi

Harmonije svijeta "Harmonije svijeta" je peta Keplerova knjiga. Dovršio ju je 1618. godine i u njoj nam je dao treći Keplerov zakon kao propoziciju br.8 u poglavlju "Glavne propozicije astronomije potrebne za ispitivanje nebeskih harmonija". T 1 ...

Hipoteza

Hipoteza je predloženo objašnjenje fenomena ili razumna pretpostavka koje predlaže moguću korelaciju izmedu više fenomena. Termin se izvodi iz grčkog jezika, hypotithenai znači staviti ispod ili pretpostaviti. Znanstvenu hipotezu mora biti moguće ...

Hod po vatri

Hod po vatri je čin bosonogog hodanja po podlozi sačinjenoj od vrućeg žara ili kamenja. Diljem svijeta mnogi ljudi i kulture su prakticirali hodanje po vatri. Najraniji poznati podatak o izvodenju tog čina potječe iz željeznog doba Indije - oko 1 ...

Homogenost

Homogenost označava istovrsnost nekoga svojstva unutar promatranog objekta, sustava, skupa, područja itd. Pojam ima široku i raznoliku primjenu, u kojoj mu značenje varira od potpune jednoobraznosti do relativno visokog stupnja sličnosti. U fizic ...

Ion

Ion je čestica – atom ili skupina atoma, npr. molekula – koja je električki nabijena zbog razlike u broju protona i elektrona. Ioni mogu biti stvoreni, kemijskim ili fizičkim putem, pomoću ionizacije. U kemijskom smislu, ako neutralni atom izgubi ...

Kauzalnost

Kauzalnost je ono što biva po uzrocima, slijed od uzroka na posljedicu ili učinak, bez obzira na moguću svrhovitost. U filozofiji kauzalnost je sveopće prožimanje pojava u prirodnoj i ljudskoj zbilji. Postoje različite vrste kauzalnosti prema vrs ...

Klasična fizika

Klasična fizika je područje fizike razvijeno prije 1900. godine i utemeljena na Newtonovim zakonima mehanike i Maxwellovim jednadžbama elektromagnetizma, to jest klasična mehanika, termodinamika, statistička fizika, kinetička teorija plinova, ele ...

Kratka povijest vremena

Kratka povijest vremena autora profesora Stephena Hawkinga, fizičara i jednog od najblistavijih umova na prijelazu iz 20. i 21. stoljeće, najpoznatija je kozmološka knjiga na svijetu. Ovu kultnu knjigu o postanku i kraju svemira Hawking je prvi p ...

Kvantna fizika

Kvantna fizika grana je fizike koja sažima i objašnjava pojave u svijetu atomskih dimenzija. Zasnovana je na shvaćanju da je energija koju sadrži neki fizikalni sustav kvantizirana, tj. da ne može poprimati sve vrijednosti u nekom neprekidnom niz ...

Kvantni lc krug

L C {\displaystyle LC} krug se može kvantizirati primjenom metoda za kvantizaciju harmonijskog oscilatora, jer je L C {\displaystyle LC} krug električni analog običnom harmonijskom oscilatoru. Zapravo, klasični L C {\displaystyle LC} krug je vrst ...

Lančana reakcija

Lančana reakcija je niz reakcija gdje proizvodi reakcije uzrokuju ponovno reakciju. Ako je pozitivna povratna veza veća od 1, dakle ako svaka rekacija prouzroči više od jedne nove reakcije, tada dolazi do pojačavanja ukupnog broja reakcija. Da bi ...

Leopoldo Nobili

Leopoldo Nobili, roden je 5 srpnja 1784 u mjestu Trassilico u Toskani te je umro 22 kolovoza 1835 u Firenci.Bio je talijanski fizičar,te izumitelj brojnih instrumenata bitnih za termodinamička i elektrokemijska istraživanja. Završio je vojnu akad ...

Matematička fizika

Matematička fizika je znanstvena grana na granici izmedu matematike i fizike. Bavi se razvojem matematičkih modela za fizikalne pojave i matematičkim aparatom koji izrasta iz takvih modela. Matematička fizika se presijeca s teorijskom fizikom; po ...

Materija

Materija je u fizikalnom smislu svaka pojavnost u svemiru koja čini njegove dijelove, te se očituje kroz tvar, valove, energiju i informaciju. Predstavlja skup opazivih objekata koji tvore fizičku stvarnost, obuhvaća tvari, sve atomske i subatoms ...

Metalotermija

Metalotermija je postupak redukcija metalnog oksida drugim metalom, koji pritom služi kao redukcijsko sredstvo. Ta se egzotermna kemijska reakcija primjenjuje u metalurgiji za redukciju onih metalnih oksida za koje uobičajena redukcijska sredstva ...

Modul elastičnosti

Modul elastičnosti ili Youngov modul je fizikalna veličina. Oznaka je E. Njome opisujemo koliko se izduljena elastična tijela skraćuju ili produljuju pod djelovanjem sile ovisno o materijalu od kojega su načinjena. Modul elastičnosti predstavlja ...

Molekularna fizika

Molekularna fizika je polje fizike koje se bavi istraživanjem fizičkih osobina kod molekula i kemijskih veza izmedu atoma koji povezuju molekule. Najvažnije eksperimentalne metode molekularne fizike su različiti oblici spektoskopije. Ova oblast j ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →