ⓘ Hrvatske županije

Reli Hrvatska

Reli Hrvatska novi je reli u natjecanju svjetkog prvenstva koje se održava na cestama Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije. Asfaltni brzinci sa vrlo uskim cestama i promjenjivom vrstom asfalta koji imaju promjenjivo držanje automobila u zavojima drže ovaj reli kao jedan od najizazovnijih u kalendaru natjecanja.

1. ŽNL Koprivničko-križevačka 2017./18.

Ovaj članak je podtema članka: 5. rang HNL-a 2017./18. 1. ŽNL Koprivničko-križevačka je predstavljala prvi stupanj županijske lige u Koprivničko-križevačkoj županiji, te ligu petog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2017./18. Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Borac" iz Imbriovca.

4. ŽNL Koprivničko-križevačka 2008./09.

Ovaj članak je podtema članka: 8. rang HNL-a 2008./09. 4. ŽNL Koprivničko-križevačka u sezoni 2008./09. je bila nogometna liga četvrtog stupnja na području Koprivničko-križevačke županije, te ligu osmog stupnja nogometnog prvenstva Hrvatske. Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Zagorec" iz Koprivnice.

3. ŽNL Koprivničko-križevačka 2005./06.

Ovaj članak je podtema članka: 6. rang HNL-a 2005./06. 3. ŽNL Koprivničko-križevačka u sezoni 2005./06. je bila nogometna liga trećeg stupnja na području Koprivničko-križevačke županije, te ligu šestog stupnja nogometnog prvenstva Hrvatske. Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bo "Miklinovec" iz Koprivnice.

3. ŽNL Koprivničko-križevačka 2007./08.

Ovaj članak je podtema članka: 7. rang HNL-a 2007./08. 3. ŽNL Koprivničko-križevačka u sezoni 2007./08. je bila nogometna liga trećeg stupnja na području Koprivničko-križevačke županije, te ligu sedmog stupnja nogometnog prvenstva Hrvatske. Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bo "Mičetinac".

                                     

ⓘ Hrvatske županije

Županija je jedinica područne samouprave u Republici Hrvatskoj čije područje "predstavlja prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu, a ustrojava se radi obavljanja poslova od područnoga interesa". Županija obuhvaća više prostorno povezanih općina i gradova na svom području. Cijelo područje Republike Hrvatske podijeljeno je na dvadeset županija i Grad Zagreb koji kao glavni grad Hrvatske ima položaj grada, a položajem grada čini poseban status grada i županije.

                                     

1. Djelokrug

Županije obavljaju poslove od područnog regionalog značaja, a koji nisu Ustavom i zakonima dodijeljenim državnim tijelima. Djelokrug županija može biti izvorni samoupravni te povjereni poslove državne uprave.

Županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove koji se odnose na:

 • planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • zdravstvo,
 • održavanje javnih cesta,
 • izdavanje gradevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uredenja za područje županije izvan područja velikoga grada,
 • te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
 • obrazovanje,
 • promet i prometnu infrastrukturu,
 • gospodarski razvoj,

Odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave odnosno općine ili grada u skladu s njezinim statutom i statutom županije, mogu se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga općine ili grada prenijeti na županiju.

Povjereni poslovi su poslovi državne uprave koji se obavljaju županije, a odre­duju se zakonom. Troškovi obavljanja poslova državne uprave koji su preneseni na tijela županije podmiruju se iz državnog proračuna.

                                     

2. Naziv i obilježja

Naziv hrvatskih županija odreden je Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a osnova je nazivu naselja u kojem je sjedište županijske skupštine. Naziv županije može se odrediti i prema povijesnom ili zemljopisnom obilježju.

Obilježja županije su grb i zastava. Grb i zastava ureduju se statutom ili statutarnom odlukom uz prethodno odobrenje Središnjeg državnog ureda za upravu.

Vidi još: Zastave i grbovi hrvatskih županija
                                     

3. Područja županija

Županije su osnovane Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Važno je za napomenut da su županije pravne osobe. Područje županija odredeno je popisom općina i gradova koji čine područje županije, odnosno županije se sastoje od više općina i gradova.

Nepune dvije godine, od 29. rujna 1995. do 15. veljače 1997. grad Zagreb je bio uklopljen u Zagrebačku županiju, koja je promijenila svoj naziv iz dotadašnjeg naziva - Županija Zagrebačka. Gradonačelnik grada Zagreba bio je po položaju župan Zagrebačke županije, a podžupan je bio dotadašnji župan Županije Zagrebačke. Grad Zagreb je doduše imao poseban samoupravni položaj, ali ipak unutar Zagrebačke županije. Sjedište Zagrebačke županije od tada je u Zagrebu, kao i skupština, ali je županijski sud u Velikoj Gorici, a ostale službe rasprostranjene su po svakoj općini i gradu današnje Zagrebačke županije.

Zagrebačka županija je prva županija koja je službeno promijenila svoj naziv.                                     

4.1. Tijela županije Županijska skupština

Županijska skupština je pred­stavničko tijelo gradana i tijelo područne regionalne samouprave koje donose akte u okviru djelokruga županije te obav­ljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom županije.

Broj članova županijske skupštine mora biti neparan, odreduje se županijskim statutom, a mora biti izmedu 31 i 51. Skupština Grada Zagreba ima 51 člana. Mandat člana županijske skupštine traje 4 godine. Županijska skupština ima predsjednika i do dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova županijske skupštine.

Županijska skupština kao predstavničko tijelo:

 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug skupštine
 • ureduje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela županije
 • osniva i bira članove radnih tijela vijeća, odnosno skup­šti­ne te imenuje i razrješuje druge osobe odredene zakonom, drugim propisom ili statutom
 • donosi odluke i druge opće akte kojima ureduje pitanja iz samoupravnog djelokruga županije
 • bira i razrješuje župana i njegove zamjenike te članove poglavarstva,
 • donosi statut
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za županiju
                                     

4.2. Tijela županije Upravni odjeli i službe

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga županije kao i poslova državne uprave prenijetih na županiju ustrojavaju se upravni odjeli i službe upravna tijela. Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje župan.

                                     

5. Pravni akti

Županijska skupština donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova predstavničkog tijela. Statut, proračun i godišnji obračun donose se većinom glasova svih članova skupštine.

Poglavarstvo donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina njegovih članova.                                     

5.1. Pravni akti Statut

Statutom se podrobnije ureduje samoupravni djelokrug županije, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja gradana, provodenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica područne regionalne samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

                                     

5.2. Pravni akti Poslovnik

Način rada predstavničkog tijela ureduje se poslovnikom predstavničkog tijela, u skladu s ovim Zakonom i statutom.

Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova predstav­ničkog tijela.

                                     

5.3. Pravni akti Opći i pojedinačni akti

Županijska skupština donosi odluke i druge opće akte, u skladu sa svojim statutom. Prije nego što stupi na snagu opći akt obavezno se objavljuje u službenom glasilu županije.

Upravna tijela županije u izvršavanju općih akata skupštine donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba. Protiv pojedinačnih akata koja u prvom stupnju donose upravna tijela županije, može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu.

                                     

6. Financiranje

Županija ima prihode kojima u okviru svoga samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi županije su:

 • prihodi od stvari u njezinom vlasništvu i imovinskih prava,
 • novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sama propiše u skladu sa zakonom,
 • prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u njezinom vlasništvu, odnosno u kojima ima udio ili dionice,
 • prihodi od naknada za koncesiju koje daje njezino predstavničko tijelo,
 • drugi prihodi odredeni zakonom.
 • sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predvidena u državnom proračunu,
 • županijski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
 • udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,

Županijska skupština donosi godišnji proračun koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 15 dana od dana njegova donošenja.

                                     

7. Grad Zagreb

Status Grada Zagreba reguliran je Zakonom o Gradu Zagrebu. Grad Zagreb ima položaj županije. Grad Zagreb u okviru svoga samoupravnog djelokruga obav­lja poslove iz djelokruga grada i djelokruga županije te druge poslove u skladu sa zakonom.

Gradska skupština Grada Zagreba je predstavničko tijelo gradana Grada Zagreba koje donosi akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Gradska skupština čini 51 član.

Izvršno tijelo Grada Zagreba je gradonačelnik Grada Zagreba.

                                     

8. Literatura

 • Mirošević, Franko ur., Goldstein, I.; Grgin, B.; Moačanin, N.; Potrebica, F.; Pavličević, D.; Vranješ-Šoljan, B.; Kolar-Dimitrijević, M.; Klemenčić, M.; Rogić, V.; Gmajnić, L. 1996. Hrvatske županije kroz stoljeća, Zagreb: Školska knjiga i Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. ISBN 953-0-61367-9.


                                     

9. Povezani članci

 • Kotar
 • Hrvatske općine i gradovi
 • Lokalna i područna regionalna samouprava u Hrvatskoj
 • Županija
 • Starohrvatske županije
 • Zastave i grbovi hrvatskih županija
 • Zajednica općina
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →