ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 155

Dikloretan

Dikloretan je bezbojan kemijski spoj kloriranog ugljikovodika. Ima miris poput kloroforma. Nestabilan je u prisutnosti aluminija. Točka vrelišta mu je 84°C.

Dim

Dim je mali broj malih čestica čvrste ili tekuće tvari rasutih u zraku, koje su nastale nepotpunim izgararanjem tvari. Obično je nepoželjan kod goriva i požara, ali može takoder biti poželjan prilikom zaprašivanja pesticidima, komunikacije dimnim ...

Dimeri

Dimeri su male molekule, niskomolekulski spojevi, koje se sastoje od dviju identičnih molekula ili dvaju identičnih monomera, povezane jakim ili slabim, kovalentnim vezama ili medumolekulskim silama. Novi je spoj istog sastava ali veće molekulske ...

Disproporcioniranje

Disproporcioniranje je kemijska reakcija u kojoj se neki spoj istodobno reducira i oksidira u dva ili više različitih spojeva. Odvija se uglavnom pomoću katalizatora, rjede spontano. U anorganskim spojevima središnji atom nekog spoja mijenja oksi ...

Dizel

Dizel, smjesa različitih ugljikovodika rabljena kao tekuće gorivo za Dieselove motore. Brodski Dieselovi motori mogu se razlikovati po toj specifikaciji.

Egzotermni proces

Egzotermna promjena je promjena koji se odvija uz oslobadanje topline. Primjerice su neke kemijske reakcije npr. pri miješanju sumporne kiseline i vode otopina se grije. Taj proces i primjer, osim što je egzoterman, može se svrstati i pod kemijsk ...

Ekscimer

Ekscimer je molekula koja nema stabilno osnovno elektronsko stanje. Ekscimeri postoje samo u pobudenim elektronskim stanjima. Pobudena elektronska stanja općenito jako kratko traju, jer se atomi relaksiraju u neko niže pobudeno stanje ili u osnov ...

Elektrokemijska korozija

Elektrokemijska korozija ili galvanska korozija je vrsta korozije koja se zbiva u elektrolitima. Elektrokemijsku koroziju uzrokuje djelovanje korozijskih galvanskih članaka nastalih na površini metala izloženoj elektrolitu. Neplemenitiji dijelovi ...

Elektrolitički plin

Plin praskavac je mješavina vodika i kisika u volumnom omjeru 2:1. U slučaju zapaljenja pri standardnoj temperaturi i tlaku ova smjesa detonira, oslobadajući pri tome vodenu paru i energiju u iznosu od 241.8 kJ za svaki utrošeni mol vodika. Ekspl ...

Elektrolitska disocijacija

Elektrolitska disocijacija je rastavljanje elektrolita na ione otapanjem ili taljenjem, što je uzrok električnoj vodljivosti njihovih otopina ili talina. Disocijacija takozvanih pravih elektrolita ili ionofora, koji se i prije disocijacije sastoj ...

Elektroliza

Elektroliza je elektrokemijska reakcija razlaganja ili razgradnje elektrolita djelovanjem električne struje. Ako se u otopinu ili talinu elektrolita urone elektrode spojene s izvorom istosmjerne električne struje, ioni nastali elektrolitskom diso ...

Elektronski omotač atoma

Elektronski omotač atoma je slojeviti omotač oko jezgre atoma u kojemu se nalaze elektroni. Broj elektrona u omotaču ovisi o elementu atoma.

Empirijska formula

Empirijska formula je najmanji mogući omjer kemijskih elemenata u nekom spoju. Npr. molekulska formula etena je C 2 H 4 a njegova empirijska formula spoja je CH 2. Više spojeva može imati jednaku formulsku jedinku, pa npr. navedeni eten ima jedna ...

Emulzija

Emulzija je smjesa dviju nemješivih tekućina. To je nestabilna smjesa koja se brzo nakon miješanja ponovo razdvaja na svoje sastojke. Da bi ona postala stabilna potreban je emulgator, tvar koja raspršuje jednu supstancu u drugoj u obliku sitnih k ...

Enantiomer

Enantiomeri su optički izomeri. Jedna je od dviju vrsta stereoizomera čije zrcalne slike jedna druge nisu istovjetne, pa im se strukture im se ne moge poklopiti, jer struktura jedne molekule zrcalna je slika druge molekule. Molekule enantiomera o ...

Endotermni proces

Endotermni proces je proces pri čijem se odvijanju troši toplina temperature u znatno nižu). Taj proces, osim što je endoterman, može se svrstati i pod kemijsku termodinamiku. Nedovršeni članak Endotermni proces koji govori o kemiji treba dopunit ...

Epoksidne smole

Epoksidne smole su kemijski inertni polimeri s najmanje dvije epoksidne skupine koji se povezivanjem lančastih molekula mogu prevesti u visokomolekulske polimerne materijale.

Europska mreža mladih kemičara

Europska mreža mladih kemičara je mlada divizija Europskog kemijskog društva koja promovira kemiju medu ljudima mladim od 35 godina koji su članovi pridruženog europskog kemijskog društva.

Faradayevi zakoni elektrolize

Faradayevi zakoni elektrolize su dva fizikalna zakona kojima je M. Faraday opisao proces elektrolize. Prema prvom zakonu elektrolize, masa tvari nataložena na elektrodi pri elektrolizi razmjerna je umnošku kostantne električne struje i vremena u ...

Fazni dijagram

Fazni dijagram ili dijagram stanja je grafički prikaz iskustvom odredenih ili jednadžbama stanja opisanih veza medu parametrima stanja nekoga termodinamičkog sustava u koordinatnom sustavu koji pokazuje kako se mijenjaju svojstva sustava pri prom ...

Firnis

Firnis je sredstvo za impregniranje drvenih površina prije lakiranja uljenim ili alkidnim bojama, a naneseno u dva do tri sloja služi kao lak za drvo.

Flogistonska kemija

Flogistonska kemija je naziv za kemiju u 17. i 18. stoljeću kada se, za razliku od alkemije, koja joj je prethodila, sve kemijske mijene pokušavaju objasniti jednim principom. Georg Ernst Stahl je postulirao da sve tvari sadrže flogiston, a njego ...

Flokulacija

Flokulacija i koagulacija su osnovni postupci u većem broju različitih područja, uključujući biokemiju, proizvodnju sira i guma, te obradu voda i otpadnih voda. U postupcima obrade voda i otpadnih voda koagulacija i flokulacija su iznimno važni. ...

Flokulant

Flokulant, koagulant ili bistrilo je kemijska tvar koja se dodaje zamućenoj vodi u postupku flokulacije ili bistrenja vode, koji je sastavni dio pročišćavanja pitke vode ili obrade zagadenih ili industrijskih voda. Glavnina problema kod smanjenja ...

Fluorovodik

Dobiva se reakcijom izmedu kalcijevog fluorida i sulfatne kiseline: CaF 2 s + H + + HSO 4 - → CaSO 4 s + 2 HF g Bezvodni HF se dobiva po reakciji: NaHF 2 s → NaF s + HF g Metodu je otkrio francuski kemičar Henri Moissan.

Fotokemija

Fotokemija je dio fizikalne kemije koji se bavi kemijskim reakcijama uz sudjelovanje elektromagnetskog zračenja. Njegovom apsorpcijom može se pokrenuti početni stadij fotolize, a moguće je i da se reagirajuće molekule pobude u reaktivnije stanje ...

Fotokemijski smog

Nastaje od produkata motornih vozila: vodena para, ugljikov dioksid, ugljikov monoksid, C x H y, NO x, olovni spojevi. Fotokemijski je smog mješavina primarnih i sekundarnih onečišćivača, do koje dolazi kada primarni koji se uglavnom sastoje od d ...

Galvanoplastika

Galvanoplastika, elektrooblikovanje ili elektroformiranje je nanošenje metala na električki vodljiv model radi proizvodnje složenih konstrukcijskih dijelova, kalupa, matrica i slično. Elektrooblikovanje se može podijeliti na proizvodnju konstrukc ...

Geokemija

Geokemija je znanost koja se bavi proučavanjem sastava Zemlje i drugih planeta, kemijskih procesa i reakcija koje su primjerice odgovorne za sastav stijena i tla. U okviru zemljopisa, geokemija se nalazi na medi sa kemijom. Najvažnija polja geoke ...

Granulometrijski sastav

Granulometrijski sastav, u graditeljstvu, je pokazatelj masenog udjela pojedinih frakcija zrna u tlu ili kakvom zrnatom materijalu, a koje obuhvaćaju sva zrna odredenog promjera. Osobito je važan pri odabiru mineralnog agregata koji će se ugradit ...

Haber-Boschov postupak

Haber-Boschov postupak, Haber-Boschov proces ili samo Haberov proces naziv je postupka umjetne nitrogenske fikascije kojim se u kemijskoj industriji dobiva amonijak. Nazvan je prema njemačkim kemičarima Fritzu Haberu i Carlu Boschu koji su ga raz ...

Halogeniranje

Halogeniranje, kemijska reakcija kojom se atom nekog halogenog elementa uvodi u molekulu organskog spoja zamjenom za vodikov atom ili hidroksilnu skupinu, ili pak adicijom. Industrijski je najvažnija halogenacija kloriranje, tj. uvodenje klorova ...

Heteroliza

U kemiji, heteroliza, takoder heterolitička fisija je disocijacija kemijske veze u molekuli pri kojoj oba elektrona koja su gradila vezu odlaze samo jednom atomu. Kao rezultat heterolize neutralne molekule nastaju dva iona, kation i anion. Obično ...

HHO generator

HHO generator je naprava koja se rabi za elektrolizu vode u motornim vozilima. HHO generatori se reklamiraju kao "sredstvo za uštedu goriva do 30%". Za tu svrhu struja se dovodi iz električnog generatora za elektrolizu elektrolitički plin Elektro ...

Hidratacija

Hidratacija, u kemiji, reakcija je u kojoj se ioni, molekule ili koloidne čestice vežu s molekulama vode. U anorganskoj kemiji tako nastaju hidrati, spojevi s kristalnom vodom, a i soli se otapaju u vodi jer se molekule vode vežu uz ione koji tvo ...

Hidrauličko frakturiranje

Hidrauličko frakturiranje je postupak drobljenja stijene uz pomoć hidrauličke tekućine pod vrlo visokim tlakom. Voda je pomiješana s pijeskom i kemikalijama te se ubrizgava pod visokim tlakom u bušotinu. To rezultira malim pukotinama obično manje ...

Hidridi

S-blok čine elementi prve i druge skupine periodnog sustava elemenata. Elementi prve skupine PSE tvore hidride s jednim atomom vodika, a elementi druge skupine s dva atoma vodika. Svi hidridi s-bloka sadrže hidridni ion -1, osim BeH 2, MgH 2 i Al ...

Hidroksidi

Hidroksidi alkalijskih npr. najpoznatiji natrijev hidroksid NaOH, kalijev hidroksid KOH) dobro su topljivi u vodi. Alkalijski hidroksidi su vrlo stabilni i ne raspadaju se zagrijavanjem. Hidroksidi većine zemnoalkalijskih kovina kao i hidroksidi ...

Hidroksil

Hidroksil je u kemiji spoj koji se sastoji od atoma kisika vezanog kovalentnom vezom na atom vodika. Neutralan oblik ove skupine je hidroksilni radikal. Hidroksilni anion zove se hidroksid; to je dvoatomni ion sa negativnim nabojem 1-. U terminim ...

Hidroliza

Hidroliza je razgradnja molekula kovalentnih složenih kemijskih spojeva u reakciji s vodom, kidanjem kovalentnih veza, pri čemu se vodikov ion iz vode spaja s jednim, a hidroksidni ion s drugim produktom raspada. Odvija se uz djelovanje kiselina, ...

Higroskopnost

Higroskopnost je svojstvo čvrstih ili tekućih tvari da upijaju ili zadržavaju vodu iz okoline. Drvo Gore navedene higroskopne tvari najčešće se upotrebljavaju za sušenje različitih tvari u eksikatoru. Nedovršeni članak Higroskopnost koji govori o ...

Homoliza

U kemiji, homoliza, takoder homolitička fisija je disocijacija kemijske veze u molekuli pri kojoj svaki atom zadržava po jedan elektron koji je gradio vezu. Kao rezultat homolize nastaju dva slobodna radikala. Energija koja se pri tome otpusti na ...

Ioniziranje

Ioniziranje ili ionizacija je nastajanje električki nabijenih čestica, iona, iz neutralnih atoma ili molekula. Ionizaciju može izazvati druga električki nabijena čestica koja se giba kroz plinovitu, kapljevitu ili čvrstu tvar, ako je kinetička en ...

Ionoizmjenjivačka kromatografija

Ionoizmjenjivačka kromatografija se smatra osnovnom HPLC metodom za razdvajanje anorganskih i organskih iona. Mehanizam razdvajanja se temelji na ravnotežnom procesu izmedu nabijenih funkcionalnih grupa na stacionarnoj fazi i iona prisutnih u uzo ...

Iperit

Iperit, nazvan prema flamanskom gradu Ypresu, službenog imena diklordietil-sulfid, bojni otrov plikavac, žućkasta uljevita tekućina visokog ledišta i vrelišta koja se ne miješa s vodom, ali se brzo razara oksidativnim sredstvima poput klornog vap ...

IUPAC nomenklatura anorganske kemije

IUPAC nomenklatura anorganske kemije je sistematski postupak nadjevanja naziva anorganskim kemijskim spojevima, po preporuci Medunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju. Postupak je objavljen u knjizi naziva Nomenklatura Anorganske kemije. I ...

IUPAC nomenklatura organske kemije

U kemijskoj nomenklaturi, IUPAC nomenklatura organske kemije je sistematski način imenovanja organskih kemijskih spojeva, po prijedlogu Medunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju. Objavljen je u Nomenklaturi organske kemije. Idealno, svaki ...

Izomer

Izomeri su spojevi iste molekularne mase i jednake kemijske formule koje je otkrio dr.sc. Mike Lee Torris, mogu imati različita svojstva zbog različitog rasporeda atoma u svojoj molekuli. Sam pojam ima korijen u grčkim riječima isos što znači jed ...

Izomorfija

Izomorfija, pojava jednakosti kristala različitih tvari. Uvjeti su izomorfije: jednaki polarizacijski odnosi izmedu čestica narav kemijske veze, jednaki ili približno jednaki omjeri veličina konstitutivnih čestica: iona, atoma ili molekula geomet ...

Izotop

Izotop je atom istoga kemijskog elementa koji se medusobno razlikuje po broju neutrona u atomskoj jezgri, pa prema tome i po masenome broju, odnosno masi. Izotopi nekoga kemijskog elementa zauzimaju isto mjesto u periodnom sustavu, pa im odatle i ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →