ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 156

Kalcinacija

Kalcinacija je postupak nazvan prema istjerivanju ugljikova dioksida iz vapnenca žarenjem, pri čemu nastaje živo vapno ; općenito, kalcinacija je zagrijavanje tvari na visoku temperaturu, ali nižu od njihova tališta, pri čemu se iz tvar istjeruje ...

Kamfor

Kamfor je bijela hlapljiva kristalična tvar karakteristična mirisa. Lako se otapa u organskim otapalima, a vrlo teško u vodi. U prirodi dolazi u dva optički aktivna oblika. Trgovački kamfor je D- kamfor, dobiven iz drva kamforovca. Sintetski kamf ...

Kataliza (kemija)

Kataliza je kemijska reakcija koja se odvija drukčije nego u izoliranim okolnostima, što je posljedica prisutnošću katalizatora. U živom svijetu katalizatorsku ulogu imaju enzimi, a tad govorimo o biokatalizi. Katalitičke pojave mogu biti promjen ...

Katalizator

Katalizatori su spojevi koji ubrzavaju odvijanje kemijske reakcije, ali u njima ne sudjeluju. Postoje dvije vrste katalizatora, homogeni i heterogeni. Homogeni katalizatori su u istoj fazi kao reaktanti, primjerice manganov IV oksid MnO 2 aq) kat ...

Kemija okoliša

Kemija okoliša je područje kemije koje se bavi kemijskim sastavom tla, vode i zraka te utjecajem raznih kemijskih tvari na ekološku ravnotežu i načinima da se ta ekološka ravnoteža vrati u normalno – prvobitno stanje, odnosno sačuva. Načinima i o ...

Kemija u industriji

Kemija u industriji je hrvatski znanstveno-stručni časopis. Izdavač časopisa je Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa čije je službeno glasilo HDKI-ja, a takoder je službeno glasilo Hrvatskoga kemijskog društva. Glasilo je kemičara, ke ...

Kemijska energija

Kemijska energija se može definirati kao rad koji obave električne sile prilikom preslagivanja električnih naboja – protona i elektrona – u kemijskim procesima. To je energija koja je pohranjena u kemijskim vezama i jedna je od oblika potencijaln ...

Kemijska formula

Kemijska formula je skraćeni oblik prikazivanja sastava i grade molekula, iona ili općenito formulskih jedinki tvari s pomoću simbola kemijskih elemenata. Tako npr. formula H 2 O označuje molekulu vode, koja se sastoji od dvaju atoma vodika i jed ...

Kemijska industrija

Kemijska industrija grana je industrije, koja kemijskim putem preraduje biljne, životinjske i mineralne sirovine, kao i razne otpatke. Ima izuzetno širok spektar djelovanja i obuhvaća većinu grana industrije, služeći se njihovim sirovinama. Najra ...

Kemijska jednadžba

Kemijska jednadžba je način prikazivanja kemijske reakcije uz pomoć kemijskih simbola i formula. Reaktanti se pišu s lijeve strane, dok se kemijski produkti zapisuju s desne strane. Absolutne vrijednosti stohiometriskih koeficijenata pišu se pore ...

Kemijska nomenklatura

Kemijska nomenklatura je skup imena kemijskih elemenata i spojeva te sustav pravila za njihovu tvorbu. S obzirom na golem broj poznatih kemijskih spojeva, kemijska nomenklatura čini najveći dio kemijskog stručnog nazivlja. Sustav kemijske nomenkl ...

Kemijske zakonitosti

Zakon o održanju mase otkrio je i formulirao Antoine Laurent de Lavoisier. Nikakve se promjene ne mogu opaziti u ukupnoj masi svih tvari koje sudjeluju u kemijskoj reakciji. Hans Landolt 1831-1910, švicarski fizički kemičar, vrlo je preciznim mje ...

Kemijsko inženjerstvo

Kemijsko inženjerstvo je inženjerska disciplina koja se oslanja na fundamentalna znanja iz kemije, fizike i matematike. Ono što kemijsko inženjerstvo čini drugačijim od drugih inženjerskih disciplina je rješavanje problematike kemijskih procesa. ...

Kiralnost (kemija)

Kiralnost je svojstvo koje imaju likovi i tijela koje se očituje u tome da se zbog nesimetričnosti prostornog rasporeda atoma ili molekula izvornik ne može poklopiti sa svojom zrcalnom slikom odnosno zrcalnim prostornim oblikom, bez obzira na to ...

Koloidni sustav

Koloidni sustav je svaki sustav koji ovisi o veličini čestica, i o njihovoj vrsti. Koloidni sustavi su veličine izmedu 1 i 100 nm, npr. vodena otopina vode i deterdženta. Za razumijevanje pojma koloidnih sustava treba najprije istaći da se sve ot ...

Koncentracija

U kemiji, "koncentracija" je definirana kao udio otopljene tvari podijeljen s volumenom otopine. Štoviše, u kemiji se mogu razlučiti četiti vrste koncentracije: masena koncentracija, molarna koncentracija, brojčana koncentracija i volumna koncent ...

Koncentriranje

Svrha koncentriranja je produženje roka trajanja pojedine namirnice. Koristi se za sokove od voća i povrća, za produženje roka mlijeka, i soli. Koncentriranjem se uklanja 90% vode, a njime se takoder postižu sljedeći pozitivni efekti: U konačnom ...

Konzervansi

Konzervansi su kemijska sredstva koja sprječavaju kvarenje hrane, odnosno raznih tvari na način da zaustavlja razvoj mikroorganizama. Konzervansi se u hranu dodaju kako bi stabilizirali proizvode, te produžili njihove održljivosti, a ujedno su i ...

Konjugacija (kemija)

Konjugacija, u kemiji i biokemiji, je povezivanje velikih molekula, na primjer jednostavnih bjelančevina, s većim ili manjim molekulama drugih kemijskih spojeva. Konjugiranom bazom naziva se anion ili molekula koji nastaju kada kiselina ionizacij ...

Korozija

Korozija je trošenje konstrukcijskih materijala kemijskim djelovanjem fluida. Korozija razara metale i anorganske nemetale, a sudjeluje i u oštećivanju organskih materijala. U geologiji je korozija opći naziv za kemijsko trošenje stijena. U tehni ...

Kovalentni radijus

Kovalentni radijus je srednje rastojanje najudaljenijih elektrona od jezgre atoma koji se javljaju u pojedinačnim kemijskim vezama koje grade ti atomi. Za istovrsne kovalentne veze vrijedi D ik =1/2D ii +D kk, gdje su D ii i D kk razmaci atoma u ...

Kovine

Metali su kemijski elementi koji zbog načina kojim se njihovi atomi povezuju dobro provode električnu struju. Prema suvremenoj se definiciji kod njih preklapaju valentna i vodljiva vrpca energijskih razina elektrona. Time se otvara mogućnost da s ...

Kremacija

Kremacija ili kremiranje u najširem smislu označava za brzu mineralizaciju tijela mrtvih ljudi i životinja, odnosno njihovo razlaganje na osnovne kemijske sastojke uslijed izlaganja visokim temperaturama, odnosno vatri. U užem smislu se pod krema ...

Kreozot

Kreozot je smjesa fenola dobivena destilacijom katrana kamenog ugljena na temperaturi od 230 do 280 °C.

Kristali metala

Kristali metala - sva fizikalna svojstva metala ne mogu se objasniti samo teorijom metalne veze, već je potrebno poznavati i njihovu kristalnu strukturu. Strukturu metala prvi su odredili otac i sin W. H. i W. L. Bragg 1913. godine difrakcijom re ...

Kristalna rešetka

Kristalna rešetka je pravilan trodimenzijski raspored periodički ponavljanih strukturnih jedinica kao gradevnih čestica kristala, koji mu daje karakteristična svojstva i oblik. Prema vrsti čestica i njihovih veza razlikuju se atomske, ionske i mo ...

Kromatografija isključenjem

Kromatografija isključenjem je kromatografska metoda kod koje se razdvajanje komponenti vrši na osnovi veličine čestica. Stacionarna faza sadrži pore u koje ulaze manje molekule i zadržavaju se, dok veće molekule prolaze s većom lakoćom. Ova se m ...

Le Chatelierovo načelo

Le Chatelierovo načelo je načelo u ravnotežnim sustavima koje glasi, ako sustavu promijenimo neku intenzivnu veličinu, sustav će nastojati tu promjenu umanjiti. Otkrili su ga Henry Louis Le Chatelier i Karl Ferdinand Braun, neovisno jedan o drugo ...

Leclanchéov članak

Leclanchéov članak je vrsta galvanskog članka koji je dobio ime po francuskom električaru Georgesu Leclanchéu. U principu je jednak članku koji se u svakodnevnom govoru naziva "obična baterija" od 1.5 V. Članak je osnovna elektrokemijska jedinica ...

Led

Led je voda u čvrstom agregatnom stanju. Pri temperaturi od 0°C voda pod normalnim tlakom prelazi u čvrsto stanje. Pri smrzavanju volumen vode u ledenom stanju povećava se za otprilike 1/9. Zato se led smatra jednim od najjačih prirodnih mehaničk ...

Loživa ulja

Loživa ulja ili mazut su goriva dobivena frakcijskom destilacijom nafte, kao destilatna i/ili ostatna goriva. Govoreći generalno, loživa ulja su svi tekući naftni proizvodi koji izgaraju u pećima i kotlovima za proizvodnju topline ili se koriste ...

Lužine (kemija)

Lužine su u kemiji vodene otopine baza, čija je pH-vrijednost veća od 7, zbog viška hidroksidnih iona daju s fenolftaleinskim indikatorom intenzivno crvenu, a s lakmusom tamnoplavu obojenost. Zbog prisutnih iona, lužine provode električnu struju ...

Medumolekulske sile

Medumolekulske sile su sile elektromagnetske prirode koje djeluju medu molekulama neke tvari i atomima plemenitih plinova. Molekularne sile ovise i o unutarnjoj energiji tijela. To znači da se povećanjem unutarnje energije povećavaju i molekularn ...

Medunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju

Medunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju je medunarodna nevladina organizacija koja se bavi napretkom kemije. Osnovana je 1919. te je članica medunarodnog vijeća znanosti, dok su njezine članice nacionalna kemijska društva. Najpoznatija j ...

Merckov indeks

Merckov indeks nakon Beilsteinove kolekcije najveća je svjetska enciklopedija kemijskih spojeva, lijekova i općenito tehnološki primjenjivih te za gospodarstvo važnih tvari sa preko 10000 opisa na temu pojedinih supstanci ili srodnih grupa. Sadrž ...

Mukopolisaharid

Glikozaminoglikani, poznati kao mukopolisaharidi, su složeni ugljikohidrati, sastavljeni od ravnih, nerazgranatih polisaharidnih lanaca. Lanci su gradeni od ponavljajućih disaharidnih jedinica, koje se pak sastoje od odredene uronske kiseline ili ...

Natrijska svjetiljka

U niskotlačnoj natrijskoj svjetiljci uz natrijeve pare nalazi se i pomoćni plin neon. Svjetiljka ima veliku svjetlosnu učinkovitost do 200 lm/W i dugi vijek trajanja više od 5000 sati, emitira karakterističnu žutu svjetlost dublet spektralnih lin ...

Natronski postupak

Natronski postupak ili soda postupak je sličan sulfatnom postupku kod proizvodnje papira, u kojem je aktivna alkalija natrijev hidroksid, a lug se regenerira natrijevim karbonatom. Najviše se danas primjenjuje sulfatni postupak, u kojem se celulo ...

Neodimijski magnet

Neodimijski magnet, trajni magnet načinjen od legure neodimija, željeza i bora koja čini Nd 2 Fe 14 B tetragonsku kristalnu strukturu.

Neutralizacija (kemija)

Neutralizacija je reakcija izmedu kiseline i baze ili lužine. Reakcija se jednostavno piše: kiselina + baza → sol + voda, npr.: HCl + NaOH ⟶ NaCl + H 2 O {\displaystyle {\ce {HCl + NaOH -> NaCl + H2O}}} Reakcija neutralizacije je uvijek egzote ...

Nitracija

Nitracija, u organskoj sintezi, je kemijska reakcija uvodenja nitro-skupine u molekulu organskog spoja. Nitriranje je jedan od glavnih procesa u organskoj kemijskoj industriji, posebno u proizvodnji bojila, eksploziva, herbicida, polimernih mater ...

Nitriranje (metalurgija)

Nitriranje je toplinsko-kemijska obrada kod koje se čelik najprije toplinski obraduje, a zatim površina obogaćuje dušikom. Nitrirati se mogu sve vrste čelika i željeznih slitina, ali je učinak najveći kod čelika i slitina koji sadrže legirne elem ...

Oksidacija

Oksidacija i redukcija su kemijske reakcije pri kojima kemijska tvar što se oksidira otpušta elektrone, a tvar koja se reducira prima elektrone. Prvotno se oksidacijom nazivalo spajanje nekog kemijskog elementa s kisikom, a redukcijom oduzimanje ...

Oksidans

Elementarni kisik O 2 Amonijev nitrat NH 4 NO 3 Natrijev nitrat NaNO 3 Ozon O 3 Elementarni klor Cl 2 Kalijev nitrat KNO 3 Manganov dioksid MnO 2 Kalijev permanganat KMnO 4 Vodikov peroksid H 2 O 2 Elementarni fluor F 2

Orbitale

Početkom XX. stoljeća, kada je znanstvenicima struktura atoma postala jasnija, atomi se predstavljaju kao minijaturni sunčevi sustavi: elektroni po orbitama kruže oko masivne jezgre. Bohrova teorija i kvantna mehanika su dale novi uvid u prirodu ...

Organska kemija

Organska kemija je grana kemije koja proučava spojeve ugljika koji čine živi svijet. To je relativno nova znanost jer je počela rasti tek početkom 19. stoljeća. Ugljik je u organskim spojevima uvijek četverovalentan. Danas je poznato preko 20 mil ...

Osiromašeni uranij

Osiromašeni uranij je uranij koji ima smanjen udio izotopa uranij-235. Imena poput "Q-metal", "depletalloy" i "D-38", koja su se odnosila na osiromašeni uranij, nisu više u uporabi.

Osmoza

Osmoza je difuzija kojom se izjednačuju koncentracija u otopini i otapalu, odnosno koncentracije dviju otopina različitih koncentracija, medusobno odijeljenih polupropusnom membranom, to jest takvom koja propušta otapalo, ali zaustavlja otopljenu ...

Ostwaldov proces

Ostwaldov proces je kemijski proces za proizvodnju dušične kiseline, kojeg je razvio njemački kemičar i nobelovac Wilhelm Ostwald. Ovaj proces jedan je od najvažnijih temelja moderne kemijske industrije. Povijesno i praktično usko je povezan s Ha ...

Otapalo

Otapalo je kapljevina koja može otapati različite tvari i stvarati otopine. Otapalo je sastojak otopine kojeg ima u većoj količini od ostalih sastojaka. U širem smislu, u otapalo se može ubrojiti u kemijski reagens koji kemijskom reakcijom prevod ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →