ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 210

Nacionalni interes

Nacionalni interes je cilj koji država ima na ekonomskom, vojnom ili kulturnom području. To je jedan od najvažnijih pojmova u teoriji medunarodnih odnosa i na njemu se temelji realistička teorija medunarodnih odnosa. Termin je poznat i pod svojim ...

Platon

Platon izuzetno utjecajan grčki filozof, idealist, Sokratov učenik, Aristotelov učitelj i osnivač Akademije. Polazište je njegove filozofije učenje o idejama, koje su jedina prava zbilja, a svijet osjetilnih stvari samo je slika svijeta ideja. Id ...

Politička filozofija

Politička filozofija je grana filozofije koja se bavi pitanjima povezanim s čovjekovim životom u društvenoj i političkoj zajednici. Za razliku od politologije ili sociologije koje tim pitanjima pristupaju s empirijskog stajališta, pristup politič ...

Politički katolicizam

Kao program i pokret, politički katolicizam javlja se prvi put kod pruskih katolika, u drugoj polovici 19. stoljeća, kao odgovor na liberalističke društvene tendencije. Glavni razlog je bio pokušaj kancelara Bismarcka da ograniči utjecaj Katoličk ...

Politički realizam

Politički realizam je politička teorija prema kojoj se države u svojoj vanjskoj politici ponašaju ili bi se trebale ponašati prvenstveno u skladu s vlastitim nacionalnim interesom. Države prema političkim realistima nisu ograničene nikakvim moral ...

Politika (Aristotel)

Politika najvažniji je politički spis grčkog filozofa Aristotela i jedno je od temeljnih djela filozofije politike. Najvažnije teze, koje je Aristotel postavio već na prvim stranicama Politike, i koje će na filozofiju politike imati višestoljetni ...

Socijalni liberalizam

Socijalni liberalizam politička je filozofija nastala s ciljem pomirenja socijaldemokratske i liberalne političke misli. U političkom spektru predstavlja centar/lijevi centar, tj. centar prema lijevom centru. To je iskustvo rodeno uglavnom kod in ...

Herbert Spencer

Uz dvojicu preteča sociologije, zasluge za utemeljenje sociologije pripadaju i H. Spenceru, koji je Comteov suvremenik. Ovaj engleski filozof takoder je bio pozitivist koji u svojoj klasifikaciji čini stanovitu iznimku, stavljajući psihologiju ka ...

Fiskalni konzervativizam

Fiskalni konzervativizam je političko-ekonomska filozofija glede fiskalne politike i odgovornosti koja se zalaže za niske poreze, smanjenu državnu potrošnju i minimalni dug države. Slobodna trgovina, deregulacija gospodarstva, niži porezi i priva ...

Hipoteza istiskivanja

Hipoteza istiskivanja je naziv za tvrdnju da prekomjerno deficitarno trošenje države smanjuje privatne investicije i time na kraju slabe ekonomiju ukupnog državnog gospodarstva. Suprotni utjecaj od istiskivanja je takozvano ekonomsko utiskivanje.

Globalizacija

Vidi još: Ekonomska globalizacija Globalizacija je skup procesa koji vode preobrazbi životnih uvjta te sve većoj povezanosti i meduovisnosti pojedinih dijelova suvremenog svijeta. Pojam globalizacije je izveden iz riječi "global" što znači ukupno ...

Doktrina šoka

Doktrina šoka - knjiga kanadske spisateljice Naomi Klein na temu globalizacije, objavljena u rujnu 2007. Knjiga proučava učinke i primjene liberalnih teorija Miltona Friedmana i chicaške škole u različitim zemljama svijeta, od šezdesetih godina p ...

Ekonomska globalizacija

Ekonomska globalizacija je povećana ekonomska meduovisnost nacionalnih gospodarstava diljem svijeta kroz naglo povećanje prekograničnog kretanja roba, usluga, tehnologije i kapitala. Dok se globalizacija okuplja oko brzog razvoja znanosti, tehnol ...

Izdvajanje posla

Izdvajanje posla, ispošljavanje ili anglicizam outsourcing označava uzimanje vanjskih dobavljača za odredeni posao ili davanje odredenoga posla vanjskim dobavljačima, odnosno "prepuštanje poslova privatnom sektoru" ili izdvajanje nekih sekundarni ...

Medunarodna korporacija

Medunarodna korporacija, multinacionalna ili transnacionalna tvrtka je naziv za korporaciju ili poslovni pothvat koji proizvodi robu ili pruža usluge u više od jedne države. Prema definicija Medunarodne organizacije rada pod medunarodnom korporac ...

MIKT

MIKT je akronim koji je 2011. godine u nizu nagadanja o budućnosti svjetskog gospodarstva osmislio britanski ekonomist Jim ONeill, a uključuje gospodarstva Meksika, Indonezije, Južne Koreje, i Turske. Prema njegovom predvidanju, ove države pripad ...

Neoliberalni kapitalizam

Škotski ekonomist Adam Smith začetnik je kapitalističke misli i utemeljitelj većine ideja, koje su prihvaćene u neoliberalizmu. Smith se zalagao za laissez faire politiku nemiješanje države u gospodarske poslove. Smatrao je, da će se povećanje bo ...

PIGS

PIGS je akronim prvi put korišten 2008. za grupu europskih država koje čine; Portugal, Italija, Grčka i Španjolska - sve članice eurozone i sve s problematičnim državnim dugom i/ili u ekonomskoj krizi. Skraćenica "PIGS" je skovana uporabom početn ...

Slobodna trgovina

Slobodna trgovina podrazumijeva medunarodnu trgovinu bez intervencije državne vlasti. Slobodna trgovina znači nesmetan protok dobara i usluga izmedu država. Relativni troškovi i korist slobodne trgovine predmet su akademske rasprave, rasprave eko ...

Tradicionalizam

Tradicionalizam, u povijesti filozofije, je shvaćen kao sklonost vrednovanja tradicije u smislu skupa propisa i običaja naslijedenih iz prošlosti. To je konzervativni stav prema promjenama, bilo malim ili velikim. Obzirom kako je revolucija promj ...

Afrički socijalizam

Afrički socijalizam je politička ideologija koja je usmjerena diobi resursa na "tradicionalni" afrički način. Nije suprotan kapitalizmu, niti odgovor na njega. Bio je utjecajan tijekom 50-ih i 60-ih godina 20. stoljeća kada su nezavisnost sticale ...

Antifašizam

Antifašizam je pokret protiv fašizma i nacizma, koji se od sredine 1930-ih pojavio u gotovo svim europskim zemljama, i koji je u različitim oblicima otpora okupljao različite političke stranke. Naziv antifašizam razvio se u današnjem značenju zbo ...

Apartheid

Apartheid je naziv za sustav rasne segregacije koji je nakon pobjede burske Nacionalističke stranke na izborima 1948. godine uveden kao službena politika Južnoafričke Republike. Njime je stanovništvo Južne Afrike podijeljeno na bijelce, crnce, In ...

Arapski nacionalizam

Arapski nacionalizam je nacionalistička ideologija koja se poziva na dostignuća arapske kulture, jezika i književnosti na temelju kojih se zalaže za političko ujedinjenje Arapskog svijeta od Atlanskog oceana do Arapskog mora. Ideologija se javlja ...

Baskijski nacionalizam

Baskijski nacionalizam je politički pokret koji zagovara bilo daljnju političku autonomiju ili, uglavnom, punu neovisnost Baskije u širem smislu. U cjelini, podrška za baskijski nacionalizam je jača u baskijskoj autonomnoj zajednici i sjeverozapa ...

Brazilski integralizam

Brazilski integralizam je fašistoidni politički pokret kojeg je 1932. pokrenuo pisac Plínio Salgado, osnovavši stranku Ação Integralista Brasileira. Pokret je uvelike nalikovao europskom, posebno talijanskom fašizmu, razlikujući se prvenstveno po ...

Cionizam

Cionizam je bio nacionalni pokret Židova za utemeljenje židovske države na području Eretz Yisraela u prošlosti podijeljenom u razne sandžake Osmanskog Carstva. Danas je to politički pokret koji nastoji vratiti Židove u Eretz Yisrael u koji su ukl ...

Eurocentrizam

Eurocentrizam je pojam koji opisuje osobinu promatranja Europe kao najvažnijeg geografskog dijela i njegovo generaliziranje europskih pozitivnih osobina. Iako Sjeverna Amerika geografski nije dio Europe, ipak se uključuje u ovaj pojam. Pojam "Bli ...

Ideologija Islamske države

Ideologija Islamske države primarno je usredotočena na selefizam, selefijski džihadizam, islamizam i vehabizam. Najvažnije doktrine Islamske Države počivaju na uvjerenjima da njihov pokret i njihova država predstavljaju povratak ranoislamskog kal ...

Internacionalizam

Rječnik hrvatskoga jezika Vladimira Anića definira da je to: doktrina koja se temelji na medunarodnom sporazumijevanju mimo pojedinačnih nacionalnih niteresa, odnosno na povezivanju naroda preko nacionalnih granica. Rječnik stranih riječi, autora ...

Iredentizam

Iredentizam je naziv za nacionalističke pokrete i ideologije koje se zalažu za mijenjanje državnih granica kako bi etničke manjine koje žive na pojedinom prostoru došle pod vlast države gdje čine većinu. Naziv dolazi od izraza Italia Irredenta ko ...

Islamizam

Islamizam je tumačenje i shvaćanje islama prema kojem muslimani trebaju trajno i aktivno raditi na stvaranju društva potpuno utemeljenog na islamskim zakonima i praksi. Prema islamističkom shvaćanju vjerska i svjetovna vlast čine jednu i jedinstv ...

Islamski fundamentalizam

Islamski fundamentalizam je naziv za vjerski fundamentalizam islamske struje koje karakteriziraju stroga i doslovna tumačenja Kurana i hadisa, odnosno odbacivanje svih povijesnih i modernih interpretacija. Individualno ili kao dio grupe koja zago ...

Klerikalizam

Klerikalizam ili klerikalstvo je politička i kulturna koncepcija koja se zalaže za snažan utjecaj crkve odnosno klera na državni, politički, kulturni i privatni život. S obzirom da u protestantskim crkvama načelno ne postoji kler, a pravoslavne c ...

Klerofašizam

Klerofašizam složenica koja je nastala spajanjem riječi: kler i fašizam - kler + o + fašizam i izraz se koristi kako bi se opisale organizacije i pokreti koji spajaju religijske elemente sa fašizmom. Klerofašizam takoder može označavati podršku r ...

Konzervativizam

Konzervativizam je odredeno stanje duha, način mišljenja o čovjeku i društvu koji je usredotočen na čuvanje postojećeg političkog, društvenog i gospodarskog poretka. To je stajalište pojedinca i skupina, koje se protive promjenama postojećeg stan ...

Korporativizam

Korporativizam je ideja o ustroju društva putem udruženja - korporacija - vlasnika kapitala i različitih kategorija radnog stanovništva. Dogovaranjem izmedu tih korporacija trebalo bi postići veću društvenu harmoniju i osigurati stanovništvo i ka ...

Krajnja ljevica

Krajnja lјevica predstavlja pojam kojim se označavaju politički pokreti, političke stranke i političke ideje koji pripadaju lјevici. Krajnja lјevica teži nadilaženju svih formi društvene stratifikacije. Zalaže se za direktnu demokraciju u politič ...

Liberalna demokracija

Liberalna demokracija takoder poznata pod nazivima gradanska ili buržoaska demokracija je naziv za društveno-političko uredenje, odnosno najčešći oblik moderne demokracije, čija je karakteristika reprezentativnost uz slobodu političkog djelovanja ...

Liberalni konzervativizam

Liberalni konzervativizam je inačica konzervativizma koji uključuje liberalne stavove o ekonomskim i etičkim pitanjima. Obično, liberal-konzervativne politike su prisutne u zemljama gdje je liberalistički model ekonomije već duboko ukorijenjen i ...

Libertijanizam

Libertarijanizam politička je filozofija koja zastupa stanovište da bi pojedinci trebali biti slobodni da čine što god žele sa sobom i svojom imovinom sve dok ne ugrožavaju istoimenu slobodu ostalih. Postoje dvije vrste libertarijanaca. Jedni drž ...

Ljevičarski nacionalizam

Ljevičarski nacionalizam opisuje oblik nacionalizma koji se temelji na jednakosti, narodnim suverenitetu i nacionalnim samoodredenju. i obično zagovara protu-imperijalizam. Svoje korijene vuče od jakobinaca iz Francuske revolucije. Općenito, to s ...

Makartizam

Makartizam je izraz koji u najširem smislu označava neopravdano optuživanje nekog pojedinca, organizacije ili društvene grupe za subverziju i/li ekstremizam. U užem smislu se pod time podrazumijeva antikomunistička kampanja koja se u SAD u drugoj ...

Militarizam

Militarizam se definira kao jačanje vojne moći države ili kao jačanje vojnog nasilja. Slijedeći navedenu postavku, militarizam se prepoznaje kroz prevlast ili dominaciju vojnih institucija nad civilnim, zatim kao subjektivna politička djelatnost, ...

Nacionalizam

Nacionalizam je ideologija ili svjetonazor u kojoj je nacionalni identitet odsudan za oblikovanje i opstojnost jedne suverene države. Prema nazoru nekih nacionalističkih škola i pravaca, za pripadnike jednog naroda je odnos prema naciji važniji o ...

Nacionalni liberalizam

Nacionalni liberalizam je oblik liberalizma spojenog s nacionalizmom s nekim liberalnim politikama, posebice u odnosu na obrazovanje, odnose države i vjere, i moderno, učinkovito upravljanje birokracijom. Korijeni nacionalnog liberalizma sežu u 1 ...

Nacionalsocijalizam

Nacionalsocijalizam, češće samo nacizam, politički je pokret u Njemačkoj koji je iniciran 1920. činom organizacije Nacionalsocijalističke njemačke radničke stranke. Pokret je kulminirao stvaranjem Trećeg Reicha, totalitarne države koju je od 1933 ...

Naserizam

Naserizam je arapska nacionalistička politička ideologija, koju je utemeljio bivši egipatski predsjednik Gamal Abdel Naser. Naserizam je imao najveći utjecaj na panarapsku politiku sredinom 20. stoljeća. Kasnije je pokretu slabio utjecaj, pogotov ...

Neoluddizam

Neoluddizam je filozofija koja se okreće protiv moderne tehnologije. Ime je dobila po britanskom pokretu luditta koji je aktivno djelovao izmedu 1811. - 1816. Neoluddizam nije sinonim za čistu tehnofobiju, već obuhvata kritičko promatranje efekat ...

Neoosmanizam

Neoosmanizam je nacionalistička, islamistička i panturkistička ideologija i političko-strategijski program koji zagovara obnovu i jačanje utjecaja današnje Republike Turske na svim onim područjima koja je krvavom ekspanzionističkom politikom osvo ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →