ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 20

Gravitacijski metar

Gravitacijski metar - instrument koji mjeri silu privlačenja izmedu Zemlje i mase unutar samog instrumenta, a dobiveni podaci se koriste za utvrdivanje regionalnih i lokalnih gravitacijskih anomalija. Gravitacijski metar ima osobitu ulogu u otkri ...

Groma

Gromu su koristili Grci i Etruščani od 6. stoljeća pr. Kr., a kasnije je preuzimaju Rimljani. Porijeklo imena nije sasvim objašnjeno, iako se smatra da potječe od grčke riječi gnomon oznaka, grč. γνώμων.

Heliostat

Heliostat je optička sprava koja s jednim, najčešće ravnim zrcalom prati gibanje Sunca i Sunčevu svjetlost odbija na odabrano mjesto. Danas se najčešće koristi u uredajima za proizvodnju električne energije. U astronomiji služi za promatranje Sun ...

Hidrofon

Hidrofon je uredaj za snimanje nailazaka seizmičkih valova u vodenoj sredini. Sastoji se od piezoelektričnih diskova čije savijanje uzrokuje induciranje napona razmjernog promjeni tlaka na njihovim izvodima uzrokovanog nailaskom seizmičkih valova ...

Hidrometar

Hidrometar je naprava ili mjerni instrument za mjerenje brzine protjecanja tekućina i za odredivanje količine protekle tekućine kroz neku cijev. Sastoji se od šire cijevi u koju je umetnuta uža, konusna cijev. Razlika tlaka u nekoj točki šire cij ...

Higrograf

Higrograf je mjerni instrument koji neposredno mjeri relativnu vlažnost zraka i promjene bilježi na papir ili elektronički medij. Kao mjerno osjetilo mu služi vlaknasta higroskopna tvar koja s promjenom vlažnosti zraka mijenja duljinu. Higrograf ...

Hipsometar

Hipsometar, u meteorologiji, je mjerni instrument za odredivanje nadmorske visine. Osniva se na odredivanju vrelišta poznate tekućine izložene okolnomu zraku: dizanjem u visinu snizuje se tlak zraka, a ujedno i vrelište tekućine, pa se mjerenjem ...

Interferometar

Interferometar je mjerni instrument koji elektromagnetske ili mehaničke valove izvora prima s pomoću dvaju ili više objektiva pa se s pomoću pruga interferencije valova provode precizna mjerenja. Prvi interferometar primijenio je Thomas Young u p ...

Ionizacijska komora

Ionizacijska komora je detektor za otkrivanje i mjerenje jakosti ionizirajućega zračenja. Glavni su joj dijelovi zatvorena cilindrična komora, u kojoj se nalazi plin pod odredenim tlakom, i dvije elektrode s različitim električnim potencijalima. ...

Kalorimetar

Kalorimetar je mjerni instrument za odredivanje količine topline koja se oslobada ili troši tijekom neke kemijske promjene. Služi i za odredivanje specifičnog toplinskog kapaciteta. Glavne vrste kalorimetara su vodeni kalorimetar, ledeni kalorime ...

Katodni osciloskop

Katodni osciloskop je mjerni uredaj koji omogućuje grafički prikaz mjerenog signala, najčešće u ovisnosti o vremenu. Najčešće se u praksi susreće sa dvokanalnim osciloskopom, na čijem zaslonu je moguće istovremeno praćenje dvaju signala.

Kišomjer

Kišomjer, pluviometar ili ombrometar je sprava ili mjerni instrument za mjerenje količine oborina. Sastoji se od vanjske cilindrične posude, lijevka i unutrašnje posude. Vanjska posuda ima s gornje strane točno odreden otvor. Kišnica skupljena u ...

Komora na iskre

Komora na iskre sastoji se od niza paralelnih vrlo tankih elektroda izmedu kojih vlada visoki napon, no ne dovoljno visok da bi se dogodio električni izboj medu njima. Ioni, koje stvori prolaz nabijene čestice, omogućuju lokalni izboj u obliku ni ...

Komora na mjehuriće

Komora na mjehuriće ili komora s mjehurićima je detektor ionizirajućega zračenja u kojem se promatraju mjehurići nastali djelovanjem zračenja na tekućinu u komori. Njezin se rad temelji na pojavi mjehurića plina u pregrijanoj tekućini duž staze k ...

Koordinatni mjerni uredaj

Koordinatni mjerni uredaj je mjerni instrument koji služi za prostorno mjerenje složenih tijela. On omogućuje složena mjerenja s jednim postavljanjem proizvoda na mjerni stol, čime se izbjegavaju greške namještanja. Pomicanje glave s ticalom je r ...

Kronometar

Kronometar je vrlo precizan mehanički sat s oprugom. Razvio se pošto je 1735. John Harrison izradio prototip sata s nemirnicom, a od drugih se sličnih satova razlikovao posebnom konstrukcijom nemirnice, spiralne opruge i zapornoga mehanizma, što ...

Kundtova cijev

Kundtova cijev je mjerni instrument kojim se akustični stojni valovi koje proizvodimo kod svih muzičkih instrumenata mogu učiniti vidljivim. To je staklena cijev zatvorena na objema krajevima čepovima, na jednom čepu je pričvršćen stakleni štap. ...

Kutni digitalni pretvornik pomaka

Apsolutni pretvornici pomaka se nazivaju apsolutni zato što svaka pozicija ima svoj jedinstveni kod. Na izlazu apsolutni enkoderi daju binarni kod trenutne pozicije, na primjer 1010. Apsolutni enkoderi najčešće koriste binarni kód koji se sastoji ...

Kutomjer

Kutomjer je mjerni instrument, alat ili crtaći pribor za mjerenje kutova. Prozirni kutomjer je uobičajeno pomagalo u tehničkom crtanju, a postoje razne izvedbe kao polukružni, kružni i drugi.

Libela

Libela ili razulja je geodetski mjerni instrument koji služi za postavljanje osi u vertikalan ili horizontalan položaj, a takoder se koristi kao geodetski pribor. Po obliku se libele mogu podijeliti na cijevne i kružne. Libela je naprava za ispit ...

Lidar

Lidar je optički mjerni instrument koji odašilje laserske zrake koje se odbijaju od vrlo sitnih čestica raspršenih u Zemljinoj atmosferi i potom registriraju u optičkom prijamniku. Ima široku primjenu u mjernim instrumentima za mjerenje podnice i ...

Lizimetar

Lizimetar je mjerni instrument ili uredaj kojim se odreduje transpiracija bilja i isparavanje tla mjerenjem procjedivanja vode kroz tlo. Sastoji se od velike posude ispunjene zemljom i ukopane u tlo, koja ima perforirano dno i spremnik za skuplja ...

Luo Pan

Luo Pan sastoji se od više koncentričnih krugova, kojih može biti izmedu četiri i četrdeset, poredanih jedan oko drugog u čijem središtu se nalazi magnetna igla, koja pokazuje pravac sjever-jug. Ruža kompasa podijeljena je na 360°, te na osam pra ...

Maglena komora

Maglena komora ili Wilsonova komora je mjerni instrument kojim se prate tragovi ionizirajućeg zračenja, a sastoji se od komore u kojoj je prezasićena vodena para, kojoj da bi se kondenzirala nedostaju centri kondenzacije, te je za oko i kameru ne ...

Magnetometar

Magnetometar je mjerni instrument za mjerenje jakosti magnetskoga polja ili magnetskoga momenta. Gaussov magnetometar i magnetometar sa sinusnim galvanometrom služe za odredivanje vodoravne komponente Zemljina magnetskoga polja. Kod prvoga se mje ...

Maksimalni i minimalni termometri

Maksimalni i minimalni termometri mjere maksimalnu, odnosno minimalnu temperaturu u nekom vremenskom rasponu. To mogu biti bilo koji od nabrojenih vrsta, ali se tu svrhu najčešće koriste termometri s tekućinom. Ako se na primjer takvim termometro ...

Manometar

Manometar ili tlakomjer je mjerni instrument za mjerenje tlaka plinova, para ili tekućina. Ovisno o namjeni, koriste se i drugi nazivi: vakuummetar služi za mjerenje niskih tlakova, barometar za mjerenje atmosferskoga tlaka, diferencijski manomet ...

Mareograf

Mareograf je instrument koji služi za bilježenje morskih mijena i obično se postavlja iznad posebnog napravljenog bunara ili cijevi povezanim s morem. U bunaru pluta plovak koji se diže i spušta prateći promjene razine morske površine. Okomito kr ...

Meteorološki radar

Meteorološki radar je radar koji radi u više frekvencijskih područja, jer se zbog različite reflektivnosti na različitim frekvencijama može dobiti znatno više meteoroloških podataka. Služi za odredivanje područja oborina i oblaka u atmosferi i nj ...

Meteorološki uredaji

Meteorološki uredaji ili meteorološki instrumenti služe za opažanje, mjerenje i bilježenje atmosferskih pojava. Atmosfera je vrlo složen fluid kojemu se stanje neprestano mijenja. Jedan je od osnovnih zadataka meteorologije da utvrdi i odredi sta ...

Mikrometarski vijak

Mikrometarski vijak je sprava za mjerenje vrlo malenih duljina. Sastoji se od precizno izradena vijka maloga hoda, koji se okreće u cilindarskoj matici. Na matici su naznačeni dijelovi okretaja. Zakretanjem vijka dovodi se graničnik u dodir s pre ...

Mjerač ubrzanja

Mjerač ubrzanja je osjetljiv instrument sa skalom u G-jedinicama koji pokazuje iznos sile proizvedene ubrzanjem zrakoplova Zapravo ovaj instrument pokazuje koliko je puta stvarno ubrzanje veće od ubrzanja Zemljine teže, odnosno pri kojem se koefi ...

Mjerenje protoka

Mjerenje protoka vrlo je važan dio svakog proizvodnog procesa. Protok je jedna od osnovnih fizikalnih veličina koja se mjeri u industrijskom pogonu. Mjerenjem protoka odreduju se energetski i materijalni podatci na osnovu kojih se odreduje produk ...

Mjerilo kuta oštrenja alata

Mjerilo kuta oštrenja alata je mjerni instrument ili mjerni alat za kontrolu kutova oštrenja reznih alata, a izraduje se od čelične pločice na kojoj se urežu utori prema kojima se brusi alat za pojedine vrste radova.

Mjerilo protoka

Mjerilo protoka je mjerni instrument ili uredaj za mjerenje količine tekućine, pare ili plina koji protječu kroz cjevovod u nekom vremenu. Koristi se u raznim industrijskim granama, distribuciji potrošne vode ili plina, gospodarenju vodama, poljo ...

Mjerna prigušnica

Mjerna prigušnica je mjerni instrument kojim se mjeri protok fluida, volumni protok ili maseni protok. Mjerna prigušnica se najčešće sastoji od kružne ploče ubačene izmedu prirubnica dvije cijevi. Kružna ploča ima otvor manjeg promjera nego su to ...

Mjerna ura

Mjerna ura ili komparator je precizni mjerni instrument koje pokazuje odstupanje od mjere, a ne samu mjeru. Često se kontroliraju odstupanja od oblika i položaja obradenih površina: kružnost, pravocrtnost, ravnost, paralelnost, okomitost, kružnos ...

Mjerne pločice

Mjerne pločice ili etaloni služe za precizno mjerenje i kontrolu mjernih instrumenata. Imaju veću preciznost od pomičnog mjerila i mikrometarskog vijka. Rade se od čelika otpornog na: habanje, koroziju, vlagu i toplinu, koji je kaljen, brušen, le ...

Mjerne rašlje

Mjerne rašlje ili mjerna račva su mjerni instrumenti za brzu kontrolu osovina, a imaju otvore na oba kraja i oznakama odstupanja od upisane mjere. One odreduju granice dozvoljenog odstupanja ili mjerne tolerancije. Kontrola je jednostavna i brza, ...

Mjerni kotač

Mjerni kotač je geodetski mjerni instrument za mjerenje udaljenosti na cestama i terenima. Kotači su precizni modeli sa mehaničkim brojačem koji se vrti i unazad. Obim kotača je brušenjem podešen na točnu mjeru, pa je time je osigurana visoka toč ...

Mjerni listići

Mjerni listići se obično nalaze u snopu mjernih listića, s označenim debljinama za provjeru zazora, te odstupanja od pravocrtnosti i ravnosti obradenih površina. Koriste se, na primjer, na automobilima za provjeru zazora ventila ili za kontrolu z ...

Mosna vaga

Mosna vaga ili kolna vaga je mjerni instrument za mjerenje mase teretnih vozila s teretom ili bez njega. Obično se izvodi kao nepokretno postolje u razini voznoga traka ili neznatno poviše njega, na koju se navozi vozilo. Kod mosne vage klasične ...

Nefelometar

Nefelometar je mjerni instrument za mjerenje zamućenja fluida. Zamućenje je svojstvo fluida koje opisuje prisutnost suspendiranih ili koloidalnih tvari u otopini. Mjerenja zamućenja iznimno su važna u nadzoru kakvoće pitke vode, otpadnih voda i i ...

Nefoskop

Nefoskop je sprava ili mjerni instrument za mjerenje smjera i brzine gibanja oblaka. Prije su se tu svrhu rabili mehanički uredaji u obliku okomito postavljenih grablji, a poslije su se upotrebljavala vodoravno postavljena zrcala s radijalnom pod ...

Nivelir

Nivelir je osnovni mjerni instrument za mjerenje visinskih razlika kod geodetskih mjerenja. Osnovni princip zasniva se na djelovanju sile teže, odnosno dovodenje vizurne osi dalekozora u vodoravni položaj. To se postiže primjenom libele ili kompe ...

Nonius

Nonius ili nonij je pomična mjerna ljestvica duljine ili kuta, kojoj su jedinice manje za 1/10 jedinice na osnovnoj ljestvici. Odredenim poravnavanjem tih ljestvica na analognim mjerilima moguće je pouzdano očitavanje desetinke osnovne jedinice.

Ombrograf

Ombrograf ili pluviograf je uredaj ili mjerni instrument za stalno bilježenje trajanja i jakosti oborine u tekućem stanju. Osniva se na prikupljanju oborine preko lijevka u posudu s plovkom; visina plovka u posudi mehanizmom je povezana sa zapisn ...

Optički teleskop

Optički teleskop sastoji se od objektiva i okulara povezanih s pomoću cijevi i, po potrebi, od malog dalekozora, uredaja za praćenje promjene položaja nebeskih tijela zbog rotacije Zemlje, te od uredaja za snimanje, analiziranje i pretvorbu slike ...

Pilot-balon

Pilot-balon je manji gumeni balon okrugla oblika koji se napunjen vodikom ili helijem koristi u meteorologiji. Pilot-balon ne nosi nikakav mjerni instrument, a praćenjem njegova gibanja s pomoću teodolita u jednakim vremenskim razmacima mogu se i ...

Piranometar

Piranometar je mjerni instrument za mjerenje količine ukupnog Sunčeva ozračenja, izravnog ili raspršenoga, koje dolazi na jedinicu vodoravne površine u spektralnom opsegu od 0.3 do 3.0 μm. Kao osjetnici piranometra koriste se fotoelektrični, piro ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →