ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 151

Kutno ubrzanje

Kutno ubrzanje ili kutna akceleracija je vektorska fizikalna veličina koja opisuje brzinu promjene kutne brzine pri ubrzanom kruženju pod djelovanjem momenta sila oko centra vrtnje. Iznos kutnog ubrzanja je derivacija kutne brzine ω po vremenu t, ...

Lambertov kosinusni zakon

Lambertov kosinusni zakon, poznat i kao Lambertov zakon, su zapravo dva zakona istog naziva za rasvjetu: Jakost rasvjete neke površine razmjerna proporcionalna je kosinusu kuta što ga upadne zrake čine s okomicom na danu površinu E = E 0 ⋅ cos ⁡ ...

Luminoznost

Luminoznost, snaga zračenja ili sjaj, u astronomiji, je energija koju zrači nebesko tijelo u jedinici vremena. Najčešće se mjere vizualni sjaj i bolometrijski sjaj. Mjerna jedinica sjaja jest vat, no često se sjaj nebeskih tijela usporeduje sa sj ...

Magnetna susceptibilnost

Magnetna susceptibilnost ili magnetska susceptibilnost je fizikalna veličina kojom se opisuje svojstvo tvari da mogu biti magnetizirane u magnetskom polju. Iznosi: χ m = μ r − 1 {\displaystyle \chi _{m}=\mu _{r}-1\,} gdje je: μ r - relativna magn ...

Magnetska indukcija

Magnetska indukcija ili gustoća magnetskog toka je vektorska fizikalna veličina koja opisuje magnetsko polje i odreduje Lorentzovu silu kojom magnetsko polje djeluje na električki nabijenu česticu u gibanju. Magnetska indukcija je umnožak magnets ...

Magnetska permeabilnost

Magnetska permeabilnost je elektromagnetna osobina materijala koja pokazuje intenzitet magnetizacije tijela kada su ona izložena vanjskim magnetnom polju. Magnetska permeabilnost se označava grčkim slovom mi. Pojam magnetska permeabilnost osmisli ...

Magnetski otpor

Magnetski otpor ili reluktancija je fizikalna veličina koja opisuje otpor prostora promjenama magnetskoga polja. Magnetski otpor je količnik magnetskoga napona U m i magnetskoga toka Ф m: R m = U m Φ m {\displaystyle R_{m}={\frac {U_{m}}{\Phi _{m ...

Magnetski tok

Magnetski tok ili magnetski fluks je fizikalna veličina odredena skalarnim umnoškom magnetske indukcije B i plohe ploštine S kroz koju taj tok prolazi: Φ B = ∬ S B ⋅ d S {\displaystyle \Phi _{B}=\iint \limits _{S}\mathbf {B} \cdot d\mathbf {S} } ...

Magnetsko polje

Magnetsko polje je prostor oko prirodnih i umjetnih magneta i unutar njih u kojem djeluju magnetske sile. Magnetsko polje postoji takoder u prostoru oko toka električne struje, pa se najčešće obraduje kao elektromagnetsko polje. Razlikuju se magn ...

Množina tvari

Množina tvari je omjer brojnosti jedinki tvari i Avogadrove konstante. Pod jedinke podrazumijevamo atome, ione, molekule. Množina tvari pokazuje koliko jedinki sadrži neki uzorak sustav izraženo u molima. n = N A {\displaystyle n={\frac {N}{N_{A} ...

Moment sile

Moment sile ili zakretni moment je vektorska fizikalna veličina koja kod rotacije tijela ima sličnu ulogu kakvu sila ima kod translacije tijela: moment sile daje tijelu kutno ubrzanje. Po definiciji, moment sile se računa u odnosu na neku točku, ...

Obujam

Volumen, obujam ili zapremnina, oznaka V {\displaystyle V}, veličina definirana kao broj jedinica prostora što ga obuhvaća neko tijelo. Mjerna je jedinica volumena kubični metar. Za jedinicu mjere obujma uzima se kocka čija stranica ima jediničnu ...

Osvjetljenje

Osvjetljenje, jakost rasvjete ili iluminacija je fotometrijska fizikalna veličina kojom se opisuje upadanje svjetlosti na neku plohu, a odredena je količnikom svjetlosnoga toka Φ s i ploštine P te plohe, to jest: E s = Φ s P {\displaystyle E_{s}= ...

Otpadna toplina

Otpadna toplina je neiskorištena toplina koja nastaje pri pretvorbi energije ili proizvodnji. Otpadna toplina je nužan produkt strojeva koji prozvode rad i drugih procesa koji koriste energiju. Npr.hladnjak grije okolišni zrak ili motor s unutarn ...

Period

Period je u fizici veličina kojom se iskazuje trajanje jednog ciklusa periodične promjene, kao što je npr. harmonijsko titranje. To je najmanji vremenski interval nakon kojeg vremenska funkcija f kojom se ta promjena opisuje poprima iste vrijedno ...

Prostorni kut

Prostorni kut je fizikalna veličina koja opisuje dimenziju vidokruga iz perspektive neke točke u prostoru. Neka je sfera polumjera r centrirana u točki zrenja. Tada ako se u vidokrugu kojim je definiran dani prostorni kut nalazi dio površine sfer ...

Protok

Protok je fizikalna veličina koja opisuje količinu nekoga fluida što protječe promatranim presjekom u vremenskom intervalu. Mjerenje protoka tekućina jednostavnije je od mjerenja protoka plinova jer su tekućine nestlačive; mjerenje protoka plinov ...

Rad (fizika)

Rad ili mehanički rad je fizikalna veličina koja opisuje djelovanje sile, odredena kao umnožak sile i prijedenog puta u smjeru duž kojega se obavlja rad. U općem slučaju rad se odreduje ili skalarnim produktom vektora sile F i puta s: W = F → ⋅ s ...

Razlika potencijala

Razlika potencijala je fizikalna veličina koja se odnosi na količinu energije koja je potrebna za pomicanje tijela iz jednog mjesta na drugo pod utjecajem različitih vrsta sila. Pojam se najčešće koristi kao skraćenica za razliku električnog pote ...

Relativna atomska masa

Relativna atomska masa je svojstvena veličina svakog kemijskog elementa. To je broj koji pokazuje koliko je puta prosječna masa atoma nekog elementa veća od 1/12 mase atoma ugljikova izotopa 12 C, to jest to je omjer izmedu prosječne mase atoma n ...

Relativna gustoća

Relativna gustoća je fizikalna veličina kojom se izražava omjer gustoće neke tvari i gustoće referentne tvari: d = ρ 0 {\displaystyle d={\rho \over \rho _{0}}} Relativna gustoća nema mjernu jedinicu, jer se dobiva dijeljenjem istovrsnih veličina.

Relativna magnetska permeabilnost

Relativna magnetska permeabilnost) je fizikalna veličina koja opisuje magnetsku propusnost tvari u odnosu na magnetsku permeabilnost vakuuma; količnik je magnetske permeabilnosti μ i magnetske permeabilnosti vakuuma μ 0, to jest: μ r = μ 0 {\disp ...

Relativna molekulska masa

Relativna molekulska masa M r je omjer prosječne mase formulske jedinke ili molekule m f neke tvari i 1/12 mase atoma nuklida 12 C, odnosno atomske jedinice mase u M r = m f u {\displaystyle \qquad M_{r}={\frac {m_{f}}{u}}} Relativna molekulska m ...

Relativna vlažnost

Relativna vlažnost je fizikalna veličina za iskazivanje udjela vodene pare u zraku. Izražava se omjerom parcijalnoga tlaka prisutne vodene pare p H 2 O i tlaka zasićene vodene pare pri odredenoj temperaturi i tlaku zraka p* H 2 O: ϕ = p H 2 O p H ...

Sila

Sila je vektorska fizikalna veličina kojom se opisuje svaki utjecaj na promjenu oblika i strukture tijela, promjenu brzine tijela ili čestice to jest medudjelovanje fizikalnih sustava ili medudjelovanje sustava i polja. Osnovna je mjerna jedinica ...

Skalar (fizika)

Skalar, u fizici, je mjerna veličina odredena brojčanim iznosom, na primjer duljina dužine, ploština površine. U fizici, skalar je veličina odredena brojem i mjernom jedinicom kao na primjer energija, vrijeme, masa, temperatura kao i brojčani izn ...

Snaga

Snaga je fizikalna veličina koja opisuje brzinu obavljanja mehaničkog rada, odredena omjerom rada W i za to utrošenoga vremena t: P = lim Δ t → 0 Δ W Δ t = d W d t {\displaystyle P=\lim _{\Delta t\rightarrow 0}{\frac {\Delta W}{\Delta t}}={\frac ...

Specifični obujam

Specifični obujam, maseni obujam ili specifični volumen je omjer obujma V neke tvari i njene mase m: v = V m {\displaystyle v={V \over m}} Mjerna jedinica za specifični obujam je kubični metar po kilogramu m 3 /kg. Specifični obujam je recipročna ...

Spin

Spin, u fizici, je kvantnomehaničko svojstvo subatomskih čestica i atomskih jezgara koje nema izravnog odnosa s klasičnim gibanjem, a to je kvantunutrašnji impuls vrtnje neovisan o orbitalnom gibanju, odnosno vlastita kutna količina gibanja. Spin ...

Svjetlosna energija

Svjetlosna energija ili količina svjetlosti je fotometrijska fizikalna veličina koja opisuje energiju elektromagnetskoga zračenja onih valnih duljina za koje je ljudsko oko osjetljivo. Mjerna jedinica svjetlosne energije jest lumensekunda ili lum ...

Svjetlosna jakost

Svjetlosna jakost ili luminacijski intenzitet je jedna od sedam osnovnih fizikalna veličina koja opisuje snagu elektromagnetskog zračenja točkastog izvora u području frekvencija vidljive svjetlosti. Odreduje se kao količnik svjetlosnoga toka Ф s ...

Svjetlosni tok

Svjetlosni tok, luminacijski fluks ili svjetlosna snaga je fotometrijska fizikalna veličina koja opisuje snagu odaslanoga, prenesenoga ili primljenoga svjetlosnog zračenja; odredena je kao umnožak svjetlosne jakosti I s i ugla osvjetljenja ω: Φ s ...

Svjetljivost

Svjetljivost ili luminancija je fotometrijska fizikalna veličina, količnik svjetlosne jakosti Is širokoga plošnog izvora svjetlosti i ploštine P projekcije svjetleće plohe izvora okomite na smjer gledanja: L s = I s P {\displaystyle L_{s}={\frac ...

Temperatura

Temperatura je jedna od osnovnih fizikalnih veličina u Medunarodnom sustavu jedinica, koja opisuje toplinsko stanje i sposobnost tijela ili tvari da izmjenjuju toplinu s okolinom. Ona ovisi o tome koliko unutarnje energije sadrži neko tijelo odre ...

Temperaturna ljestvica

Temperaturna ljestvica je ljestvica u različitim mjernim jedinicama temperature, koja se upotrebljava na termometru ili za grafičko prikazivanje termodinamičke i empirijske temperature. Kroz povijest je bilo nekoliko temperaturnih ljestvica i nji ...

Težina

Težina ili sila teža je sila koja djeluje na tijelo u gravitacijskom polju. Prema definiciji jakosti gravitacijskog polja težina je jednaka umnošku mase tijela m i jakosti gravitacijskog polja, to jest ubrzanja sile teže g: G = m ⋅ g {\displaysty ...

Tlak

Tlak je fizikalna veličina koja opisuje djelovanje sile na površinu, odredena omjerom sile F, koja djeluje okomito na površinu ploštine A, dakle: p = F A {\displaystyle p={F \over A}}. Mjerna jedinica tlaka je Paskal znak Pa ili njutn po metru kv ...

Tok polja

U matematici i fizici tok vektorskog polja je jedna od najreprezentativnijih veličina za vektorsko polje. Pojam potječe iz mehanike fluida u kojoj se za polje uzima polje brzina fluida, pa tok predočava količinu fluida proteklog u odredenom vreme ...

Toplina

Toplina, toplinska energija ili količina topline je fizikalna veličina kojom se opisuje energija koja prelazi s toplijega tijela na hladnije. Mjerna jedinica topline jest džul ; stara jedinica bila je kalorija. Toplina koja se izmjenjuje pri dodi ...

Toplinska vodljivost

Toplinska vodljivost ili toplinska provodnost je fizikalna veličina koja opisuje kako toplina prolazi kroz tvari. Ovisi o vrsti, strukturi, gustoći, vlažnosti i temperaturi tvari i odreduje se pokusima: λ = Q ⋅ l S ⋅ t ⋅ Δ T {\displaystyle \lambd ...

Toplinski kapacitet

Toplinski kapacitet je fizikalna veličina jednaka količniku količine topline Q dovedene nekome tijelu i promjene temperature ΔT koju je dovedena toplina prouzročila: C = Q Δ T {\displaystyle C={\frac {Q}{\Delta T}}} Mjerna jedinica je džul po kel ...

Ubrzanje

Ubrzanje ili akceleracija je vektorska fizikalna veličina koja opisuje promjenu brzine s vremenom, a odredena je derivacijom brzine v po vremenu t: a → = d v → d t {\displaystyle {\vec {a}}={d{\vec {v}} \over dt}} Ubrzanje opisuje promjenu iznosa ...

Valni broj

Valni broj je fizikalna veličina razmjerna recipročnoj vrijednosti valne duljine λ: k = 2 ⋅ π λ {\displaystyle k={\frac {2\cdot \pi }{\lambda }}} jednaka je omjeru kružne frekvencije ω i brzine širenja vala v: k = ω v {\displaystyle k={\frac {\om ...

Vodljivost

Podrobniji članak o temi: Električna vodljivost Električna vodljivost znak G električnog vodiča od homogenoga materijala duljine l, ploštine poprječnoga presjeka S, dana je izrazom: G = γ ⋅ S l {\displaystyle G=\gamma \cdot {\frac {S}{l}}} gdje j ...

Geodezija

Geodezija je znanost koja se bavi izmjerom i kartiranjem Zemljine površine i promatranjem njenog gravitacijskog polja i geodinamičkih pojava kao: pomicanjem polova, plimom i osekom, te gibanjem zemljine kore u trodimenzionalnom prostoru kroz vrij ...

Francis Beaufort

Francis Beaufort, irski znanstvenik i kontraadmiral Britanske kraljevske ratne mornarice. Kao zapovijednik broda Woolwich premjeravao je izmedu 1805. i 1807. estuarij La Platu. Iz toga vremena potiče Beaufortova ljestvica za jačinu vjetra, u 13 s ...

Daljinska istraživanja

Za tehniku arheološke izmjere vidi daljinsko istraživanje arheologija. Za navodnu psihičku sposobnost vidi gledanje na daljinu. Za tehniku elektičnog mjerenja vidi četveroterminalno istraživanje. Daljinsko istraživanje, metoda prikupljanja inform ...

Državna geodetska uprava

Državna geodetska uprava je državna upravna organizacija u Republici Hrvatskoj čija je zadaća obavljanje upravnih i stručnih poslova iz područja geodezije, kartografije, katastra i fotogrametrije. DGU vodi brigu o informatizaciji katastra i geode ...

Estuarij

Estuarij je naziv za riječno ušće oblikovano poput lijevka. Estuariji su rjedi od ušća u obliku delte. Takav oblik imaju ušća Temze, Labe, Oba, Jeniseja i niza drugih rijeka. Svakako je najupečatljiviji estuarij Amazone čije ušće je široko preko ...

Geodet

Geodet je osoba koja se profesionalno bavi geodezijom. Djelatnost geodetskog inženjera obuhvaća: odredivanje veličine i oblika Zemlje, te prikupljanje i obradu podataka koji su neophodni za odredivanje Zemljinog polja sile teže kao i položaja, ve ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →