ⓘ Proizvodnja

Proizvodnja

Proizvodnja je stvaranje jednog proizvoda kroz jedan ili više procesa s ciljem da se proizvod proda. Proizvodnja se može odvijati u privatnim domovima kuhinjski stol i garaža, u manjim radionicama ili velikim tvornicama. Proizvodnja se može podijeliti prema vrsti proizvodnje. Vrste proizvodnje: Projektno orijentirana proizvodnja Rukotvorine Industrijska proizvodnja Serijska proizvodnja Proizvodnja prema narudžbi Masovna proizvodnja Proizvodna linija Točno-Na-Vrijeme proizvodnja eng. Just in time Nedovršeni članak Proizvodnja koji govori o ekonomiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravili ...

Masovna proizvodnja

Masovna proizvodnja ili serijska proizvodnja je proizvodnja velikih količina standardiziranih proizvoda. Serijska proizvodnja je oblik organizacije proizvodnje u kojem tehnološki procesi teku u dugim nizovima ili velikim serijama. Po svojim tehnološkim svojstvima ona počiva ponajprije na istovrsnosti, a ne na samom broju proizvoda koji čine ukupnu seriju. Uobičajeno je razlikovanje maloserijske, srednjoserijske i velikoserijske proizvodnje. Veličina serije najčešće se odreduje visinom stalnih troškova proizvodnje zbog čega specijalizirana područja u medunarodnoj razmjeni teže ostvarenju pr ...

Proizvodnja papira

Proizvodnja papira se zasniva na celulozi kao osnovnoj sirovini, za poboljšanje fizikalnih, kemijskih i mikrobioloških svojstava papira dodaju se keljiva, punila i bojila. Celulozna vlakna proizvode se od različitih biljnih vrsta. Usitnjena sirovina prokuhava se i kemijski obraduje kako bi se uklonili lignin, smola i nepoželjni prirodni polisaharidi. Kako bi se snopići vlakana razdvojili, oni se mehanički obraduju razvlaknjivanjem i mljevenjem. Glavni izvor celuloznih vlakana danas su sekundarna, reciklirana vlakna dobivena preradbom otpadnoga papira. I pored velikih razlika u načinu proiz ...

Tehnika

Tehnika skup je svih oruda i znanja proizvodnje koja su se historijski razvijala i koja čovjeku omogućuju djelovanje na prirodu u svrhu prilagodbe prirodnih resursa svojim potrebama. U širem smislu riječi ona obuhvaća sve vrste tvorevina koje su rezultat ljudskih aktivnosti, uključivo gradevine, strojeve, instalacije, uredaje, oružja, materije, sirovine i dr, kao i načine njihove izgradnje, izrade, obrade ili prerade. Uključeni su i načini i objekti za lov, uzgoj, zaštitu, njegu i preradu životinja i biljaka ili njihovih prirodnih produkata za industrijske ili prehrambene potrebe. Konačno, ...

Logistika proizvodnje

strukturiranje proizvodnje prema logističkim aspektima odlučiti "proizvesti ili nabaviti" planiranje i upravljanje proizvodnjom uobličavanje fizičkog i informacijskog toka kroz proizvodnju

Proizvodnja vodika

Vodik je najlakši i najrasprostranjeniji element u svemiru. Po broju atoma u svemiru ga ima oko 90°%, odnosno čini 75% mase svemira. Na Zemlji je najviše zastupljen u obliku vode, koja prekriva dvije trećine ukupne površine. Sastavni je dio mnogih organskih spojeva i kiselina. Kemijski je vrlo reaktivan i rijetko se pojavljuje kao slobodan atom. Kao plin lakši je od svih ostalih plinova i 14.4 puta lakši od zraka. Ima brojne primjene u industriji, a ponajviše u kemijskoj, gdje odlazi oko dvije trećine svjetske proizvodnje vodika. Takoder se koristi u prehrambenoj industriji, elektroindustr ...

Proizvodnja biogoriva u svijetu

Biogoriva su goriva koja se dobivaju iz biomase. Biomasa nastaje iz živuće materije, biljnog ili životinjskog porijekla, koja se može koristiti kao gorivo ili za industrijsku proizvodnju. Biogoriva imaju tendenciju rasta u svijetu zbog spoznaje o onečišćenju zraka raznim nusproduktima izgaranja fosilnih goriva. Zbog nestajanja svjetske zalihe nafte i ekoloških onečišćenja, javila se potreba za rješenjem u vidu obnovljivih izvora energije u svrhu poboljšanja kvalitete života na zemlji.

Proizvodnja s pomoću računala

Proizvodnja s pomoću računala ili CAM su postupci za cjelovito nadziranje i upravljanje industrijskom proizvodnjom pomoću računala. CAM je izravni nastavak oblikovanja s pomoću računala ili CAD-a. Uključivanjem CNC numerički vodenih alatnih strojeva, ujedinjuje se projektiranje i proizvodnja proizvoda u jedinstvenu koncepciju CAD/CAM.

Distribuirana proizvodnja električne energije

Distribuirana proizvodnja električne energije, poznatija i pod nazivom decentralizirana proizvodnja električne energije, ili jednostavno distribuirana energija, je zapravo dobivanje električne energije iz malih energetskih izvora. Većina zemalja dobiva električnu energiju iz velikih centraliziranih postrojenja kao što su elektrane na fosilna goriva, nuklearnu energiju zatim elektrane na solarnu energiju ili hidroelektrane. Ovakva postrojenja su izrazito financijski isplativa, ali je potrebno tu istu električnu energiju dovesti do potrošača što dovodi do velikih gubitaka energije i negativn ...

Troškovi proizvodnje

U ekonomskoj teoriji troškovima proizvodnje smatraju se svi troškovi resursa koji su upotrijebljeni za stvaranje proizvoda. Trošak može biti bilo koji od faktora proizvodnje, te porezi. Teorija ima najviše smisla pod pretpostavkama stalnog obujma i postojanje samo jednog proizvodača. Pod tim pretpostavkama, dugoročno cijena roba jednaka je zbroju troškova ulaganja tu robu, uključujući i troškove kamata. Medutim, kad na tržištu postoji više proizvodača koji imaju različite troškove proizvodnje potrebno je prikazati ukupne troškove proizvodnje. Troškove proizvodnje nekog proizvoda svih proiz ...

Proizvodnja električne energije

Proizvodnja električne energije koristi električnu potencijalnu energiju koja nastaje odvajanjem elektrona iz elektronskih omotača atoma. Odvajanje se može postići elektromehaničkom energetskom pretvorbom, termoelektričnom, termoionskom, fotoelektričnom pretvorbom, izravnom pretvorbom kemijske u električnu energiju u gorivnom članku, magnetohidrodinamičkim generatorom. Jedna je od bitnih značajki proizvodnje električne energije što se ona ne može uskladištiti, nego se mora proizvoditi onda kada je potrebna. Zbog toga se elektrane i cijeli elektroenergetski sustav izgraduju tako da mogu tre ...

Prehrambena industrija

Prehrambena industrija gospodarska je grana koja se bavi preradom poljoprivrednih proizvoda. Od početka 20. stoljeća prehrambena se industrija razvila enormno povećavajući produktivnost poljoprivredne proizvodnje i postupnom mehanizacijom. Tijekom posljednjih godina 20. stoljeća vratila se i proizvodnja malih serija u skladu s lokalnim tradicionalnim primarnim načinima proizvodnje i ekoloških proizvoda.

Inženjerstvo

Inženjerstvo je korištenje znanosti i tehnike za potrebe čovječanstva, naročito u gospodarstvu. Prilikom osmišljavanja novih proizvoda, sustava i postupaka upotrebljavaju se znanje i iskustvo. Inženjeri su osobe obrazovane za inženjerstvo. Naziv potječe od latinske riječi ingenium, što znači "urodena kvaliteta". Inženjerstvo je bitno za razvoj društva. Države s razvijenim inženjerstvom odskaču od država u razvoju, koje često imaju ograničeno i slabo razvijeno inženjerstvo. Projekti u inženjerstvu variraju od pojedinačnih do divovskih skupnih projekata. Neki inženjerski poslovi su kontrover ...

Manufaktura

Manufaktura predstavlja karakterističan i dominantan oblik kapitalističkog privredivanja, da bi ona to postala bilo je potrebno mnogo uvjeta, posebno znatna koncentracija individualnih kapitala, raspoloživa masa radnika, i široko tržište za realizaciju proizvedene robe. Manufakturni oblici rada prevladavaju tek sredinom 16. stoljeća, iako se pojavljuju već u 14. stoljeću. Postaje temelj kapitalističke robne proizvodnje i to ostaje sve do posljednje trećine 18. stoljeća. Zbog toga se to razdoblje i naziva doba manufakture ili manufakturni period kapitalizma. Za manufakturu je karakterističn ...

Mastercam

Mastercam Solids: volumenski modul na osnovi Parasolid jezgre. Mastercam Design s dodatkom Solids kombinira površinsko modeliranje i modeliranje s tijelima. Nekada je modeliranje s tijelima bila glavna filozofija dizajna. Nakon spoznaje za potrebom fleksibilnosti modeliranja s površinama, oba načina modeliranja su združena u takozvanim hibridnim modelerima. Tako Mastercam Design/ Solids kombinira jednostavnost modeliranja s tijelima i fleksibilnosti modeliranja s površinama. Mastercam design: modul za 3D crtanje i modeliranje površinama Nurbs i parametrične površine. Modul ima sljedeća suč ...

Mehanička tehnologija

Mehanička tehnologija je stariji naziv za skup znanja, vještina te postupaka u preradi metala, polimera, drva i drugih sirovina ili poluproizvoda u konačne proizvode. Postupci obuhvaćaju: inženjerstvo površina različiti toplinski i elektrokemijski postupci kao na primjer elektroplatiranje ili cinčanje. obradu odvajanjem čestica, deformacijsko oblikovanje, spajanje, izvorno oblikovanje lijevanje i sinteriranje, brizganje polimera i drugo, toplinsku obradu metala,

Prirodnina

Prirodnina je koji je oznaka za proizvode prirode. Ivan Kukuljević Sakcinski prvi je u hrvatskom jeziku uporabio tu riječ u djelu Glasoviti Hrvati prošlih vjekova iz 1886. godine. U časopisu Polimerima prvi je put uporabljen 2003. godine u članku Igora Čatića Zašto je moguć korjenit razvoj materijala, a samo inovativni proizvodnih postupaka i proizvoda. Zakon o zaštiti prirode Republike Hrvatske iz 2003. definira prirodninu kao svaku izvornu sastavnicu prirode. Uobičajeno se prirodninu naziva sirovinom, prirodnom nepreradenom tvari. Prirodnina je jedan od tri pojma koja su potrebna za proš ...

Proizvodni proces

Proizvodni proces je osnova svake industrijske proizvodnje, a podrazumjeva sve aktivnosti i djelovanja koja rezultiraju pretvaranjem ulaznih materijala u gotov proizvod. On obuhvaća i sva sredstva i osoblje na kojima se i sa kojima se vrše aktivnosti od skladišta ulaznog materijala do skladišta gotovih proizvoda. Sastoji se od: tehnološkog procesa, prijevoza ili transportnog procesa, procesa organizacije i procesa informacija, pa predstavlja nedjeljivu cjelinu tehnike, tehnologije, organizacije i ekonomije.

Proizvodno strojarstvo

Proizvodno strojarstvo je stručna i znanstvena grana koja se bavi preradom metala, polimera, drva i drugih sirovina ili poluproizvoda u konačne proizvode, to jest serijskom proizvodnjom proizvoda, izborom najpovoljnijih materijala, projektiranjem proizvodnih i tehnoloških procesa, mjerenjem i vodenjem procesa, organizacijom proizvodnje i njezinim upravljanjem, održavanjem tehničkih sustava te automatizacijom i robotizacijom proizvodnje. Područje proizvodnoga strojarstva većim dijelom obuhvaća znanja, vještine te postupke u preradi materijala koji se tradicionalno nazivaju mehaničkom tehnol ...

Proizvodnost

Proizvodnost ili produktivnost općenito označava omjer proizvedenih dobara i potrebe za čimbenicima proizvodnje ili uspješnost pri obavljanju nekog posla u odnosu na upotrebljene resurse. Postoji nekoliko tumačenja i definicija produktivnosti, npr. u jezikoslovju, narodnom gospodarstvu, ekonomiji i biologiji. Stopa učinkovitosti rabljenoga inputa ili resursa u odnosu na izlazne aktivnosti. Percepcija o razini angažmana i rabljenje resursa u odnosu na rezultate gospodarske aktivnosti proizvodnje kao što je proizvodnja roba, usluga. Produktivnost kao gospodarski pokazatelj prikazije omjer uč ...

Proizvodnja energije iz otpada

Korištenje otpada u proizvodnji energije ili energija iz otpada je proces dobivanja energije u obliku električne energije ili topline iz spaljivanja otpada. Otpadna energija je obnovljeni oblik energije. Većina procesa dobivanja struje iz otpadne energije sastoji se od izravnog spaljivanja, ili od dobivanja zapaljivog gorivog proizvoda, kao što su metan, metanol, etanol ili sintetička goriva.

Roba

Roba čini elementarni ekonomski sastojak tržišnog gospodarstva. Ona je materijalno ili nematerijalno dobro čije je osnovno svojstvo da zadovoljava odredene ljudske potrebe. Medutim, takvo dobro dobiva svojstvo robe tek kad se do njega može doći zamjenom ili kupovinom na tržištu. Dobro, koje služi za zadovoljavanje vlastitih potreba onog tko ga je proizveo, nije roba. Iako porijeklo robe seže još u pretpovijest, robna proizvodnja ostaje u ranim društvima iznimka. Tek s pojavom kapitalističkih proizvodnih odnosa roba postaje odredujući ekonomski cilj.

Strojogradnja

Strojogradnja ili proizvodno strojarstvo je privredna djelatnost koja se bavi proizvodnjom strojeva, uredaja i prometnih sredstava, od kojih se neki koriste kao sredstva za rad te kao predmeti široke potrošnje. U područje djelovanja strojogradnje kadšto se ubrajaju djelatnosti elektrostrojogradnje i brodogradnje, a redovito i proizvodnja: ležajeva, dizala i prenosila, invalidskih kolica. strojeva za metalurgiju, rudnike, kamenolome i gradevinarstvo, prehrambenu, tekstilnu, papirnu, grafičku industriju, mjernih instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, ispitivanje, za navigacijske i dru ...

Točno-Na-Vrijeme

Točno-Na-Vrijeme je ekonomski pojam koji predstavlja strategiju smanjenja troškova u proizvodnji, gdje se proračunom postiže kraće vrijeme skladištenja dijelova, repromaterijala odnosno sirovina ili samo izbjegavanje skladištenja, te stavljanje istih u najkraćem roku u proizvodni proces. Prema Shigeou Shingou, to je sustav čiji je glavni zadatak eliminiranje svega nepotrebnog. Tom prilikom dobiva se na skraćenju vremena izrade pojedinih dijelova proizvodnje, sinkroniziranju procesa rada, faza proizvodnog procesa, balansiranju kapaciteta. JIT možemo naći pod terminima ˝Proizvodnja bez zalih ...

Uzgojina

Uzgojina je koji je oznaka za proizvode koji su nastali kao rezultat čovjekova uzgoja biljaka i životinja. Posljednjih desetak tisuća godina čovjek ih je uzgajao i tako su nastale poljoprivredne kulture i domaće životinje. Skupini naziv uzgojina u hrvatskom jeziku u tom smislu prvi je put uporabljen kad se održavao okrugli stol u Zagrebu Zelena kemija i polimeri u sklopu savjetovanja Polimerni materijali i dodatci 15. studenoga 2007. godine. Govorili su Igor Čatić i D. Godec na temu sirovina za plastiku. Ista je riječ upotrijebljena istog dana tijekom televizijskog predstavljanja skupa Pol ...

                                     

Proizvod

Proizvod je konačni rezultat proizvodne djelatnosti koji, za razliku od usluge, postoji i nakon što je dovršen proces njegove proizvodnje. Proizvod je namijenjen zadovoljavanju odredenih ljudskih potreba. Nedovršeni članak Proizvod koji govori o ekonomiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.

                                     

Proizvodna linija

Proizvodna linija je skup radnji koje se izvršavaju u tvornici u kojoj se materijali stavljaju kroz rafinirani proces da bi na kraju izišao proizvod koji je podoban za daljnu uporabu; ili je skup komponenti koje se sastavljaju u završni proizvod.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →