ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 152

Geodetsko mjerenje

Geodetsko mjerenje ima za cilj utvrdivanje mjernih i opisnih podataka, radi odredivanja položaja karakterističnih točaka terena za grafički, analogni ili digitalni. Prostorni položaj točke odreden je na osnovu poznavanja triju koordinata. Položaj ...

Geoid

Geoid je naziv za oblik Zemlje kao tijela, omeden plohom koju bi zauzela mirna površina mora i oceana produžena kroz kontinente i okomita u svakoj točki na smjer sile teže. Zbog nepravilnosti u rasporedu Zemljinih masa i različite gustoće, geoid ...

Medunarodna geodetska studentska organizacija

Medunarodna geodetska studentska organizacija) je medunarodna, samostalna, ne politička i neprofitna organizacija koju vode studenti geodezije i mladi inženjeri.

Nadmorska visina

Nadmorska visina ili apsolutna visina je okomita udaljenost neke točke na Zemlji u odnosu na srednju razinu mora. Kod opisivanja zemljopisnih objekata, kao što su planine, varijacije u visini su na topografskoj karti označene izohipsama, a vrhovi ...

Relativna visina

Relativna visina je razlika izmedu apsolutnih visina dviju točaka na Zemljnoj površini. Izračunava se uporedivanjem dobijenih podataka za promatrene jedinice. Relativna visina se najčešće izražava za vulkane, koji se nalaze na nevulkanskim osnova ...

Reper (geodezija)

Reper je prirodno izrazita ili posebno obilježena referentna točka s obzirom na koju se provodi mjerenje neke veličine. U vojništvu je reper dobro vidljiv istaknuti predmet na terenu, a ucrtan na zemljovidu, koji služi pri odredivanju vodoravnih ...

Skice izmjere

U pripremne radove za ortogonalnu metodu izmjere spada i priprema skica snimanja. Skice snimanja ili detaljne skice trebaju biti formirane u skladu s planovima na kojima ćemo kartirati točke detalja. Najprije moramo odrediti trigonometrijsku sekc ...

Tahimetrija

Tahimetrija je vrsta geodetske izmjere u kojoj se položaj neke točke na terenu odreduje mjerenjem udaljenosti do nje, te mjerenjem vodoravnog i okomitog kuta. Služi za brzu izmjeru u primijenjenoj geodeziji, te za kartiranje u krupnome mjerilu. M ...

Triangulacija

Triangulacija je odredivanje položaja glavnih točaka pri geodetskom mjerenju pomoću trokuta kojima je poznata dužina jedne stranice i sva tri kuta. Identiteti koji se često koriste pri triangulaciji: kosinusni poučak Zbroj kutova u trokutu jednak ...

Unutrašnja delta

Unutrašnjom deltom naziva se takva vrsta riječne delte gdje rijeka prolazi kroz depresiju ili nizinu, ili završava u bazenu iz kojeg ne izlazi niti jedan vodotok.

WGS84

WGS84 je naziv elipsoida koji se koristi kao referentni koordinatni sustav. WGS84 je zamjena za WGS72. Nastao je modificiranjem sustava Navy Navigation Satellite System Doppler Reference Frame-a. To je geocentrični koordinatni sustav čije je isho ...

Zemljopisne karte

Zemljopisne karte su grafički prikazi Zemljine površine. Proces izrade karata uznapredovao je primjenom novih tehnologija poput satelitskih snimaka. Zemljopisne karte mogu prikazati bilo koji geografski podatak. Budući da je Zemlja trodimenzional ...

Zemljopisni koordinatni sustav

Zemljopisni koordinatni sustav, koordinatni sustav koji omogućuje da se svaka lokacija na Zemlji specifično odredi skupom brojeva ili slova. Koordinate se često odabiru tako da jedan od brojeva predstavlja vertikalnu poziciju, a dva ili tri broja ...

Alpska orogeneza

Alpska orogeneza je orogenska faza u kasnom mezozoiku i u kenozoiku tijekom koje je nastao Alpsko-himalajski lanac planina. Taj pojas uključuje planine i gorja Atlas, Rif, Pirineje, Alpe, Apenine, Dinaride, Pindsko gorje, Karpate, planinski lanac ...

Arapsko-nubijski štit

Arapsko-nubijski štit je kontinentalni štit na Bliskom istoku i u istočnoj Africi. Sastoji se od prekambrijskih kristalnih stijena na bokovima Crvenog mora. Zemljopisno se proteže od sjevera prema jugu i uključuje: Izrael, Jordan, Egipat, Saudijs ...

Arteški bunar

Arteški bunar je mjesto gdje podzemna voda, koja se nalazi pod tlakom, sama izbija na površinu. U unutrašnjosti Australije važno je korištenje podzemne vode iz takvih, brojnih bušenih bunara jer je većina tamošnjih jezera slana i povremena - zapr ...

Blato (tlo)

Blato je mješavina suhe i tekuće tvari. Čini sitnozrni sediment, zasićen vodom, na dnu vodom prekrivenih površina - rijeka, mora, jezera i oceana. Predstavlja početni stadij u nastajanju brojnih sedimentnih stijena. Kad je navlažen u tekučim je s ...

Carlo DAmbrosi

Rodio se u Bujama. U Padovi diplomirao prirodne znanosti 1924. radom o geologiji. Dvije godine poslije diplomirao je i farmaciju. U Novigradu je bio ljekarnik od 1931. do 1951. godine. Ljekarničkim poslom nastavio se baviti u Trstu. Od 1956. je n ...

Dolina gejzira

Dolina gejzira je polje gejzira na poluotoku Kamčatki u Rusiji. Ovo polje ima drugu najveću koncentraciju gejzira na svijetu, dugo je oko 6 km s oko devedeset gejzira i mnogim vrućim izvorima uglavnom na lijevoj obali rijeke Gejsernaje. Pronadene ...

Ekonomska geologija

Ekonomska geologija bavi se u širem smislu svim područjima geologije koje se izravno nadovezuju na ekonomsku dobit proizašlu iz istraživanja ili proizvodnje neke mineralne sirovine. Pod sirovinom se podrazumijeva svaka prirodna krutina ili fluid ...

El Tatio

El Tatio je skup gejzira koji se nalaze sjeverno od San Pedra de Atacame. Najveća aktivnost gejzira vidi se u zoru prije izlaska Sunca kada je najveća razlika izmedu vanjske temperature, koja može biti i do -20 °C, i vode koja ključa već pri 85 ° ...

Epikontinentalni pojas

Kontinentski šelf je geomorfološki oblik reljefa morskog dna. Spada u rubne oblike mora uz kontinentsku padinu. Predstavlja pojas morskog dna koji neposredno okružuje kontinente. Morsko je dno ovdje relativno plitko. Na vanjskom rubu naglo se pad ...

Epirogeneza

Epirogeneza je proces spora i dugotrajna okomitog pomicanja dijelova litosfere. Epirogenetski pokreti uzrukuju transgresiju i regresiju mora. Pri epirogenim pokretima dolazi do boranja, rasjedanja ili navlačenja dijelova kore. Ti su pokreti poslj ...

Era (geologija)

Geološka era je jedinica geološkog vremena na temelju koje se fanerozojski eon dijeli na tri manja perioda. Paleozoik, mezozoik i kenozoik predstavljaju tri glavna stadija u razvoju fosilnih tragova. Te su ere razdvojene vremenskim granicama kata ...

Eratički blokovi

Eratički blokovi su stijene različite veličine, koje su na današnje mjesto prema znanstvenim spoznajama nanijeli ledenjaci tijekom ledenog doba. Stijene se razlikuju po veličini i vrsti od ostalih stijena na području u kojem se nalaze.

Formacija iz potoka Bluewatera

Formacija iz potoka Bluewatera je geološka formacija u Novom Meksiku. U njoj su sačuvane okamine iz razdoblja trijasa.

Geokronologija

Geološka kronologija je kronologija koju rabe geolozi i drugi znanstvenici kako bi se opisalo vrijeme i odnosi izmedu dogadaja koji su se dogodili u povijesti Zemlje. Tablica geoloških razdoblja koja je ovdje opisana u skladu je s datumima i nome ...

Geološki čekić

Geološki čekić je dio standardne geološke opreme koji služi za odvaljivanje i lomljenje dijelova stijene kako bi se dobio svjež prijelom, geologu potreban za utvrdivanje teksture, strukture, prirode, mineralnog i fosilnog sastava stijene a time i ...

Geostatistika

Geostatistika je grana primijenjene statistike koja primjenjuje teorije determinističke procjene, zatim stohastičkih procesa, odnosno statističkog zaključivanja na različite prostorne pojave u brojnim znanostima. Tradicionalno se koristi u geozna ...

Nacionalni park Gros Morne

Nacionalni park Gros Morne je nacionalni park na zapadnoj obali Newfoundlanda koji je svojom površinom od 1.805 km² drugi najveći nacionalni park u Kanadi. Nacionalni park Gros Morne je osnovan 1973. godine, a ime je dobio po vrhu Gros Morne, koj ...

Hidrogeologija

Hidrogeologija je znanstvena disciplina koja proučava pojavu, količinu, kretanje i karakteristike podzemnih voda u geološkom okolišu. Dijeli se na hidrogeologiju nizinskih područja gdje prevladava primarna ili meduzrnska poroznost u stijenama i n ...

Ilovača

Ilovača je vrsta tla koja se sastoji od pijeska, mulja i gline. Ilovasto tlo najčešće sadrži više hranjivih tvari i humusa nego pjeskovito, ima bolju propusnost i protočnost od muljevitog i pogodnije je za obradivanje od glinenog tla. Ilovača se ...

Kataklizma

Kataklizma je naziv za katastrofu velikih razmjera koja ostavlja trajne posljedice na širokom području ili na cijeloj planeti Zemlji. Ispočetka se naziv katastrofa rabio kao sinonim za biblijski potop svijeta, ali je kasnije preuzet kao opis slič ...

Klasifikacija tla

Klasifikacija tla omogućuje svrstavanje tla u klasifikacione skupine, prema svojim bitnim fizikalnim parametrima. Time se omogućuje da se tlo opiše simbolom koji označava odredena fizikalna i mehanička svojstva bitna za ponašanje tla, a time se o ...

Kras (regija)

Kras je slovenski naziv za vapnenačku visoravan povezanu nepropusnim flišnim stijenama, a koja se sa svojih skoro 500 km² prostire na jugu slovenskih pokrajina Primorske i Notranjske, te manjim dijelom u talijanskoj pokrajini Trstu. Rasprostire s ...

Kraško gorje

Kraško gorje su vapnenački planinski lanci koji su većinom prekriveni prostranim plohama kraških reljefnih oblika: ponikve, tornjasti kukovi, rijeke ponornice, gole izbrazdane stijene sa škrapama, te druge sitnije pojave. Na kraškom gorju su čest ...

Lap

Lap, meka zemlja koja se uliježe pod nogama; raskvašena zemlja, blatno, kaljužasto tlo, kaljuža, glib, blato; bljuzgavo, močvarno zemljište, rit. Nedovršeni članak Lap koji govori o geologiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.

Ledeno doba

Ledena doba važan su dio Zemljine prošlosti u kojem su nastali mnogi reljefni oblici, biljne i životinjske vrste, a naposljetku tada se pojavljuje i čovjek. U ono vrijeme ledena doba imala su utjecaj i važnost za čovjekov život, uzrokovala su mig ...

Medicinska geologija

Medicinska geologija je područje znanosti koje se fokusira na prirodne materijale i procese u okolišu koji imaju utjecaj na zdravlje ljudi. Izražena je veza izmedu geoloških znanosti i medicine. Temelj medicinske geologije je suradnja različitih ...

Mehanika tla

Mehanika tla, u užem smislu, izučava i opisuje tlo u prostoru na kojem ili unutar kojeg se gradi. S te je strane mehanika tla mlada znanost. Tu se koriste laboratorijske metode ispitivanja te terenske in-situ metode ispitivanja. Rezultati terensk ...

Mineralogija

Mineralogija je jedna od znanosti o Zemlji koja se bavi proučavanjem minerala, njihovog kemijskog sastava, kristalne strukture i fizičkih svojstava. Posebne discipline u mineralogiji proučavaju procese nastanka minerala i pojavne oblike, bave se ...

Mjesečeva geološka kronologija

Mjesečeva geološka kronologija ili preciznije selenološka kronologija dijeli povijest Zemljinog Mjeseca na šest općepriznatih geoloških razdoblja: eratostenijsko razdoblje: 3200 milijuna godina do 1100 milijuna godina Prednektarijska epoha: 4550 ...

Okamenjena munja

Okamenjena munja ili fulgurit je prirodna šuplja staklena cijev koja nastaje u kvarcnom pijesku prilikom udara munje. Nastaje kada munja koja udari podigne temperaturu pijeska iznad 1800 °C, trenutno taleći kvarc. Nakon hladenja i spajanja nastaj ...

Oledba

Oledba ili glacijacija, često nazivana i ledeno doba, geološki je fenomen tijekom kojega se masovni ledeni pokrov formira na Arktiku i Antarktiku te prodire prema ekvatoru. Isto tako se izraz interglacijal, interglacijacija ili interglacijalno ra ...

Paleocensko–eocenski toplotni maksimum

Najekstremnija promjena na Zemljinoj površini tijekom Kenozoika dogodila nakon prijelaza Paleocena u Eocen, tj. prije negdje otprilike 55.0 millijuna godina. Ovaj dogadaj se naziva Paleocensko–eocenski toplotni maksimum, a poznat je i pod nazivom ...

Postanak tla

Postanak tla - tlo je nastalo kao rezultat triju procesa. Ti su procesi redom: rastrošba stijena, transport sitnijih fragmenata i taloženje transportiranih fragmenata i čestica. Rastrošba započinje tektonskim silama koje deformiraju stjensku masu ...

Ryan-Pitmanova teorija o potopu

Teorija o potopu Crnog mora je naziv za hipotezu prema kojoj je današnje Crno more nastalo kada se slatkovodno jezero nastalo povlačenjem ledenjaka nakon posljednjeg ledenog doba naglo napunilo slanom vodom iz Mediterana kroz Bospor. Iako se ta h ...

Speleologija

Speleologija je skup aktivnosti kojima je cilj istraživanje špilja ili spilja, jama i drugih podzemnih krških fenomena. Riječ speleologija dolazi od starogrčke riječi spelaion koja označava prirodnu podzemnu šupljinu. Primarni cilj speleološkog i ...

Stromatolit

Stromatoliti su najstariji fosilni ostatci cijanobakterija koje su oblika polukugle, u koncentričnim slojevima. Stari su otprilike 3.5 milijarde godina. Oni sadrže i neke od najstarijih tragova o životu na Zemlji. Većinom se u obliku pokrova nala ...

Struktura tla

Struktura tla - definira njegova svojstva. Zavisno o načinu na koje je tlo nastalo imamo različite strukture, ali struktura ovisi i o minerološkom sastavu osnovne stijene. Razaznajemo dvije elementarne strukture. Vezana struktura za koherentne ma ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →